എഫ്രയീം

എഫ്രയീം (Ephraim) 

പേരിനർത്ഥം – ഫലപൂർണ്ണം

യെരുശലേമിനു വടക്കുകിഴക്ക് മരുഭൂമിക്കരികെയാണ് എഫ്രയീം പട്ടണം. (യോഹ, 11:54). യേശു ലാസറിനെ ഉയിർപ്പിച്ചതു നിമിത്തം പുരോഹിതന്മാരുടെ ആക്രമണ ഭീഷണികൾ യേശുവിനു നേരിടേണ്ടിവന്നു. തന്മൂലം യേശു എഫ്രയീം പട്ടണത്തിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു. ബേഥേലിന് പത്തു കി.മീറ്റർ കിഴക്കുള്ള ‘എൽ-തയിബെ’ ആണ് ഇതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *