ഇദ്ദോ

ഇദ്ദോ (Iddo)

പേരിനർത്ഥം – അവൻ്റെ സാക്ഷ്യം

യൊരോബെയാം, രെഹബെയാം എന്നിവർക്കെതിരായി പ്രവചിച്ച ഒരു പ്രവാചകൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്തുകളെപ്പറ്റി ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിൽ സൂചനയുണ്ടെങ്കിലും അവ നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടില്ല: (2ദിന, 9:29; 12:15; 13:22).

Leave a Reply

Your email address will not be published.