എൽഹനാൻ

എൽഹനാൻ (Elhanan)

പേരിനർത്ഥം – ദൈവം കൃപാലു

ദാവീദിൻ്റെ സൈന്യത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പരാക്രമശാലി. യായീരിൻ്റെ മകനായ എൽഹാനാൻ ഗൊല്യാത്തിന്റെ സഹോദരനായ ലഹ്മിയെ വെട്ടിക്കൊന്നു. ഈ സംഭവം അല്പം വ്യത്യസ്തമായി രണ്ടിടത്തു് കാണാം. “ഗോബിൽവെച്ചു പിന്നെയും ഫെലിസ്ത്യരോടു യുദ്ധം ഉണ്ടായി; അവിടെവെച്ചു ബേത്ത്ലേഹെമ്യനായ യാരെ-ഓരെഗീമിന്റെ മകൻ എൽഹാനാൻ ഗിത്യനായ ഗൊല്യാത്തിനെ വെട്ടിക്കൊന്നു:” (2ശമൂ, 21:19). “പിന്നെയും ഫെലിസ്ത്യരോടു യുദ്ധം ഉണ്ടായപ്പോൾ യായീരിന്റെ മകനായ എൽഹാനാൻ ഗിത്യനായ ഗൊല്യാഥിന്റെ സഹോദരനായ ലഹ്മിയെ വെട്ടിക്കൊന്നു:” (1ദിന, 20:5)? ഗിത്യനായ ഗൊല്യാത്തിനെ അല്ല, ഗിത്യനായ ഗൊല്യാഥിന്റെ സഹോദരനായ ലഹ്മിയെയാണ് എൽഹാനാൻ വെട്ടിക്കൊന്നത്. 2ശമൂ, 21:19-ലേതു ദൂഷിത പാഠമാണ്. ശുദ്ധപാഠം ദിനവൃത്താന്തത്തിലേതത്രേ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.