2ദിനവൃത്താന്തം

2ദിനവൃത്താന്തം

ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ

ഗ്രന്ഥകാരൻ 

എസ്രാ

എഴുതിയ കാലം

ഏകദേശം ബി.സി. 458-400

അദ്ധ്യായങ്ങൾ 

36

വാക്യങ്ങൾ 

822

ബൈബിളിലെ

14-ാം പുസ്തകം

വലിപ്പം: ബൈബിളിൽ

17-ാം സ്ഥാനം

പഴയനിയമത്തിൽ

13-ാം സ്ഥാനം

പ്രധാന വ്യക്തികൾ

ശലോമോൻ

രെഹബെയാം

യോരോബെയാം

അബീയാവ്

ആസാ

യെഹോശാഫാത്ത്

യെഹോരാം

അഹസ്യാവ്

അഥല്യാ

യോവാശ്

അമസ്യാവ്

ഉസ്സീയാവ്

യോഥാം

ആഹാസ്

യെഹിസ്കീയാവ് (ഹിസ്ക്കീയാവ്)

മനശ്ശെ

ആമോൻ

യോശീയാവ്

യെഹോവാഹാസ്

യെഹോയാക്കീം

യെഹോയാഖീൻ

സിദെക്കീയാവ്

പ്രധാന സ്ഥലങ്ങൾ

ഗിബെയോൻ

യെഹൂദ്യ

യെരൂശലേം

യിസ്രായേൽ

1-ാം അദ്ധ്യായം

1. എഴുത്തുകാൻ ആരാണ്?

◼️ എസ്രാ (തല്മൂദ്: ബാബാബത്ര 15a)

2. രാജസന്തതിയായ ആദ്യത്തെ രാജാവ്? 

◼️ ശലോമോൻ (1:1)

3. യഹോവ അത്യന്തം മഹത്വപ്പെടുത്തിയ രാജാവാരാണ്?

◼️ ശലോമോൻ (1:1)

 4. ശലോമോൻ രാജത്വം ഏറ്റശേഷം യിസ്രായേലിൻ്റെ സർവ്വസഭയുമായി എങ്ങോട്ടാണ് പോയത്? 

◼️ ഗിബെയോനിലേക്ക് (1:2,3)

5. മോശെ ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവത്തിൻ്റെ സമാഗമനകൂടാരം ശലോമോൻ്റെ കാലത്ത് എവിടെയായിരുന്നു?

◼️ ഗിബെയോനിൽ (1:3)

6. കിര്യത്ത്-യെയാരീമിൽ നിന്നു ദാവീദ് എടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന് യെരൂശലേമിലെ കൂടാരത്തിൽ വെച്ചതെന്താണ്?

◼️ ദൈവത്തിൻ്റെ പെട്ടകം (1:4)

7. ഗിബെയോനിലെ തിരുനിവാസത്തിനു മുമ്പിലുണ്ടായിരുന താമ്രയാഗപീഠം ആരുണ്ടാക്കിയത് ആയിരുന്നു?

◼️ ബെസലേൽ (1:5)

8. ബെസലേൽ ആരുടെ മകനാണ്?

◼️ ഊരി (1:5)

9. ശലോമോൻ താമ്രയാഗപീഠത്തിന്മേൽ എത്ര ഹോമയാഗം കഴിച്ചു?

◼️ ആയിരം (1:6)

10. ദൈവം ശലോമോന് ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് എവിടെയാണ്?

◼️ ഗിബെയോനിൽ വെച്ച് (1:3,7)

11. ദൈവം ശലോമോനു പ്രത്യക്ഷനായി പറഞ്ഞതെന്താണ്?

◼️ ഞാൻ നിനക്ക് എന്തു തരേണം; ചോദിച്ചുകൊൾക (1:7)

12. ശലോമോൻ എന്തു വരമാണ് ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചത്?

◼️ ജ്ഞാനവും, വിവേകവും (1:10)

13. ധനം, സമ്പത്ത്, മാനം, ശത്രുനിഗ്രഹം, ദീർഘായുസ്സ് ഇവയൊക്കെ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കാമായിരുന്നിട്ടും ചോദിക്കാഞ്ഞ രാജാവാരാണ്?

◼️ ശലോമോൻ (1:11).

14. ദൈവം ജ്ഞാനവും വിവേകവും ധനവും സമ്പത്തും മാനവും നൽകി മാനിച്ച രാജാവ്?

◼️ ശലോമോൻ (1:12)

15. ഗിബെയോനിലെ പൂജാഗിരിയെന്നാൽ എന്താണ്?

◼️ സമാഗമനകൂടാരം അഥവാ, ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുനിവാസം (1:5,13)

16. ആയിരത്തിനാനൂറു രഥങ്ങളും പന്തീരായിരം കുതിരച്ചേവകരും ഉണ്ടായിരുന്ന രാജാവ്?

◼️ ശലോമോൻ (1:14)

17. പൊന്നും വെള്ളിയും പെരുപ്പംകൊണ്ടു കല്ലുപോലെയായത് ആരുടെ ഭരണകാലത്താണ്?

◼️ ശലോമോൻ്റെ (1:15)

18. ശലോമോൻ കുതിരകളെ എവിടെനിന്നാണ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത്?

◼️ മിസ്രയീം (1:16)

2-ാം അദ്ധ്യായം

19. യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ ആലയം പണിയാൻ നിശ്ചയിച്ചതാരാണ്?

◼️ ശലോമോൻ (2:1)

20. ദൈവാലയം പണിക്കു മേൽവിചാരകന്മാരായി എത്രപേരെ നിയമിച്ചു?

◼️ 3,600 പേർ (2:2,18)

21. ദാവീദിനു അരമന പണിയാൻ ദേവദാരു കൊടുത്തതാരാണ്?

◼️ ഹൂരാം (സോർ രാജാവ്) (2:3)

22. യിസ്രായേലിന്നു ശ്വാശതനിയമം എന്താകുന്നു?

