ഏലീം

ഏലീം (Elim)

പേരിനർത്ഥം – വൃക്ഷങ്ങൾ

യിസ്രായേൽ ജനം ചെങ്കടൽ കടന്നതിനുശേഷം പാളയമടിച്ച സ്ഥലം. (പുറ, 15:27; സംഖ്യാ, 33:9). ശൂർ മരുഭൂമിക്കപ്പുറത്ത് ഇന്നത്തെ സൂയസ്കനാലിന്റെ കിഴക്കുവശത്തുള്ള മാറായിലായിരുന്നു അവർ ആദ്യം പാളയമടിച്ചത്. അനന്തരം അവർ ഏലീമിൽ എത്തി. അവിടെ പ്രന്തണ്ടു നീരുറവും എഴുപതു ഈത്തപ്പനയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ അവർ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു. (പുറ, 16:1).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *