എലീയാസർ

എലീയാസർ (Eleazar)

പേരിനർത്ഥം – ദൈവം സഹായിച്ചു

യേശുവിൻ്റെ വംശാവലിയിൽ ബാബേൽ പ്രവാസാനന്തരം പത്താം തലമുറയിലെ വ്യക്തി. അതിനുശേഷം മൂന്നാം തലമുറക്കാരനായിരുന്നു മറിയയുടെ ഭർത്താവായ യോസേഫ്. (മത്താ, 1:15).

Leave a Reply

Your email address will not be published.