ആഖീശ്

ആഖീശ് (Achish)

പേരിനർത്ഥം – സർപ്പ മന്ത്രവാദി

ഗത്തിലെ ഫെലിസ്ത്യരാജാവ്. ശൗലിനെ ഭയപ്പെട്ട് ദാവീദ് ആഖീശിന്റെ അടുക്കൽ അഭയം തേടി: (1ശമൂ, 21:10-15). ആഖീശിന്റെ കൃത്യന്മാർ അവനെ തിരിച്ചറിയുകയാൽ ദാവീദ് ബുദ്ധിഭ്രമം നടിച്ച് അവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു. വീണ്ടും ദാവീദും അറുനൂറു പടയാളികളും ആഖീശിനെ അഭയം പ്രാപിച്ചു. അവൻ ദാവീദിനു സിക്ലാഗ് താമസത്തിനായി കൊടുത്തു: (1ശമൂ, 27:1-6). ദാവീദ് അവിടെ ഒരു വർഷവും നാലു മാസവും വസിച്ചു: (1ശമൂ, 27:8). പല സ്ഥലങ്ങളും കൊള്ളയിട്ടു. ആഖീശിന് ദാവീദിൽ വളരെ വിശ്വാസം തോന്നുകയും ദാവീദിനെ തന്റെ അംഗരക്ഷകരിൽ പ്രധാനിയാക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു: (1ശമൂ, 28:1,2). ശൗലിന്റെ അന്ത്യം നിർണ്ണയിക്കുന്ന യുദ്ധത്തിനു പോയപ്പോൾ ദാവീദിനെയും കൂടെയുള്ളവരെയും ആഖീശ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. എന്നാൽ ഫെലിസ്ത്യരുടെ അസൂയകാരണം അവരെ മടക്കി അയച്ചു. അങ്ങനെ ദാവീദ് ആ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു: (1ശമൂ, 29:2-11). 34-ാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ശീർഷകത്തിൽ ഈ രാജാവിന്റെ പേര് അബീമേലെക്ക് എന്നാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. അബീമേലെക്കിനെപ്പോലെ ആഖീശും സ്ഥാനപ്പേരായിരിക്കാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published.