എലീസാഫാൻ

എലീസാഫാൻ (Elizaphan)

പേരിനർത്ഥം – ദൈവം സംരക്ഷിച്ചു

പുറപ്പാടിലും ലേവ്യപുസ്തകത്തിലും എത്സാഫാൻ എന്ന സംക്ഷിപ്തരൂപമാണ് കാണുന്നത്: (പുറ, 6:22; ലേവ്യ, 10:4). ഉസ്സീയേലിന്റെ മകനാണ് എലീസാഫാൻ. ലേവ്യഗോത്രത്തിൽ കെഹാത്യ കുടുംബങ്ങളുടെ പ്രഭു. നിയമപെട്ടകം, മേശ, നിലവിളക്ക്, പീഠങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, തിരശ്ശീല എന്നിവയും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേലയും നോക്കേണ്ടത് എലീസാഫാന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും കർത്തവ്യമായിരുന്നു: (സംഖ്യാ, 3:30,31). യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ അന്യാഗ്നി കത്തിക്കുകമൂലം മരിച്ച നാദാബ്, അബീഹു എന്നിവരുടെ ശരീരം വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിന്റെ മുമ്പിൽനിന്ന് പാളയത്തിനു പുറത്തു കൊണ്ടുപോയത് എത്സാഫാനും ജ്യേഷ്ഠനായ മീശായേലും കൂടിയായിരുന്നു: (ലേവ്യ, 10:4). ദാവീദിന്റെ കാലത്ത് ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം യെരുശലേമിലേക്കു കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷകളിൽ എലീസാഫാന്യരും പങ്കെടുത്തു: (1ദിന, 15:8). ഹിസ്കീയാ രാജാവിന്റെ കീഴിൽ നടന്ന നവീകരണത്തിലും അവർക്കു പങ്കുണ്ടായിരുന്നു: (2ദിന, 29:13).

Leave a Reply

Your email address will not be published.