അയ്യാലോൻ

അയ്യാലോൻ (Ajalon)

പേരിനർത്ഥം – മാൻ വയൽ

ഷെഫേലയിലെ ഒരു പട്ടണം. മനോഹരമായ അയ്യാലോൻ താഴ്വരയുടെ തെക്കെ അറ്റത്തുള്ള കുന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രദേശത്ത് ഇപ്പോഴുള്ള ഗ്രാമത്തെ യാലോ (Yale) എന്നു വിളിക്കുന്നു. ഈ സമതലത്തിന്നരികെ വെച്ചാണ് സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ഗിബയോനിലും അയ്യാലോൻ താഴ്വരയിലും നില്ക്കുവാൻ യോശുവ കല്പ്പിച്ചത്. (യോശു, 10:12-14). കനാൻ ആക്രമണശേഷം അയ്യാലോൻ ദാൻ ഗോത്രത്തിനു നല്കി. (യോശു, 19:40-42). അനന്തരം ലേവ്യപട്ടണമായി (യോശു, 21:24) കെഹാത്യർക്കു കൊടുത്തു. തുടക്കത്തിൽ അയ്യാലോനിൽ നിന്നു അവാര്യരെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നതിനു ദാന്യർക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ വടക്കുനിന്നു എഫ്രയീം സഹായത്തിനു വരികയും അമോര്യരെ ഊഴിയ വേലക്കാരാക്കുകയും ചെയ്തു. (ന്യായാ, 1:34,35). അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം അയ്യാലോൻ എഫ്രയീമിന്റെ വകയാണെന്നും അവർ അതു കെഹാത്യർക്കു കൊടുത്തുവെന്നും 1ദിന, 6:69-ൽ കാണുന്നത്. അയ്യാലോനിൽവെച്ചു ശൗൽ ആദ്യമായി ഫെലിസ്ത്യരെ ജയിച്ചു. അന്ന് യിസ്രായേൽ ജനം മിക്മാസ് തുടങ്ങി അയ്യാലോൻവരെ ഫെലിസ്ത്യരെ കൊന്നു. (1ശമൂ, 14:31). ശലോമോന്റെ മരണശേഷം രാജ്യം വിഭജിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ രെഹബയാം അയ്യാലോനെ ഉറപ്പള്ള പട്ടണമായി പണിതു. (2ദിന, 11:5-12). തുടർന്നു ആഹാസിന്റെ കാലത്തു ഫെലിസ്ത്യർ അയ്യാലോൻ പിടിച്ചു. (2ദിന, 28:18). 

സെബുലൂനിലെ ഒരു പട്ടണത്തിനും അയ്യാലോൻ എന്നു പേരുണ്ട്. (ന്യായാ, 12:12). ന്യായാധിപനായ ഏലോനെ ഇവിടെയാണ് അടക്കിയത്. സ്ഥാനം നിർണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *