എഫ്രോൻ മല

എഫ്രോൻ മല (Mountain of Ephrin)

പേരിനർത്ഥം – മാൻകുട്ടിപോലെ

യെഹൂദയുടെ വടക്കേ അതിരിലുള്ള ഒരുമല. യെരൂശലേമിനു 10 കി.മീ. വടക്കുകിഴക്കായി കിടക്കുന്നു. (യോശു, 15:9). യെഹൂദാമക്കളുടെ ഗോത്രത്തിനു കുടുംബംകുടുബമായി കിട്ടിയ അവകാശത്തിൽ പെട്ടതാണ് എഫ്രോൻ മല. (യോശു, 15:1-12).

Leave a Reply

Your email address will not be published.