ഇബ്സാൻ

ഇബ്സാൻ (Ibzan)

പേരിനർത്ഥം – ഗംഭീരം

യിസ്രായേലിലെ പത്താമത്തെ ന്യായാധിപൻ: (ന്യായാ, 12:8-10). യിഫ്താഹിനുശേഷം യിസ്രായേലിന് ഏഴു വർഷം ന്യായപാലനം ചെയ്തു. ഇബ്സാൻ വലിയ സമ്പന്നനായിരുന്നു. അവന് മുപ്പതു പുത്രന്മാരും മുപ്പതു പുത്രിമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇബ്സാൻ ബേത്ലേഹെമ്യനായിരുന്നു. ഈ ബേത്ലേഹെം സെബൂലുനിലെ ബേത്ലേഹെമാണ്; യെഹൂദ്യയിലെ ബേത്ലേഹെം അല്ല.

Leave a Reply

Your email address will not be published.