അപ്പെലേസ്

അപ്പെലേസ് (Apelles)

പേരിനർത്ഥം – വേർപെട്ടവൻ

റോമിലെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി. ക്രിസ്തുവിൽ സമ്മതനായ അപ്പെലേസിനും പൗലൊസ് അപ്പൊസ്തലൻ വന്ദനം ചൊല്ലുന്നു: (റോമ, 16:10). യേശുവിന്റെ എഴുപതു ശിഷ്യൻമാരിലൊരാളായ അപ്പെലേസ് സുമുർന്നയിലെയോ, ഹെരാക്ലിയയിലെയോ (Heracleia) ബിഷപ്പായിരുന്നുവെന്നു പ്രാചീന സഭാപാരമ്പര്യങ്ങൾ പറയുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.