◼️ ദൈവാലയാരാധന (2:4)

23. സകല ദേവന്മാരേക്കാൾ വലിയവൻ ആരാണ്?

◼️ ദൈവം (2:5)

24. സ്വർഗ്ഗത്തിലും സ്വർഗ്ഗാധി സ്വർഗ്ഗത്തിലും അടങ്ങാത്തവന് ധൂപം കാട്ടുവാനല്ലാതെ ആലയം പണിയാൻ ഞാനാര് എന്നു ചോദിച്ചതാരാണ്?

◼️ ശലോമോൻ (2:6)

25. സമർത്ഥനും കൊത്തുപണി ശീലമുള്ളവനുമായ ഒരുവനെ അയച്ചുതരണമെന്നു ശലോമോൻ പറഞ്ഞതാരോടാണ്?

◼️ ഹൂരാമിനോട് (2:7)

26. ദൈവാലയം പണിക്കുള്ള ദേവദാരുവും സരളമരവും ചന്ദനവും എവിടെ നിന്നാണ് കൊണ്ടുവന്നത്?

◼️ലെബാനോൻ (2:8) 

27. ഞാൻ പണിവാനിരിക്കുന്ന ആലയം വലിയതും അത്ഭുതകരവും ആയിരിക്കേണം എന്നു പറഞ്ഞതാരാണ്?

◼️ ശലോമോൻ (2:9)

28. ആരുടെ വേലക്കാർക്കാണ് ശലോമോൻ കോതമ്പും യവവും എണ്ണയും വീഞ്ഞും കൊടുത്തത്?

◼️ ഹൂരാമിൻ്റെ (2:10)

29. യഹോവ തന്റെ ജനത്തെ സ്നേഹിക്കകൊണ്ടു നിന്നെ അവർക്കു രാജാവാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നു ശലോമോനോടു പറഞ്ഞതാരാണ്?

◼️ ഹൂരാം (2:11)

30. ജ്ഞാനവും ബുദ്ധിയും വിവേകവുമുള്ള ഒരു മകനെ ദാവീദിനു നല്കിയതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച ജാതീയ രാജാവ്?

◼️ ഹൂരാം (2:13)

31. സോർ രാജാവ് അയച്ച ജ്ഞാനവും വിവേകവുമുള്ള പുരുഷനാരാണ്? 

◼️ ഹൂരാം-ആബി (2:13)

32. ഏതു കൗലശപ്പണിയും സങ്കല്പിപ്പാൻ സമർത്ഥൻ ആരാണ്?

◼️ ഹൂരാം-ആബി (2:13)

33. ദൈവാലയം പണിക്കായി ശലോമോൻ ദേശത്തിലെ അന്യന്മാരെ എണ്ണിയപ്പോൾ എത്രപേരുണ്ടായിരുന്നു?

◼️ 153,000 പേർ (2:17)

3-ാം അദ്ധ്യായം

34. ശലോമോൻ ദൈവാലയം നിർമ്മിച്ചത് ഏതു പർവ്വതത്തിലാണ്? 

◼️ മോരിയ (3:1)

35. ദാവീദ് ആരോട് വാങ്ങിയ കളത്തിലാണ് മോരിയാപർവ്വതം സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്നത്?

◼️ യെബൂസ്യനായ ഒർന്നാൻ്റെ (3:1)

36. തന്റെ വാഴ്ചയുടെ ഏത്രാമാണ്ടിലാണ് ദൈവാലയംപണി ആരംഭിച്ചത്?

◼️ നാലാം ആണ്ടിൽ (3:2)

37. ദൈവാലയ അടിസ്ഥാനത്തിന്റെ പരിമാണമം എത്രയായിരുന്നു?

◼️ നീളം 60 മുഴം, വീതി 20 മുഴം (3:3)

38. അതിവിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൻ്റെ അളവെത്രയാണ്?

◼️ 20 മുഴം നീളം, 20 മുഴം വീതി (3:8)

39. അതിവിശുദ്ധമന്ദിരം പൊതിയാൻ 600 താലന്ത് വരുന്ന ഏതു ലോഹമാണ് ഉപയോഗിച്ചത്?

◼️ തങ്കം (3:8)

40. കൊത്തുപണിയായ രണ്ടു കെരൂബുകളെ ഉണ്ടാക്കിവച്ചത് എവിടെയാണ്?

◼️ അതിവിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ (3:10)

41. ആലയത്തിൽ നീലനൂൽ, ധൂമ്രനൂൽ, ചുവപ്പുനൂൽ, ചണനൂൽ എന്നിവകൊണ്ടു ഉണ്ടാക്കിയതെന്താണ്?

◼️ തിരശ്ശീല (3:14)

42. മന്ദിരത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വലത്തും ഇടത്തുമായി നിർത്തിയ സ്തഭങ്ങൾക്കു വിളിച്ച പേരെന്താണ്? 

◼️ യാഖീൻ, ബോവസ് (3:17)

4-ാം അദ്ധ്യായം

43. ആലയത്തിലെ യാഗപീഠം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്?

◼️ താമ്രം (4:1)

44. ഇരുപതു മുഴം നീളവും ഇരുപതു മുഴം വീതിയും പത്തു മുഴം ഉയരവും ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്തിനാണ്? 

◼️ യാഗപീഠം (4:1)

45. ശലോമോൻ പണികഴിപ്പിച്ച വാർപ്പുകടലിൻ്റെ ആകാരമെന്തായിരുന്നു?

◼️ വൃത്താകാരം (4:2)

46. വക്കോടുവക്കു (diameter) പത്തുമുഴം ഉണ്ടായിരുന്ന വാർപ്പുകടലിൻ്റെ നൂലളവ് (perimeter) എത്രയായിരുന്നു?

◼️ മുപ്പതു മുഴം (4:2)

47. വാർപ്പുകടൽ എത്ര കാളയുടെ പുറത്താണ് വെച്ചിരുന്നത്?

