ആഗാഗ്

ആഗാഗ് (Agag)

പേരിനർത്ഥം – രണോത്സുകൻ

ശൗൽ തോല്പിച്ചു തടവുകാരനാക്കിയ അമാലേക്യരാജാവ്. അമാലേക്കിന്റെ ഓർമ്മ ആകാശത്തിന്റെ കീഴിൽ നിന്നു അശേഷം മായിച്ചുകളയേണം എന്ന് യഹോവയുടെ കല്പനയിൽനിന്നു ആഗാഗിനെ ഒഴിവാക്കാൻ ശൗൽ ശ്രമിച്ചു: (പുറ, 17:14; ആവ, 15:19) ശൗലിന്റെ പാളയത്തിലെത്തിയ ശമൂവേൽ പ്രവാചകൻ ശൗലിനെ ശകാരിക്കുകയും ആഗാഗിനെ തന്റെ മുന്നിലെത്തിക്കാൻ കല്പിക്കുകയും ചെയ്തു. താൻ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നു കരുതി സന്തോഷത്തോടെ ആഗാഗ് വന്നു. ആഗാഗിനെ തുണ്ടം തുണ്ടമായി വെട്ടിക്കളയാൻ ശമൂവേൽ കല്പ്പിച്ചു. “നിന്റെ വാൾ സ്ത്രീകളെ മക്കളില്ലാത്തവർ ആക്കിയതുപോലെ നിൻ്റെ അമ്മയും സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിൽ മക്കളില്ലാത്തവളാകും” എന്നു ശമൂവേൽ പറഞ്ഞു: (1ശമൂ, 15:33).

Leave a Reply

Your email address will not be published.