എവീൽ-മെരോദക്

എവീൽ-മെരോദക് (Evil-Merodach)

പേരിനർത്ഥം – മർദൂക്കിന്റെ പുരുഷൻ

ബാബേൽ രാജാവായ എവീൽ-മെരോദക് നെബൂഖദ്നേസറിന്റെ പുത്രനും പിൻഗാമിയും ആയിരുന്നു. അമൽ-മർദൂക് എന്ന ബാബിലോന്യ നാമത്തിന്റെ എബ്രായരൂപമാണു എവീൽ-മെരോദക്. ബാബേലിലെ പ്രധാന ദേവനാണ് മർദുക്. ഇയാൾ രണ്ടുവർഷമേ രാജ്യം ഭരിച്ചുള്ളു: (ബി.സി. 562-560 ). സ്വന്തം സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവായ നെറിഗ്ലിസർ (ബൈബിളിൽ പറയപ്പെടുന്ന നേർഗ്ഗൽ-ശരേസർ) എവീൽ-മെരോദക്കിനെ വധിച്ചു സിംഹാസനം കരസ്തമാക്കി. യെഹൂദാ രാജാവായ യെഹോയാഖീനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവാസത്തിന്റെ മുപ്പത്തേഴാമാണ്ടിൽ എവിൽ-മെരോദക് മോചിപ്പിച്ചു. ബദ്ധന്മാരായ മറ്റു രാജാക്കന്മാർക്ക് ഉപരിയായ സ്ഥാനവും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അഹോവൃത്തിയും നൽകി: (2രാജാ, 25:27-30; യിരെ, 52:31-34). എന്നാൽ യെഹോയാഖീനെ യെഹൂദയിലേക്കു മടങ്ങുവാൻ അനുവദിച്ചില്ല.

Leave a Reply

Your email address will not be published.