◼️ 12 (4:4)

48. വാർപ്പുകടലിൽ കൊള്ളുമായിരുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ആളവെത്ര?

◼️ 3,000 ബത്ത് (4:5). [ബത്ത് = ഉദ്ദേശം 22 ലിറ്റർ]

49. വാർപ്പുകടലിലെ വെള്ളം ആരുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിനുവേണ്ടി ഉള്ളതായിരുന്നു? 

◼️ പുരോഹിതന്മാരുടെ (4:6)

50. മന്ദിരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മേശകളുടെ എണ്ണം?

◼️ 10 (4:8)

51. പൊന്നു കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കലശങ്ങൾ എത്ര?

◼️ 100 (4:8). [കലശം = തിരുനിവാസത്തിൽ ധൂപം കാട്ടുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം]

52. ദൈവാലയത്തിൻ്റെ ഏതു ഭാഗത്താണ് വാർപ്പുകടൽ വെച്ചത്?

◼️ വലത്തുഭാഗത്തു (4:10)

53. ദൈവാലയത്തിനു വേണ്ട ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ ഏതു സമഭൂമിൽ വെച്ചാണ് ശലോമോൻ വാർപ്പിച്ചത്?

◼️ യോർദ്ദാൻ (4:17)

54. അന്തർമ്മന്ദിരത്തിൽ നിയമപ്രകാരം കത്തേണ്ട നിലവിളക്കു എങ്ങനെയുള്ള തങ്കംകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്?

◼️ നിർമ്മലമായ തങ്കം (4:20)

5-ാം ആദ്ധ്യായം

55. ആലയത്തിൻ്റെ പണി തീർന്നപ്പോൾ ദാവീദ് നിവേദിച്ചിരുന്ന വസ്തുക്കൾ എവിടെയാണ് കൊണ്ടുവന്നു വെച്ചത്?

◼️ ഭണ്ഡാരഗൃഹങ്ങളിൽ (5:1). [ഭണ്ഡാരം = ഭാണ്ഡങ്ങൾ അഥവാ, വെള്ളി, പൊന്ന്, രത്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന പുര]

56. നിയമപെട്ടകം ഇരുന്നിരുന്നത് എവിടെയാണ്?

◼️ സീയോൻ എന്ന ദാവീദിന്റെ നഗരത്തിൽ (5:2). [സീയോൻ = ദാവീദ് യെരൂശലേം പിടിച്ചടക്കുന്നതിനു മുമ്പ് യെബൂസ്യരുടെതായിരുന്നു സീയോൻ കോട്ട: (2ശമൂ, 5:7). ദാവീദ് ഇതിനു ‘ദാവീദിൻ്റെ നഗര’മെന്നു പേരിട്ടു: (2ശമൂ, 5:9). അനന്തരകാലത്ത് യേരൂശലേം വളന്നതോടുകൂടി ‘സീയോൻ’ വിശുദ്ധനഗരത്തിൻ്റെ പര്യായമായി: (സങ്കീ, 126:1)]

57. യിസ്രായേൽ പുരുഷന്മാരെല്ലാവരും എത്രാം മാസത്തിലെ ഉത്സവത്തിനാണ് ശലോമോൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നുകൂടിയത്?

◼️ ഏഴാം മാസത്തിലെ (5:3). [ഏഴാംമാസം = ‘തിഷ്റി അപരനാമം ഏഥാനീം’ (1രാജാ, 8:2). ഏഴാം മാസത്തിൽ മൂന്നു പെരുന്നാളുകൾ ഉണ്ട്: കാഹളനാദോത്സവം, പാപപരിഹാരദിവസം, കൂടാരപ്പെരുന്നാൾ]

58. പെട്ടകവും സമാഗമനക്കുടാരവും കൂടാരത്തിലെ വിശുദ്ധോപകരണങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നത് ഏത് ഗോത്രജരാണ്?

◼️ ലേവി (5:5)

59. പുരോഹിതന്മാർ അതിവിശുദ്ധസ്ഥലത്തെ കെരൂബുകളുടെ ചിറകിൻ കീഴെ കൊണ്ടുചെന്നു വെച്ചതെന്താണ്?

◼️ നിയമപെട്ടകം (5:7)

60. നിയമപെട്ടകത്തിനു മീതെ ചിറകുവിരിച്ചു മൂടിനിന്നതെന്താണ്?

◼️ കെരൂബുകൾ (5:8)

61. ശലോമോൻ്റെ കാലത്ത് പെട്ടകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്താണ്?

◼️ രണ്ടു കല്പലകൾ (5:10). [ദൈവം വിരൽ കൊണ്ടെഴുതിയ രണ്ട് കല്പലകകളും (പുറ, 34:1; ആവ, 10;4) മന്നാ ഇട്ടുവച്ച പൊൻപാത്രവും (പുറ, 16:33, 34) അഹരോന്റെ തളിർത്ത വടിയും (എബ്രാ, 9:4) നിയമപെട്ടകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു]

62. ആസാഫ്, ഹേമാൻ, യെദൂഥൂൻ തുടങ്ങിയവരുടെ ശുശ്രൂഷ എന്തായിരുന്നു?

◼️ സംഗീതക്കാർ (5:12)

63. സംഗീതക്കാർ ഉച്ചത്തിൽ പാടി യഹോവയെ സ്തുതിച്ചപ്പോൾ എന്തു സംഭവിച്ചു?

◼️ മന്ദിരത്തിൽ മേഘം നിറഞ്ഞു (5:13)

64. യഹോവയുടെ തേജസ്സ് ദൈവാലയത്തിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നതു കൊണ്ടു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ കഴിയാതിരുന്നത് ആർക്കാണ്?

◼️ പുരോഹിതന്മാർക്കു (5:14)

6-ാം അദ്ധ്യായം

65. ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഒരദ്ധ്യായം ശലോമോൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ്; അദ്ധ്യായമേത്?

◼️ ആറാം അദ്ധ്യായം

66. താൻ കൂരിരുളിൽ വസിക്കുമെന്നു അരുളിച്ചെയ്തതാരാണ്?

