എപ്പൈനത്തൊസ്

എപ്പൈനത്തൊസ് (Epaenetus)

പേരിനർത്ഥം – പ്രശംസനീയൻ

റോമിലെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി. “ആസ്യയിൽ ക്രിസ്തുവിനു ആദ്യഫലമായി എനിക്കു പ്രിയനായ” എന്ന് എപ്പൈനത്തൊസിനെക്കുറിച്ച് പൗലൊസ് എഴുതുന്നു: (റോമ, 16:5). ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് മറ്റൊരു വിവരവും ലഭ്യമല്ല.

Leave a Reply

Your email address will not be published.