ഈഥാമാർ

ഈഥാമാർ (Ithamar)

പേരിനർത്ഥം – ഈന്തപ്പനകളുടെ തീരം

അഹരോന്റെ ഏറ്റവും ഇളയപുത്രൻ: (പുറ, 6:23; സംഖ്യാ, 3:2; 1ദിന, 6:3). പിതാവിനോടും സഹോദരന്മാരോടും ഒപ്പം പുരോഹിതനായി അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടു: (പുറ, 28:1-4; 38:21). നാദാബും അബീഹുവും മക്കളില്ലാതെ മരിച്ചപ്പോൾ ഈഥാമാറും എലെയാസറും അവരുടെ സ്ഥാനത്ത് പൗരോഹിത്യത്തിന് നിയമിക്കപ്പെട്ടു: (ലേവ്യ, 10:6,12; സംഖ്യാ, 3:4; 1ദിന, 24:2). സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ വസ്തുക്കളായ പലക, അന്താഴം, തൂൺ തുടങ്ങിയവയും ഉപകരണങ്ങളും ഈഥാമാറിന്റെ സൂക്ഷിപ്പിലായിരുന്നു: (പുറ, 38:21). ഗെർശോന്യരും മെരാര്യരും അവ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഈഥാമാർ മേൽനോട്ടം വഹിച്ചു: (സംഖ്യാ, 4:28,33). പുരോഹിതനായ ഏലി ഈഥാമാരിന്റെ വംശപാരമ്പര്യത്തിൽ പെട്ടവനായിരുന്നു: (1ദിന, 24:3). ഈഥാമാരിന്റെ സന്തതിപരമ്പരയിലുൾപ്പെട്ട ഒരു ദാനീയേൽ ബാബിലോന്യ പ്രവാസത്തിൽ നിന്നും മടങ്ങിവന്നു: (എസാ, 8:2).

Leave a Reply

Your email address will not be published.