◼️ യഹോവ (6:1)

67. ആരാണ് ദൈവത്തിനൊരു നിവാസാലയം പണിതത്?

◼️ ശലോമോൻ (6:2)

68. ദാവീദിനോടു തിരുവായ് കൊണ്ടു അരുളിച്ചെയ്തതു തൃക്കൈകൊണ്ടു നിവർത്തിച്ചതാരാണ്?

◼️ ദൈവമായ യഹോവ (6:4, 15)

69. ദൈവത്തിന്റെ നാമം ഇരിക്കേണ്ടതിന്നു തിരഞ്ഞെടുത്ത ദേശം ഏതാണ്?

◼️ യെരൂശലേം (6:6)

70. തൻ്റെ ജനമായ യിസ്രായേലിനെ വാഴുവാൻ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആരെയാണ്?

◼️ ദാവീദിനെ (6:6)

71. യഹോവയുടെ നാമത്തിന്നു ഒരു ആലയം പണിയേണമെന്നു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ആർക്കാണ്?

◼️ ദാവീദിന് (6:7)

72. ‘നിന്റെ കടിപ്രദേശത്തുനിന്നു ഉത്ഭവിക്കുന്ന മകൻ തന്നേ എന്റെ നാമത്തിന്നു ആലയം പണിയും’ എന്നു ദാവീദിനോട് കല്പിച്ചതാരാണ്?

◼️ യഹോവ (6:9)

73. യഹോവ യിസ്രായേൽ മക്കളോടു ചെയ്ത നിയമം ഉള്ള പെട്ടകം എവിടെയാണ് ശലോമോൻ വെച്ചത്?

◼️ ദൈവാലയത്തിൽ (6:11)

74. ‘യിസ്രായേലിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിപ്പാൻ നിനക്കു ഒരു പുരുഷൻ എന്റെ മുമ്പാകെ ഇല്ലാതെ വരികയില്ല’ എന്നു ദൈവം ആരോടാണ് അരുളിച്ചെയ്തത്?

◼️ ദാവീദിനോട് (6:16)

75. “ദൈവം യഥാർത്ഥമായി ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരോടുകൂടെ വസിക്കുമോ?” എന്നു പറഞ്ഞതാരാണ്?

◼️ ശലോമോൻ (6:18)

76. സ്വർഗ്ഗത്തിലും സ്വർഗ്ഗാധി സ്വർഗ്ഗത്തിലും അടങ്ങാത്തതാരാണ്?

◼️ ദൈവം (6:18)

77. ദൈവത്തിൻ്റെ വാസസ്ഥലം ഏതാണ്?

◼️ സ്വർഗ്ഗം (6:21, 30, 33, 39)

78. ‘പാപം ചെയ്യാത്ത മനുഷ്യൻ ഇല്ലല്ലോ’ ഇതു പറഞ്ഞതാരാണ്? 

◼️ ശലോമോൻ (6:36)

7-ാം അദ്ധ്യായം

79. ആര് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴാണ് ആകാശത്തുനിന്നു തീ ഇറങ്ങിയത്?

◼️ ശലോമോൻ (7:1).

80. യഹോവയുടെ തേജസ്സുകൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കയാൽ ആർക്കാണ് ആലയത്തിൽ കടപ്പാൻ കഴിയാഞ്ഞത്?

◼️ പുരോഹിതന്മാർക്ക് (7:2)

81. തീ  ഇറങ്ങിയതും ആലയത്തിൽ യഹോവയുടെ തേജസ്സും കണ്ടപ്പോൾ വീണു യഹോവയെ നമസ്കരിച്ചതാരാണ്?

◼️ യിസ്രായേൽ മക്കൾ (7:3)

82. 22,000 കാളെയയും 120,000 ആടിനെയും യാഗംകഴിച്ച രാജാവ്?

◼️ ശലോമോൻ (7:5)

83. യിസ്രായേൽ ദേശത്തിൻ്റെ അതിർ എവിടെമുതൽ എവിടെവരെയായിരുന്നു?

◼️ ഹമാത്തു മുതൽ മിസ്രയീംതോടു വരെ (7:8)

84. ദൈവാലയ പ്രതിഷ്ഠയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എത്രദിവസമാണ് ഉത്സവം ആചരിച്ചത്?

◼️ ഏഴു ദിവസം (7:8, 9)

85. എത്രാമത്തെ ദിവസമാണ് വിശുദ്ധ സഭായോഗം കൂടിയത്?

◼️ ഏട്ടാം ദിവസം (7:9)

86. പ്രതിഷ്ഠയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏഴാം മാസം ഏഴുദിവസം ആചരിച്ച ഉത്സവം ഏതാണ്?

◼️ കൂടാരപ്പെരുന്നാൾ (7:9, 10). [കൂടാരപ്പെരുന്നാൾ ഏഴാംമാസം (തിഷ്റി) 15 മുതൽ 21 വരെ ഏഴുദിവസമാണ്: (ആവ, 16:13, ലേവ്യ, 23:36, യെഹെ, 45:25). എന്നാൽ, പ്രവാസാനന്തരം വിശുദ്ധ സഭയോഗത്തിനായി മറ്റൊരു ദിവസം ഇതിനോടു കൂട്ടിച്ചേർത്തു: നെഹ, 8:18]

87. യഹോവയുടെ ആലയത്തിനൊപ്പം മറ്റൊന്നുകൂടി ശലോമോൻ പണിതുതീർത്തു, എന്താണത്?

◼️ രാജധാനി (അരമന) (7:11)

88. ശലോമോനു ദൈവം രണ്ടുപ്രാവശ്യം പ്രത്യക്ഷനായി, എപ്പോഴൊക്കെ?

◼️ രാജത്വം സ്ഥിരപ്പെട്ടശേഷവും, ആലയം പണിതശേഷവും (1:7; 7:12)

89. ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാനുള്ള ഉപാധിയെന്താണ്?

