അബ്നേർ

അബ്നേർ (Abner)

പേരിനർത്ഥം – പ്രകാശത്തിന്റെ പിതാവ്

ബെന്യാമീന്യനായ അബ്നേർ ശൗൽ രാജാവിന്റെ ഇളയപ്പനായ നേരിന്റെ മകനാണ്. ശൗലിന്റെ സേനാപതി ആയിരുന്നു: (1ശമൂ, 14:50). ഗൊല്യാത്തിനെ കൊന്നു മടങ്ങിവന്ന ദാവീദിനെ അബ്ദുനേർ രാജസന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു: (1ശമൂ, 17:57). ഹഖീലാക്കുന്നിൽ ദാവിദു ഒളിച്ചിരുന്നതായി ശൗൽ അറിഞ്ഞു അവിടേയ്ക്കു പോയി. അപ്പോൾ ശൗലിനോടൊപ്പം അബ്നേരും ഉണ്ടായിരുന്നു. തുടർന്നു യജമാനനെ ശരിയാംവിധം കാക്കാത്തതിന് ദാവീദ് അബ്നേരിനെ പരിഹാസപൂർവ്വം കുറ്റപ്പെടുത്തി: (1ശമൂ, 26:1,5,15). ശൗലിന്റെ മരണത്തിനുശേഷം മഹനയീമിൽ വച്ചു ശൗലിന്റെ പുത്രനായ ഈശ്-ബോശെത്തിനെ രാജാവാക്കി: (2ശമൂ, 2:8-10). അബ്നേരിന്റെ സൈന്യവും ദാവീദിന്റെ സൈന്യാധിപനായ യോവാബിന്റെ സൈന്യവും ഗിബെയയിൽ ഏറ്റുമുട്ടി. അബ്നേർ പരാജയപ്പെട്ടു ജീവരക്ഷയ്ക്കായി ഓടി. യോവാബിന്റെ സഹോദരനായ അസാഹേൽ അബ്നേരിനെ പിന്തുടർന്നു. അസാഹേലിനെ കൊല്ലാൻ മടിച്ച് തന്നെ പിന്തുടരാതെ മറ്റാരെയെങ്കിലും പിന്തുടരാൻ അബ്നേർ അപേക്ഷിച്ചു. രക്തപ്രതികാരത്തിനു ഇടവരാതിരിക്കണമെന്നു അബ്നേർ ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ അസാഹേൽ അബ്നേരിനെ പിന്തുടരുക തന്നെ ചെയ്തു. അവസാനം അബ്നേർ അസാഹേലിനെ വെട്ടിക്കൊന്നു: (2ശമൂ, 2:12-32). ശൗലിന്റെ വെപ്പാട്ടിയുടെ വിഷയത്തിൽ ഈശ്-ബോശെത്ത് അബ്നേരിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി. തന്മൂലം അബ്നേർ ദാവീദുമായി സഖ്യം ചെയ്തു: (2ശമൂ, 3:7-22). അസാഹേലിനെ കൊന്നതിനു പ്രതികാരം ചെയ്യുവാൻ യോവാബ് നിശ്ചയിച്ചുറച്ചു. രാജാവറിയാതെ രാജാവിന്റെ പേരിൽ ദൂതന്മാരെ അയച്ചു അബ്നേരിനെ മടക്കി വിളിച്ചു. അബ്നേർ ഹെബ്രോനിലേക്കു മടങ്ങിവന്നപ്പോൾ സ്വകാര്യം പറവാൻ എന്ന വ്യാജേന പടിവാതില്ക്കൽ ഒരു ഭാഗത്തേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി വയറ്റത്തു കുത്തിക്കൊന്നു: (2ശമൂ, 3:27). അബ്നേരിന്റെ മരണത്തിൽ ദാവീദു ആത്മാർത്ഥമായി വിലപിച്ചു. ഇന്നു യിസ്രായേലിൽ ഒരു പ്രഭുവും മഹാനുമായവൻ പട്ടുപോയി എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ എന്നു ദാവീദു പറഞ്ഞു. (2ശമൂ, 3:38).

Leave a Reply

Your email address will not be published.