അർന്നോൻ നദി

അർന്നോൻ നദി (river Arnon)

പേരിനർത്ഥം – പക്ഷബ്ധപ്രവാഹം

യോർദ്ദാനു കിഴക്കുള്ള ഗിലെയാദ് മലകളിൽ നിന്നുത്ഭവിച്ചു ചാവുകടലിൽ പതിക്കുന്ന നദി. മോവാബിന്റെ തെക്കുള്ള അതിരും, അമ്മോന്റെ വടക്കുള്ള അതിരും അർന്നോൻ നദിയായിരുന്നു. (ന്യായാ, 11:18,19). അർന്നോൻ രൂബേന്യരുടെ അവകാശത്തിന്റെ തെക്കെ അതിരായിരുന്നു. (ആവ, 3:12, 16). ആകമണകാരികളായ യിസായേല്യർ അർന്നോനെ തെക്കുനിന്നു വടക്കോട്ടു കടന്നു, വടക്കുള്ള പ്രദേശം പടവെട്ടി കൈവശപ്പെടുത്തി. (ആവ, 2:24). അർന്നോൻ നദിക്ക് അനേകം കടവുകൾ ഉണ്ട്. (യെശ, 16:2).

Leave a Reply

Your email address will not be published.