◼️ ദുർമ്മാർഗ്ഗങ്ങൾ വിട്ടുതിരിയണം (7:14)

90. ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയും ഹൃദയവും എല്ലായ്പ്പോഴും എവിടെയിരിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്?

◼️ ദൈവാലയത്തിൽ (7:16)

91. ‘എന്റെ ചട്ടങ്ങളും വിധികളും പ്രമാണിച്ചു നടന്നാൽ, ഞാൻ നിന്റെ രാജാസനത്തെ സ്ഥിരമാക്കും’ എന്നു ദൈവം ആരോടാണ് പറഞ്ഞത്?

◼️ ശലോമോനോട് (7:17,18)

8-ാം അദ്ധ്യായം

92. ദൈവാലയവും തന്റെ അരമനയും ശലോമോൻ എത്ര സംവംത്സരം കൊണ്ടാണ് പണിതത്?

◼️ ഇരുപത് (8:1)

93. ആലയം പണിതശേഷം ശലോമോൻ ജയിച്ച പട്ടണമേതാണ്?

◼️ ഹമാത്ത്-സോബ (8:3)

94. ശലോമോൻ മരുഭൂമിയിൽ പണിത പട്ടണത്തിൻ്റെ പേര്?

◼️ തദ്മോർ (8:4)

95. യിസ്രായേല്യർ സംഹരിക്കാതെ പിന്നീടും ദേശത്തു ശേഷിച്ചിരുന്ന ജാതികളെയെല്ലാം ശലോമോൻ എന്തു വേലക്കാണ് നിയമിച്ചത്?

◼️ ഊഴിയവേലക്ക് (8:7,8). [ഊഴിയവേല = നിർബന്ധവേല, ദാസ്യവേല]

96. ആരെയാണ് ശലോമോൻ യോദ്ധാക്കളും അവന്റെ സേനാനായക ശ്രേഷ്ഠന്മാരും ആക്കിയത്?

◼️ യിസ്രായേല്യരെ (8:9)

97. ശലോമോൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ജനത്തിന്റെ മേൽവിചാരകന്മാരും എത്രപേരായിരുന്നു?

◼️ 250 പേർ (8:10)

98. ആണ്ടിൽ മൂന്നു പ്രാവശ്യവും യഹോവെക്കു ഹോമയാഗങ്ങളെ കഴിച്ചുപോന്ന രാജാവ്?

◼️ ശലോമോൻ (8:13)

99. ഏതൊക്കെ ഉത്സവങ്ങളിലാണ് ശലോമോൻ യാഗം കഴിച്ചിരുന്നത്?

◼️ പുളിപ്പില്ലാത്തപ്പം, വാരോത്സവം (പെന്തെക്കൊസ്ത്), കൂടാരപ്പെരുന്നാൾ (8:13). [യിസ്രായേലിൻ്റെ വാർഷിക മഹോത്സവങ്ങളാണ് ഇവ മൂന്നും]

100. പുരോഹിതന്മാരോടും ലേവ്യരോടും ഉണ്ടായിരുന്ന ദാവീദിൻ്റെ കല്പന അനുസരിച്ച രാജാവാരാണ്?

◼️ ശലോമോൻ (8:15)

101. ആലയം പണിയുടെ കാലത്തും ശലോമോൻ ഏലോത്തിനു സമീപമുള്ള ഒരിടത്തേക്ക് പോയിരുന്നു. എന്താണാ സ്ഥലം? എന്താണ് പ്രത്യേകത?

◼️ എസ്യോൻ-ഗേബെർ (8:17). ശലോമോൻ്റെ കപ്പൽ നിർമ്മാണശാല അവിടെയായിരുന്നു (1രാജാ, 9:26)

102. ശലോമോന്റെ ദാസന്മാർ ഓഫീരിൽനിന്നു എത്ര താലന്ത് പൊന്നാണ് കൊണ്ടുവന്നത്?

◼️ 450 താലന്ത് (8:18) [താലന്ത് = യെഹൂദ്യയിലും അശ്ശൂരിലും ഈ കാലത്ത് നിലവിലിരുന്ന മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച് ഒരു താലന്തിൻ്റെ തൂക്കം 30 കി. ഗ്രാം]

9-ാം അദ്ധ്യായം

103. ശലോമോന്റെ കീർത്തികേട്ടിട്ടു അവനെ പരീക്ഷിക്കേണ്ടതിനു വന്നെത്തിയ രാജ്ഞി ആരാണ്?

◼️ ശെബാരാജ്ഞി (9:1). [ശെബാരാജ്ഞി = ശെബായരുടെ രാജ്ഞി. കച്ചവടത്തിനും യെശ, 60:6; യിരെ, 6:20), അടിമക്കച്ചവടത്തിനും പേർപെറ്റവർ ആയിരുന്നു ശെബായർ (ഇയ്യോ, 1:15; യോവേ, 3:8)]

104. ശലോമോൻ്റെ പ്രതാപം കണ്ടിട്ടു അമ്പരന്നുപോയ രാജ്ഞി ഏതാണ്?

◼️ ശെബാരാജ്ഞി (9:4)

105. ‘ഞാൻ കേട്ട കേൾവിയെക്കാൾ നീ ശ്രേഷ്ഠനാകുന്നു’ ആര് ആരോടു പറഞ്ഞു?

◼️ ശേബാരാജ്ഞി ശലോമോനോട് (9:6)

106. ‘യഹോവയ്ക്കുവേണ്ടി രാജാവായിട്ടു തന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നെ ഇരുത്തുവാൻ നിന്നിൽ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്ന നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ’ ആരുടെ വാക്കുകളാണിത്?

◼️ ശേബാ രാജ്ഞിയുടെ (9:8)

107. നൂറ്റിരുപതു താലന്തു പൊന്നും അനവധി സുഗന്ധവർഗ്ഗവും രത്നവും ശലോമോനു സമ്മാനിച്ചതാരാണ്?

