നാദാബ്

നാദാബ് (Nadab)

പേരിനർത്ഥം – ഉദാരൻ

അഹരോന്റെയും എലീശേബയുടെയും മൂത്തമകൻ. (പുറ, 6:23; സംഖ്യാ, 3:2). പിതാവിനോടൊപ്പം പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുത്തു. സീനായി പർവ്വതത്തിൽ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിലേക്കു മോശെയോടൊപ്പം കയറിച്ചെന്നു. (പുറ, 24:1). നാദാബ് സഹോദരന്മാരായ അബീഹൂ, എലെയാസർ, ഈഥാമാർ എന്നിവർ പിതാവായ അഹരോനോടൊപ്പം പുരോഹിതന്മാരായി അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടു. (പുറ, 28:1). സ്വന്തം സഹോദരനായ അബീഹുവിനോടൊപ്പം യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ അന്യാഗ്നി കൊണ്ടുചെന്നതുകൊണ്ട് യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽനിന്ന് അഗ്നി പുറപ്പെട്ടു അവരെ ദഹിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞു. (ലേവ്യ, 10:1,2; സംഖ്യാ, 3:4; 26:61). അവരുടെ മരണത്തിങ്കൽ വിലപിക്കരുതെന്നു അഹരോനോടും മറ്റു പുത്രന്മാരോടും യഹോവ കല്പിച്ചു. (ലേവ്യ, 10:6). സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ കടക്കുമ്പോൾ മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് വീഞ്ഞും മദ്യവും കുടിക്കരുതെന്ന കല്പന യഹോവ അവർക്കു നല്കിയിരുന്നു. (ലേവ്യ,10:9). ഇതിൽനിന്നും അന്യാഗ്നി കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്കു ലഹരിപിടിച്ചിരുന്നു എന്നു കരുതേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. (ലേവ്യ, 10:9).

Leave a Reply

Your email address will not be published.