എപ്പഫ്രാസ്

എപ്പഫ്രാസ് (Epaphras)

പേരിനർത്ഥം – മനോഹരൻ

എപ്പഫാദിത്തൊസ് എന്ന പേരിന്റെ ചുരുങ്ങിയ രൂപം. കൊലൊസ്യയിലും ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും സുവിശേഷപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കു വഹിച്ചു. കൊലൊസ്യയിലെ സഭയിൽ ഉപദേഷ്ടാവായിരുന്നു. ‘സഹഭൃത്യൻ’ ‘സഹബദ്ധൻ’ എന്നിങ്ങനെ പൗലൊസ് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്: കൊലൊ, 1:7; 4:12). കൊലൊസ്യ സഭയുടെ സ്ഥാപകനും എപ്പഫ്രാസ് ആണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. പൗലൊസ് റോമിൽ ബദ്ധനായിരിക്കുമ്പോൾ എപ്പഫ്രാസ് പൗലൊസിനെ സന്ദർശിച്ചു. എപ്പഫ്രാസിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് പൗലൊസ് അപ്പൊസ്തലൻ വളരെയധികം ശ്ലാഘിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്: (കൊലൊ, 1:7,8; 4:12,13). ഫിലേമോനുള്ള ലേഖനത്തിൽ എപ്പഫ്രാസ് വന്ദനം ചൊല്ലുന്നതിൽനിന്നും അപ്പോൾ അയാൾ പൗലൊസിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നു കരുതേണ്ടിയിരിക്കുന്നു: (23). പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് കൊലൊസ്യയിലെ ഒന്നാമത്തെ ബിഷപ്പായിരുന്ന എപ്പിഫ്രാസ് അവിടെത്തന്നെ രക്തസാക്ഷിയായി.

Leave a Reply

Your email address will not be published.