അബിലേന

അബിലേന (Abilene)

പേരിനർത്ഥം – പുൽമൈതാനം

ഹെർമ്മോൻ പർവ്വതത്തിനു വടക്കുകിഴക്കായി കിടക്കുന്ന ആന്റിലെബാനോനിലെ മലമ്പ്രദേശം. അബിലാപട്ടണമാണ് അബിലേനയുടെ തലസ്ഥാനം. ദമ്മേശെക്കിനു (Damascus) 29 കി.മീറ്റർ വടക്കു പടിഞ്ഞാറായി അബാനാ (ബരാദ്) നദിയുടെ തീരത്താണ് അബിലാപട്ടണം. ഈ പട്ടണത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ എസ്-സുക് (Es-Suk) ഗ്രാമത്തിനു ചുറ്റും ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ടോളമി മെന്നെയൂസിന്റെയും (Ptolemy Mennaeus ബി.സി. 85-40) പുത്രനായ ലുസാന്യാസ് ഒന്നാമന്റെയും (ബി.സി. 40-36) ഇതുര്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ അബിലേന ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടർന്നു അബിലേനയെ വേർപെടുത്തി ഇളയ ലുസാന്യാസിനു കൊടുത്തു. യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ ശുശ്രൂഷാരംഭത്തിൽ ലുസാന്യാസ് അബിലേനയിൽ ഇടപ്രഭുവായിരുന്നു. (ലൂക്കൊ, 3:1). എ.ഡി. 37-ൽ ഗായസ് സീസർ അബിലേനയെ ഹെരോദാ അഗ്രിപ്പാ ഒന്നാമനു നല്കി. ക്ലൗദ്യോസ് സീസർ എ.ഡി. 53-ൽ അബിലേനയെ അഗ്രിപ്പാ രണ്ടാമനു കൊടുത്തു. ആദാമിന്റെ മകനായ ഹാബെലിന്റെ കല്ലറ ഇവിടെയുണ്ടെന്ന തദ്ദേശീയ പാരമ്പര്യത്തിനു മതിയായ തെളിവില്ല. ഹാബെലിൽ നിന്നാണ് സ്ഥലപ്പേർ വന്നതെന്നതിനും തെളിവില്ല. ഹെവെൽ (ഹാബെൽ), ആവെൽ (പുൽമൈതാനം) എന്നീ പദങ്ങളുടെ സാമ്യമാണ് മേല്പറഞ്ഞ തെറ്റിദ്ധാരണയ്ക്കു കാരണം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *