ആത്മികം

ആത്മികം (spiritual)

ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ചത്. (റോമ, 7:14; 1കൊരി, 2:13,14; 9:11; 15:46; കൊലൊ, 1:10; വെളി, 11:8). ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുകയും, ആത്മാവിനാൽ നടത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനാണ് ആത്മികൻ. (1കൊരി,2:13, 15; 3:1; 14:37; ഗലാ, 6:1).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *