രൂഫൊസ്

രൂഫൊസ് (Rufus)

പേരിനർത്ഥം – ചുവന്ന

ഇറ്റാലിയൻ പദമാണ് രൂഫൊസ്. പുതിയനിയമത്തിൽ രണ്ടു സ്ഥലങ്ങളിൽ പറയപ്പെടുന്നു. (മർക്കൊ, 15:21; റോമ, 16:13). യേശുവിൻ്റെ കൂശു ചുമക്കാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച കുറേനക്കാരനായ ശിമോന്റെ മകനാണ് രൂഫൊസ്. (മർക്കൊ, 15:21). റോമാലേഖനത്തിൽ പൗലൊസ് രൂഫൊസിനും അവന്റെ അമ്മയ്ക്കും വന്ദനം ചൊല്ലുന്നു. “കർത്താവിൽ പ്രസിദ്ധനായ രൂഫൊസിനെയും എനിക്കും അമ്മയായ അവന്റെ അമ്മയെയും വന്ദനം ചെയ്‍വിൻ.” (റോമ, 16:13). രൂഫൊസിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകളെക്കുറിച്ചൊന്നും ബൈബിളിൽ കാണുന്നില്ല; പിന്നെയും താൻ കർത്താവിൽ പ്രസിദ്ധനായത് എങ്ങനെയാണെന്നത് ചിന്തനീയമാണ്. പടയാളികളുടെ നിർബ്ബന്ധത്താലാണെങ്കിലും ക്രൂശു ചുമക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച അവൻ്റെ അപ്പനായ ശിമോൻ മുഖാന്തരമാകാം ആ കുടുംബം മുഴുവൻ ‘കർത്താവിൽ പ്രസിദ്ധമായത്.’ (മത്താ, 27:32; മർക്കൊ, 15:21; ലൂക്കൊ, 23:26). ശിമോനും കുടുംബവും ക്രിസ്ത്യാനികളായി എന്നും ശിമോന്റെ മകനായ രൂഫൊസിനെയാണ് പൗലൊസ് വന്ദനം ചെയ്യുന്നതെന്നും പൊതുവെ കരുതപ്പെടുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.