ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ

ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ

ആരാധനാ ആരാധനാ ആരാധന ആരാധനാ…

ആരു സഹായിക്കും ലോകം തുണയ്ക്കുമോ…

ഇത്രത്തോളം നടത്തിയവൻ എന്നെ എന്നാളും നടത്തീടുമേ…

ഇദ്ധരയിൽ എന്നെ ഇത്രമേൽ സ്നേഹിപ്പാൻ…

ഈ മരുയാത്രയിൽ നിന്നെ തനിയെ വിടുകയില്ല…

എന്നെനിക്കെൻ ദുഃഖം തീരുമോ…

എന്നോടുള്ള നിൻ സർവ്വനന്മകൾക്കായി

എൻ്റെ കർത്താവിൻ വിശ്വസ്തത എത്ര വലുത്…

ഏകസത്യദൈവമേയുള്ളു ഭൂവാസികളെ

ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നന്നെ ഉയർത്തിയ…

ഒരുവാക്കുമതീ.. എനിക്കതുമതിയേ…

ക്രൂശിൽ കണ്ടു ഞാൻ നിൻ സ്നേഹത്തെ!…

താൻ വാഴ്കയാൽ ആകുലമില്ല നാളെയെന്ന് ഭീതിയില്ല…

നല്ലദേവനേ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നല്ലതാക്കി…

നല്ല പോരാട്ടം പോരാടി ഓട്ടമോടിടാം വല്ലഭൻ്റെ നല്ലപാത പിൻതുടർന്നിടാം

മണിയറവാസം ചെയ്തീടുവാൻ മണവാളനെ മനമുരുകീടുന്നു…

യേശു മഹോന്നതനേ മഹോന്നതനേ വേഗം കാണാം!…

യേശുവെൻ്റെ നല്ല സഖിയായി ഈ മരുവിൻ…

യോഗ്യനല്ല ഞാൻ എന്നേശുവേ യോഗ്യനാക്കി എന്നെ നിർത്തി…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *