അതു യഹോവ കേട്ടു

അതു യഹോവ കേട്ടു

ദൈവത്തോടു മുഖാമുഖം സംസാരിക്കുകയും ദൈവത്തോടൊപ്പം വസിക്കുകയും ദൈവകരങ്ങളിൽനിന്നു കല്പനകൾ ഏറ്റുവാങ്ങുകയും ചെയ്ത മോശെ, യിസായേൽ മക്കളെ കനാനിലേക്കു നയിക്കുന്ന വേളയിൽ ഒരു കുശ്യസ്തീയെ വിവാഹം ചെയ്തതിനെ മോശയുടെ സഹോദരങ്ങളായ മിര്യാമും അഹരോനും വിമർശിച്ചു. മോശെയോടൊപ്പം നേതൃനിരയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന മിര്യാം പ്രവാചികയും അഹരോൻ പുരോഹിതനുമായിരുന്നു. മോശെയ്ക്കെതിരായുള്ള അവരുടെ കുറ്റാരോപണം, മോശെയുടെ ആത്മീയ നേതൃത്വത്തിനെതിരായുള്ള വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. തനിക്കെതിരായുള്ള വിമർശനത്തെക്കുറിച്ച് മോശെയ്ക്ക് അറിവില്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും “അത് യഹോവ കേട്ടു.” (സംഖ്യാ, 12:2). തന്റെ വിശ്വസ്തദാസനെതിരായി സംസാരിച്ച അവരുടെമേൽ യഹോവയുടെ കോപം ജ്വലിച്ചു; മിര്യാം കുഷ്ഠരോഗിണിയായിത്തീർന്നു. ആത്മീയ സഹോദരങ്ങൾക്കെതിരായും ആത്മീയ നേതൃനിരയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് എതിരായും നാം വിമർശനത്തിന്റെ കൂരമ്പുകൾ എയ്യുമ്പോൾ, അത് അവർ അറിയുകയില്ലെങ്കിലും തന്റെ ജനത്തെക്കുറിച്ചും വിശ്വസ്തരായ വേലക്കാരെക്കുറിച്ചും ജാഗ്രതയുള്ളവനും സർവ്വശക്തനുമായ ദൈവം അതു ശ്രദ്ധിക്കുമെന്നും താൻ അവർക്കുവേണ്ടി പ്രതിക്രിയ നടത്തുമെന്നും മിര്യാമിനും അഹരോനും ദൈവം നൽകിയ ശിക്ഷ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു. “ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തവരെ ആർ കുറ്റം ചുമത്തും? നീതീകരിക്കുന്നവൻ ദൈവം.” (റോമ, 8:33). “നിങ്ങൾ വിധിക്കുന്ന വിധിയാൽ നിങ്ങളെയും വിധിക്കും; നിങ്ങൾ അളക്കുന്ന അളവിനാൽ നിങ്ങൾക്കും അളന്നു കിട്ടും.” (മത്താ, 7:2. ഒ.നോക്കുക: റോമ, 2:1).

Leave a Reply

Your email address will not be published.