എലീശബെത്ത്

എലീശബെത്ത് (Elisabeth)

പേരിനർത്ഥം — എന്റെ ദൈവം സത്യം

സെഖര്യാ പുരോഹിതൻ്റെ ഭാര്യയും, യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ്റെ അമ്മയും. അഹരോന്റെ വംശത്തിലാണ് എലീശെബെത്ത് ജനിച്ചത്. എലീശബെത്തും സെഖര്യാവും ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതിയുള്ളവരും, കർത്താവിന്റെ സകല കല്പനകളിലും ന്യായങ്ങളിലും കുറ്റമറ്റവരായി നടന്നവരും ആയിരുന്നു. എങ്കിലും അവർക്ക് പ്രായമാകുന്നതുവരെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു. ദൈവദൂതൻ സെഖര്യാവിനു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു; എലീശബെത്ത് ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കുമെന്നും, അവനു യോഹന്നാൻ എന്നു പേർ ഇടേണം, അവന്റെ ജനനത്തിൽ പലരും സന്തോഷിക്കും, അവൻ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വലിയവനാകും, അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽവെച്ചു തന്നേ പരിശുദ്ധാത്മാവുകൊണ്ടു നിറയും, അവൻ ജനത്തെ കർത്താവിന്നു വേണ്ടി ഒരുക്കുവാൻ അവനു മുമ്പായി ഏലീയാവിന്റെ ആത്മാവോടും ശക്തിയോടും കൂടെ നടക്കും എന്നും കല്പിച്ചു. അനന്തരം എലീശബെത്ത് ഗർഭം ധരിച്ചു. ഗബ്രിയേൽദൂതൻ ഈ വൃത്താന്തം മറിയയെ അറിയിച്ചു. ഇതറിഞ്ഞ മറിയ യെഹൂദ്യമലനാട്ടിൽ വന്നു എലീശബെത്തിനെ സന്ദർശിച്ച് ദൈവത്തിനൂ സ്തോത്രം ചെയ്തു. ആ സന്ദർഭത്തിൽ എലീശബെത്തിൻ്റെ ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് പിള്ള തുള്ളുകയും അവൾ പരിശുദ്ധാത്മാവുകൊണ്ടു നിറയുകയും ചെയ്തു. കുഞ്ഞു ജനിച്ചപ്പോൾ യോഹന്നാൻ എന്നു പേരിട്ടു. (ലൂക്കോ, 1:5-57).

ആകെ സൂചനകൾ (7) — ലൂക്കോ, 1:5, 1:7, 1:13, 1:24, 1:36, 1:40, 1:41, 1:57.

Leave a Reply

Your email address will not be published.