ഉർബ്ബാനൊസ്

ഉർബ്ബാനൊസ് (Urbane)

പേരിനർത്ഥം – സൗമ്യൻ

റോമിലെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി. ‘ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുവേലക്കാരൻ’ എന്നാണ് പൗലൊസ് ഉർബ്ബാസിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. (റോമ, 16:9). പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇയാൾ വ്യക്തിപരമായി പൗലൊസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാനിടയില്ല. ഒരുമിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നവരെക്കൂറിച്ച് ‘എൻ്റെ കൂട്ടുവേലക്കാർ’ എന്നാണ് പൗലൊസ് പൊതുവെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. (16:3, 21).

Leave a Reply

Your email address will not be published.