◼️ ശേബാരാജ്ഞി (9:9)

108. ശലോമോനു ഓരോ ആണ്ടിൽ വന്നിരുന്ന പൊന്നിന്റെ തൂക്കമെത്രയാണ്?

◼️ 666 താലന്ത് (9:13)

109. ഏത് രാജാക്കന്മാരാണ് ശലോമോന് പൊന്നും വെള്ളിയും കൊടുത്തിരുന്നത്?

◼️ അരാബ്യ രാജാക്കന്മാർ (9:14). [അരാബ്യ = അറബിദേശം]

110. ശലോമോൻ പരിചകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ഏതു ലോഹം കൊണ്ടാണ്?

◼️ പൊന്ന് (9:15)

111. ഓരോ വൻപരിചയ്ക്കും ചിലവായ പൊന്നെത്രയാണ്?

◼️ 600 ശേക്കൽ (9:15). [ശെക്കൽ = രാജകീയ ശെക്കൽ രാജാവേർപ്പെടുത്തിയ തൂക്കമാണ്: (2ശമൂ, 14:26). ഇത് ഉദ്ദേശം 13 ഗ്രാമാണ്. സാധാരണ ശെക്കൽ ശരാശരി 11.38 ഗ്രാമും)]

112. ശലോമോൻ്റെ വനഗൃഹം എവിടെയായിരുന്നു?

◼️ ലെബാനോൻ (9:16)

113. പൊന്നുപൊതിഞ്ഞ ദന്തംകൊണ്ട് സിംഹാസനം ഉണ്ടാക്കിയ രാജാവ്?

◼️ ശലോമോൻ (9:17)

114. ശലോമോൻ്റെ ഇരിപ്പിടത്തിന്റെ ഇരുഭാഗത്തുമുള്ള കൈത്താങ്ങലിനിരികെ നില്ക്കുന്നത് ഏത് മൃഗത്തിൻ്റെ പ്രതിമയായിരുന്നു?

◼️ സിംഹം (9:18)

115. ഒരു രാജ്യത്തും ഇല്ലായിരുന്ന കാഴ്ച എന്താണ്?

◼️ പതനത്തിൽ നിർത്തിയിരുന്ന 12 സിംഹപ്രതിമകൾ (9:19). [പതനം = പടികൾ)

116. ശലോമോൻ രാജാവിന്റെ സകല പാനപാത്രങ്ങളും ഏതു ലോഹത്താൽ നിർമ്മിതമായിരുന്നു?

◼️ പൊന്ന് (9:20)

117. ലെബാനോൻ ഗൃഹത്തിലെ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെയും ഏതു ലോഹംകൊണ്ടു ഉണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു?

◼️ തങ്കം (9:29)

118. വെള്ളിക്കു വിലയില്ലാതിരുന്നത് ആരുടെ കാലത്താണ്?

◼️ ശലോമോന്റെ (9:30)

119. എവിടെനിന്നാണ് ശലോമോൻ പൊന്നു, വെള്ളി, ആനക്കൊമ്പു, കുരങ്ങു, മയിൽ തുടങ്ങിയവയെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത്?

◼️ തർശീശ് (9:21)

120. ഭൂമിയിലെ സകല രാജാക്കന്മാരിലും വെച്ചു ധനംകൊണ്ടും ജ്ഞാനംകൊണ്ടും മികെച്ചവൻ ആരായിരുന്നു?

◼️ ശലോമോൻ (9:22)

121. ഭൂമിയിലെ സകല രാജാക്കന്മാരും ആരുടെ മുഖദർശനമാണ് അന്വേഷിച്ചുവന്നത്?

◼️ ശലോമോൻ്റെ (9:23)

122. ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാർ ആണ്ടുതോറും കാഴ്ച നല്കിയിരുന്നത് ആർക്കാണ്?

◼️ ശലോമോന് (19:24)

123. നാലായിരം ലായവും പന്തീരായിരം കുതിരച്ചേവകരും ഉണ്ടായിരുന്ന രാജാവ്?

◼️ ശലോമോൻ (9:25)

124. യെരൂശലേമിൽ പെരുപ്പംകൊണ്ടു വെള്ളിയെ കല്ലുപോലെയും, ദേവദാരുവിനെ കാട്ടത്തിമരം പോലെയും ആക്കിയതാരാണ്?

◼️ ശലോമോൻ (9:37)

125. മിസ്രയീമിൽ നിന്നും സകലദേശങ്ങളിൽനിന്നും കുതിരകളെ വാങ്ങിയിരുന്ന രാജാവ്?

◼️ ശലോമോൻ (9:28)

126. ശലോമോന്റെ മറ്റുള്ള വൃത്താന്തങ്ങൾ ആദ്യാവസാനം എഴുതിയിരിക്കുന്ന പ്രവാചകന്മാർ?

◼️ നാഥാൻ, അഹിയാവ്, ഇദ്ദോ (929)

127. ശലോമോൻ എല്ലായിസ്രായേലിനും എത്ര സംവത്സരം രാജാവായിരുന്നു?

◼️ നാല്പതുവർഷം (9:30)

128. ശലോമോനെ അടക്കിയത് എവിടെയാണ്?

◼️ ദാവീദിന്റെ നഗരത്തിൽ (9:31)

129. ശലോമോനു പകരം രാജാവായത് ആരാണ്?

◼️ രെഹബെയാം (9:31). [ശലോമോനു അമ്മോന്യ സ്ത്രീയായ നയമായിൽ ജനിച്ച പുത്രൻ: 1രാജാ, 14:21]

130. അവിഭക്ത യിസ്രായേലിൻ്റെ അവസാനത്തെ രാജാവ്?

◼️ രെഹബെയാം (9:31)

10-ാം അദ്ധ്യായം

131. രെഹബെയാമിനെ രാജാവാക്കേണ്ടതിന്നു യിസ്രായേലെല്ലാം എവിടെയാണ് വന്നുകൂടിയത്?

