എമ്മവുസ്

എമ്മവുസ് (Emmaus)

പേരിനർത്ഥം – ചുടുള്ള നീരുറവകൾ 

യെരൂശലേമിൽ നിന്ന് ഏഴുനാഴിക (60 stadia) ഏകദേശം 12 കി. മീറർ അകലെയുള്ള ഗ്രാമം. (ലൂക്കൊ, 24:13). പുനരുത്ഥാനശേഷം യേശുക്രിസ്തു ക്ലെയൊപ്പാവിനും മറ്റൊരുശിഷ്യനും ഇവിടെവച്ചു സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്തു. നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ചില കൈയെഴുത്തു പ്രതികളിൽ 160 സ്റ്റാഡിയ എന്ന് കാണുന്നുണ്ടെന്നും അത് ലൂക്കൊസ് 24:13-ന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ തെറ്റാണെന്നും ആധുനികപണ്ഡിതൻമാർ കരുതുന്നു. ടൈറ്റസ് ചക്രവർത്തിയുടെ പടയാളികൾ വസിച്ചിരുന്ന ഒരു എമ്മവുസിനെക്കുറിച്ച് ജൊസീഫസ് പറയുന്നുണ്ട്: 60 സ്റ്റാഡിയ തന്നെ ദൂരം. യെരൂശലേമിന് പടിഞ്ഞാറ് കുളോനിയേ കോളനി എന്നൊരു സ്ഥലം ഏകദേശം 60 സ്റ്റാഡിയ ദൂരത്തിൽ ഉണ്ട്. അതാണ് പഴയ എമ്മവൂസ് എന്ന് കരുതുന്നവരുണ്ട്. പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ കുബീബെ എന്നൊരു സ്ഥലമാണ് എമ്മവുസിന്റെ സ്ഥാനം എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ റോഡിലൂടെ ദൂരം 18 കി.മീറ്റർ ദൂരമുണ്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *