ഏഥാൻ

ഏഥാൻ (Ethan)

പേരിനർത്ഥം – ശാശ്വതൻ

ശലോമോൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ശ്രഷ്ഠതയെ തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുന്ന നാലു പേരുകളിലൊന്ന്. എസ്രാഹ്യനായ ഏഥാൻ, മാഹാലിന്റെ പുത്രന്മാരായ ഹേമാൻ, കൽക്കോൻ, ദർദ്ദ എന്നിവരാണ് നാലുപേർ: (1രാജാ, 4:31). സേരഹിന്റെ പുത്രന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏഥാൻ, ഹേമാൻ, കൽക്കോൻ, ദാരാ എന്നീ നാലുപേരുകളുമുണ്ട്: (1ദിന, 2:6). 89-ാം സങ്കീർത്തനം എസ്രാഹ്യനായ ഏഥാൻ്റെ ധ്യാനമാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.