◼️ ശെഖേമിൽ (10:1

132. ശലോമോൻ്റെ സന്നിധിയിൽനിന്നു ഓടിപ്പോയി മിസ്രയീമിൽ പാർത്തിരുന്ന ദാസൻ ആരാണ്?

◼️ യൊരോബെയാം (10:2)

133. യൊരോബെയാമിൻ്റെ അപ്പൻ്റെ പേരെന്താണ്?

◼️ നെബാത്ത് (10:2)

134. യിസ്രായേല്യർ ശെഖേമിൽനിന്നു ആളയച്ചു വിളിപ്പിച്ചത് ആരെയാണ്?

◼️ യൊരോബെയാമിനെ (10:3)

135. ‘നിന്റെ അപ്പൻ്റെ ഭാരമുള്ള നുകം കുറെച്ചുതന്നാൽ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സേവിക്കാം’ എന്നു പറഞ്ഞതാരാണ്?

◼️ യിസ്രായേല്യർ (10:4)

136. ‘നീ നല്ല വാക്കു പറഞ്ഞാൽ അവർ എന്നും നിനക്കു ദാസന്മാരായിരിക്കും’ എന്നു രെഹബെയാമിനോടു ആലോചന പറഞ്ഞതാരാണ്?

◼️ വൃദ്ധന്മാർ (10:6,7)

137. വൃദ്ധന്മാരുടെ ആലോചന ത്യജിച്ച രെഹബെയാം തന്നോടുകൂടെ വളർന്നവരായ ആരോടാണ് ആലോചന ചോദിച്ചത്?

◼️ യൗവനക്കാരോടു (10:8,13)

138. ‘എന്റെ ചെറുവിരൽ എന്റെ അപ്പന്റെ അരയേക്കാൾ വണ്ണമുള്ളതായിരിക്കും’ എന്നു ആലോചന പറഞ്ഞതാരാണ്?

◼️ യൗവനക്കാർ (10:10)

139. ‘നിങ്ങളുടെ നുകത്തിനു ഭാരം കൂട്ടുമെന്നും, തേളിനെക്കൊണ്ടു നിങ്ങളെ ദണ്ഡിപ്പിക്കും’ എന്നു ജനത്തോടു പറഞ്ഞ രാജാവ്?

◼️ രെഹബെയാം (10:14)

140. യഹോവ ഏതു പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരമാണ് യൊരോബെയാമിനെ രാജാവാക്കുമെന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്?

◼️ അഹീയാ പ്രവാചകൻ (10:15) [1രാജാ, 11:29-32]

141. ‘ദാവീദേ, നിന്റെ ഗൃഹം നോക്കിക്കൊൾക’ എന്നു പറഞ്ഞതാരാണ്?

◼️ യിസ്രായേൽ ജനം (10;16)

142. വിഭക്ത യിസ്രായേലിൻ്റെ ദക്ഷിണരാജ്യമായ യെഹൂദയിലെ ഒന്നാമത്തെ രാജാവ്?

◼️ രെഹബെയാം (10:17)

143. യിസ്രായേല്യർ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊന്ന ഊഴിയവിചാരകൻ?

◼️ ഹദോരാം (10:18)

144. രഥം കയറി യെരൂശലേമിലേക്കു ഓടിപ്പോയ യെഹൂദാ രാജാവ്?

◼️ രെഹബെയാം (10:18)

145. ‘ഇന്നുവരെ ദാവീദ് ഗൃഹത്തോടു മത്സരിച്ചുനില്ക്കുന്നു’ ഇതാരെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസ്താവനയാണ്?

◼️ യിസ്രായേൽ (10:19)

11-ാം ആദ്ധ്യായം

146. രെഹബെയാം യെരൂശലേമിൽ വന്നശേഷം ആരുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാനാണ് യോദ്ധാക്കളെ ശേഖരിച്ചത്?

◼️ യിസ്രായേലിനോട് (11:1)

147. രെഹബെയാം യുദ്ധത്തിനായി എത്ര യോദ്ധാക്കളെ ശേഖരിച്ചു?

◼️ 185,000 (11:1)

148. യൊരോബെയാമിന്റെ നേരെ യുദ്ധത്തിനു പോകാതിരിക്കാൻ യഹോവ ഏതു ദൈവപുരുഷനെയാണ് രെഹബെയാമിൻ്റെ അടുക്കൽ അയച്ചത്?

◼️ ശെമയ്യാവ് (11:2-4)

149. രെഹബെയാം യെരൂശലേമിൽ പാർത്തുകൊണ്ട് യെഹൂദയുടെ ഉറപ്പിന്നായി എത്ര പട്ടണങ്ങളെ ഉറപ്പൂള്ളതായി പണിതു?

◼️ പതിനഞ്ച് (11:5-10). [ബേത്ത്ളേഹെം, ഏതാം, തെക്കോവ, ബേത്ത്-സൂർ, സോഖോ, അദുല്ലാം, ഗത്ത്, മാരേശാ, സീഫ്, അദോരയീം, ലാഖീശ്, അസേക്കാ, സോരാ, അയ്യാലോൻ, ഹെബ്രോൻ]

150. രെഹബെയാമിനു ലഭിച്ച രണ്ടു ഗോത്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്?

◼️ യെഹൂദയും, ബെന്യാമീനും (11:12)

151. ലേവ്യരെ യഹോവയുടെ പൗരോഹിത്യത്തിൽനിന്നു നീക്കിക്കളഞ്ഞതാരാണ്?

◼️ യൊരോബെയാം (11:14)

152. ആരാണ് തങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ വിട്ടൊഴിഞ്ഞു യെഹൂദയിലേക്കും യെരൂശലേമിലേക്കും വന്നത്?

◼️ ലേവ്യർ (11:15)

153. യിസ്രായേലിൻ്റെ സകല ഗോത്രങ്ങളിലും നിന്നു വന്നവർ എത്ര സംവത്സരം ദാവീദിന്റെയും ശലോമോന്റെയും വഴിയിൽ നടന്നു?

