ആഖാൻ

ആഖാൻ (Achan)

പേരിനർത്ഥം – ഉപദ്രവി

യെഹൂദാഗോത്രത്തിൽ സബ്ദി കുടുംബത്തിൽ കർമ്മിയുടെ മകൻ: (1ദിന, 2:7). യോശുവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യെരീഹോ പിടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ അവിടെയുള്ള സകലതും യഹോവയ്ക്ക് ശപഥാർപ്പിതമായി സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. അതനുസരിച്ച് രാഹാബും കുടുംബവും ഒഴികെയുള്ള നിവാസികളെ നശിപ്പിക്കുകയും സാധനങ്ങളെ ചുടുകയും വെള്ളി, പൊന്നു, പാത്രങ്ങൾ എന്നിവ യഹോവയ്ക്ക് വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്: (യോശു, 6:17-19). എന്നാൽ ആഖാൻ അതു ലംഘിച്ച് ഒരു ബാബിലോന്യ മേലങ്കിയും ഇരുന്നൂറു ശേക്കെൽ വെള്ളിയും അമ്പതു ശേക്കെൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു പൊൻകട്ടിയും എടുത്തു കൂടാരത്തിന്റെ നടുവിൽ നിലത്തു കുഴിച്ചിട്ടു: (യോശു, 7:21). തന്മൂലം ഹായി പട്ടണത്തിൽ യിസ്രായേൽ തോറ്റു. യോശുവ യഹോവയോടു ചോദിച്ചു. “യിസ്രായേൽ പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അവർ ശപഥാർപ്പിതം എടുത്തു സാമാനങ്ങൾക്കിടയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നു മറുപടി ലഭിച്ചു. യഹോവ കല്പിച്ചതനുസരിച്ച് പിറേറദിവസം യോശുവ ജനത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ചു. ചീട്ടിട്ടു കുററക്കാരനായ ആഖാനെ കണ്ടെത്തി. ആഖാൻ കുററം ഏറ്റു പറഞ്ഞു. അനന്തരം ആഖാനെ വെള്ളി മേലങ്കി, പൊൻകട്ടി, മക്കൾ, സമ്പത്ത്, കൂടാരം ഇങ്ങനെ അവനുള്ള സകലവുമായി താഴ്വരയിൽ കൊണ്ടുപോയി അവനെ കല്ലെറിയുകയും അവരെ തീയിൽ ഇട്ടു ചുട്ടു കളകയും ചെയ്തു. ആ താഴവരയ്ക്ക് ആഖോർ താഴ്വര എന്നു പേരായി. (യോശു, 7:1-26).

Leave a Reply

Your email address will not be published.