അഹീമേലെക്

അഹീമേലെക് (Ahimelek)

പേരിനർത്ഥം – രാജാവിന്റെ സഹോദരൻ

നോബിലെ പ്രധാന പുരോഹിതൻ. അഹീതൂബിന്റെ മകനും അബ്യാഥാരുടെ അപ്പനും: (1ശമൂ, 22:16,20). ശൗലിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നും ഓടിപ്പോയ ദാവീദ് നോബിൽ എത്തി. അഹീമേലെക് അവന് കാഴ്ചയപ്പവും ഗൊല്യാത്തിന്റെ വാളും കൊടുത്തു: (1ശമൂ, 21:1-9). ഏദോമ്യനായ ദോവേഗ് ശൗലിനെ വിവരം അറിയിച്ചു. തന്മൂലം, ശൌൽ അഹീമേലെക്കിനെയും പുരോഹിതന്മാരെയും പിടിച്ചു. അവന്റെ കല്പനപ്രകാരം ഏദോമ്യനായ ദോവേഗ് 85 പുരോഹിതന്മാരെ വധിച്ചു; നോബിലെ ജനങ്ങളെയും നശിപ്പിച്ചു: (1ശമൂ, 22:9-20). അഹീമേലെക്കിന്റെ പുത്രനായ അബ്യാഥാർ മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടു ദാവീദിനോടു ചേർന്നു. അനന്തരം അബ്യാഥാർ പുരോഹിതനായി: (1ശമൂ, 23:6; 30:7).

Leave a Reply

Your email address will not be published.