അഹസ്യാവ്

അഹസ്യാവ് (Ahaziah)

പേരിനർത്ഥം — യഹോവ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു

യെഹൂദയിലെ ആറാമത്തെ രാജാവ്. കാലം ബി.സി. 841. യെഹോരാമിന്റെയും അഥല്യയുടെയും ഇളയപുതനായിരുന്നു. ഒരു വർഷം മാത്രം ഭരിച്ചു. അവനും ആഹാബുഗൃഹത്തിന്റെ വഴികളിൽ നടന്നു. ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിക്കാൻ അവനെ ഉപദേശിച്ചതു അമ്മ തന്നെയായിരുന്നു. (2ദിന, 22:1-4) അരാം രാജാവായ ഹസായേലിനോടു യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ യിസ്രായേൽ രാജാവായ യോരാമിനോടൊപ്പം പോയി. യുദ്ധത്തിൽ യിസ്രായേൽ രാജാവിനു മുറിവേറ്റു. ചികിത്സിക്കേണ്ടതിനു അവൻ യിസ്രയേലിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോയി. അഹസ്യാവു അവനെ സന്ദർശിച്ചു. ആ സമയം യിസായേലിലെ ഒരു പടനായകനായ യേഹൂവിനാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. (2രാജാ, 9:1-28). യെഹോവാഹാസ് (2ദിന, 21:17; 25:23) അസര്യാവ് (2ദിന, 22:6) എന്നീ പേരുകളിലും അഹസ്യാവ് അറിയപ്പെടുന്നു. അവൻ്റെ ശേഷം അവൻ്റെ ആമ്മയായ അഥല്യാ ഭരണം ഏറ്റെടുത്തു. (2രാജാ, 11:1-3).

അഹസ്യാവ് (Ahaziah)

യിസ്രായേൽ രാജാവായ അഹാബിന്റെയും ഈസേബെലിന്റെയും മകൻ. യിസ്രായേലിലെ എട്ടാമത്തെ രാജാവ് (ബി.സി. 853-852). ആഹാബിന്റെ മരണശേഷം രാജാവായി, രണ്ടുവർഷം മാത്രമേ ഭരിച്ചുള്ളു. പിതാവിന്റെ വഴിയിലും മാതാവായ ഈസേബെലിന്റെ വഴിയിലും യിസ്രായലിനെ കൊണ്ടു പാപം ചെയ്യിച്ചു. (1രാജാ, 22:51-53). അഹസ്യാവിന്റെ കാലത്തെ പ്രധാന സംഭവം മോവാബ്യരോടുള്ള യുദ്ധമാണ്. മോവാബ് രാജാവായ ‘മേശ’ യിസ്രായേൽ രാജാവിനു ഒരു ലക്ഷം കുഞ്ഞാടുകളുടെയും ഒരു ലക്ഷം ആട്ടുകൊറ്റന്മാരുടെയും രോമം കപ്പമായി കൊടുത്തു വന്നു. എന്നാൽ അഹാബ് മരിച്ചശേഷം മോവാബ് രാജാവ് യിസ്രായേൽ രാജാവിനോടു മത്സരിച്ചു. (2രാജാ, 1:1; 3:4,5). യെഹൂദാ രാജാവായ യെഹോശാഫാത്ത് യിസ്രായേൽരാ ജാവായ അഹസ്യാവോടു സഖ്യതചെയ്തു. അവർ എസ്യോൻ-ഗേബെരിൽ വെച്ചു കപ്പലുകളുണ്ടാക്കി. എന്നാൽ മാരേശക്കാരനായ ദോദാവയുടെ മകൻ എലീയേസർ യെഹോശാഫാത്തിനു വിരോധമായി പ്രവചിച്ചു. “നീ അഹസ്യാവോടു സഖ്യത ചെയ്തതു കൊണ്ടു യഹോവ നിന്റെ പണികളെ ഉടച്ചുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.” കപ്പലുകൾ തർശീശിലേക്കു ഓടുവാൻ കഴിയാതെ ഉടഞ്ഞുപോയി. (2ദിന, 20:35:37). അഹസ്യാവു മാളികയിൽ നിന്നും വീണു രോഗിയായി. ഈ ദീനം മാറുമോ എന്നറിയാൻ എക്രോനിലെ ദേവനായ ബാൽസെബൂബിനോടു ചോദിക്കാൻ ദൂതന്മാരെ അയച്ച. എന്നാൽ ആ ദൂതന്മാരോടു ഏലീയാവു പ്രവചിച്ചതനുസരിച്ച് അഹസ്യാവ് മരിച്ചു. (2രാജാ, 1:1,17).അവന്നു മകനില്ലായ്കകൊണ്ടു അവന്നു പകരം യെഹോരാം യെഹൂദാരാജാവായ യെഹോശാഫാത്തിന്റെ മകനായ യെഹോരാമിന്റെ രണ്ടാം ആണ്ടിൽ രാജാവായി. (2രാജാ, 1:17).

Leave a Reply

Your email address will not be published.