എല്യേസർ

എല്യേസർ (Eliezer)

പേരിനർത്ഥം – ദൈവം എന്റെ സഹായം

ദമ്മേശെക്കുകാരനായ എലേസർ: (ഉല്പ, 15:2). അബ്രാഹാമിന്റെ വീട്ടിൽ ജനിച്ച ദാസൻ. (15:3). യിശ്മായേലും യിസ്ഹാക്കും ജനിക്കും മുമ്പ് അബ്രാഹാം ഇയാളെ ദത്തെടുത്തിരിക്കണം. മക്കളില്ലാത്തവർ മറ്റു കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നൊരാളെ ദത്തെടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായം മെസപ്പൊട്ടേമിയയിലും മറ്റും ബി.സി. രണ്ടാം സഹസ്രാബ്ദത്തിൽ നിലവിലിരുന്നതിന് തെളിവുകളുണ്ട്. യിസ്ഹാക്കിനു ഭാര്യയെ എടുക്കുവാൻ അബ്രാഹാം അയച്ച അജ്ഞാതനാമാവായ ദാസൻ എല്യേസർ ആയിരിക്കണം: (ഉല്പ, 24:2).

Leave a Reply

Your email address will not be published.