അപ്യപുരം

അപ്യപുരം (Appi forum) 

പേരിനർത്ഥം – അപ്പിയൂസിന്റെ ചന്ത

റോമിനു 68 കി.മീറ്റർ തെക്കുകിഴക്കായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ചന്തസ്ഥലം. ബി.സി. 4-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അപ്പിയൂസ് ക്ലൗദ്യോസ് കൈക്കൂസ് സ്ഥാപിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ചന്തയ്ക്കും പാതയ്ക്കും ഈ പേരുകിട്ടിയത്. അപ്പൊസ്തലനായ പൗലൊസ് തടവുകാരനായി റോമിലേക്കു പോകുന്ന വർത്തമാനം കേട്ടിട്ടു അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ റോമിൽ നിന്നു വന്ന സഹോദരന്മാരെ ആദ്യം കണ്ടത് അപ്യപുരത്തുവച്ചാണ്. (പ്രവൃ, 28:15).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *