എലീമേലെക്ക്

എലീമേലെക്ക് (Elimelech)

പേരിനർത്ഥം – ദൈവം രാജാവ്

ന്യായാധിപന്മാരുടെ കാലത്ത് ബേത്ലേഹെമിൽ പാർത്തിരുന്ന ഒരു യെഹൂദാഗോത്രജൻ. ഇയാൾ തന്റെ ഭാര്യ നൊവോമി, പുത്രന്മാരായ മഹ്ലോൻ, കില്യോൻ എന്നിവരുമായി ക്ഷാമകാലത്ത് മോവാബുദേശത്തു ചെന്നു പാർത്തു. അവിടെവച്ചു എലീമേലെക്കും പുത്രന്മാരും മരിച്ചു: (രൂത്ത്, 1:2,3; 2:1; 4:3,9).

Leave a Reply

Your email address will not be published.