◼️ മൂന്നു സംവത്സരം (11:16,17)

154. പതിനെട്ടു ഭാര്യമാരെയും അറുപതു വെപ്പാട്ടികളെയും പരിഗ്രഹിച്ചിരുന്ന രാജാവ്?

◼️ രെഹബെയാം (11:21)

155. ആരെയാണ് അവന്റെ സഹോദരന്മാരിൽ തലവനും പ്രധാനിയുമായി രെഹബെയാം നിയമിച്ചത്?

◼️ അബീയാവിനെ (11:22)

156. യെഹൂദയുടെയും ബെന്യാമീന്റെയും ദേശങ്ങളിലൊക്കെയും തന്റെ പുത്രന്മാരെ നിയമിച്ച രാജാവ്?

◼️ രെഹബെയാം (11:23)

12-ാം അദ്ധ്യായം

157. രാജത്വം ഉറെച്ചശേഷം യഹോവയുടെ ന്യായപ്രമാണം ഉപേക്ഷിച്ച രാജാവ്?

രെഹബെയാം (12:1)

158. യഹോവയോടു ദ്രോഹം ചെയ്ത യെഹൂദാ രാജാവ്?

◼️ രെഹബെയാം (12:2)

159, രെഹബെയാം രാജാവിൻ്റെ എത്രാമാണ്ടിലാണ് മിസ്രയീം രാജാവ് യെരൂശലേമിനു നേരെ വന്നത്?

◼️ അഞ്ചാം ആണ്ടിൽ (12:4,5)

160. ആയിരത്തിരുനൂറു രഥങ്ങളും അറുപതിനായിരം കുതിരച്ചേവകരും ഉണ്ടായിരുന്ന മിസ്രയീം രാജാവ്?

◼️ ശീശക് (12:3)

161. ‘നിങ്ങൾ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചതുകൊണ്ടു ഞാനും നിങ്ങളെ ശീശക്കിന്റെ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു’ എന്നു പറയാൻ യഹോവ അയച്ച പ്രവാചകൻ?

◼️ ശെമയ്യാ പ്രവാചകൻ (12:5)

162. തങ്ങളെത്തന്നേ താഴ്ത്തി: ‘യഹോവ നീതിമാൻ ആകുന്നു’ എന്നു പറഞ്ഞ രാജാവും പ്രഭുക്കന്മാരും?

◼️ രെഹബെയാമും, യിസ്രായേൽ പ്രഭുക്കന്മാരും (12:6)

163. ‘എന്റെ കോപം ശീശൿ മുഖാന്തരം യെരൂശലേമിന്മേൽ ചൊരികയുമില്ല’ എന്നു പറഞ്ഞതാരാണ്?

◼️ യഹോവ (12:7)

164. യഹോവയുടെ ആലയത്തിലെ ഭണ്ഡാരവും രാജധാനിയിലെ ഭണ്ഡാരവും അപഹരിച്ച മിസ്രയീം രാജാവ്?

◼️ ശീശക് (12:9)

165. യഹോവയുടെ കോപം ആരെയാണ് മുഴുവനായി നശിപ്പിക്കാതെ വിട്ടുമാറിയത്?

◼️ രെഹബെയാമിനെ (12:12)

166. രെഹബെയാ. എത്രാമത്തെ വയസ്സിലാണ് വാഴ്ച തുടങ്ങിയത്?

◼️ നാല്പത്തൊന്ന് (12:13)

167. രെഹബെയാം എത്രവർഷം യെരൂശലേമിൽ വാണു?

◼️ പതിനേഴ് (12:13)

168. അമ്മോന്യസ്ത്രീയായ രെഹബെയാമിൻ്റെ അമ്മ ആരായിരുന്നു?

◼️ നയമാ (12:13)

169. യഹോവയെ അന്വേഷിക്കേണ്ടതിനു മനസ്സു വെക്കാഞ്ഞതിനാൽ ദോഷം ചെയ്ത യെഹൂദാ രാജാവ്?

◼️ രെഹബെയാം (12:14)

170. രെഹബെയാമിന്റെ വൃത്താന്തങ്ങൾ ആദ്യാവസാനം എഴുതിയിരിക്കുന്ന പ്രവാചകന്മാർ?

◼️ ശെമയ്യാ, ഇദ്ദോ ((12:15)

171. എല്ലാകാലത്തും യുദ്ധം ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ടു രാജാക്കന്മാർ?

◼️ രെഹബെയാമും യൊരോബെയാമും (12:15)

172. രെഹബെയാമിനു പകരം രാജാവായ മകൻ?

◼️ അബീയാവ് (12:16)

13-ാം അദ്ധ്യായം

173. വിഭക്ത യിസ്രായേലിൽ യെഹൂദയുടെ രണ്ടാമത്തെ രാജാവ്?

◼️ അബീയാവ് (13:1)

174. യിസ്രായേൽ രാജാവായ യൊരോബെയമിൻ്റെ എത്രാമാണ്ടിലാണ് അബീയാവ് രാജാവായത്?

◼️ പതിനെട്ടാമാണ്ടിൽ (13:1)

175. അബീയാവ് എത്ര സംവത്സരം യെരൂശലേമിൽ വാണു?

◼️ മൂന്ന് സംവത്സരം (13:2)

176. അബീയാവിൻ്റെ അമ്മയുടെ പേര്?

◼️ മീഖായാ (13:2)

177. അബീയാവു നാലു ലക്ഷം യുദ്ധവീരന്മാരെ അണിനിരത്തിയപ്പോൾ യൊരോബെയാം അവന്റെ നേരെ എത്രപേരെ അണിനിരത്തി?

◼️ എട്ടുലക്ഷം (13:3)

178. യഹോവ യിസ്രായേലിലെ രാജത്വം ദാവീദിനും അവന്റെ പുത്രന്മാർക്കും എന്തു നിയമത്താലാണ് സദാകാലത്തേക്കും നല്കിയത്?

◼️ ലവണനിയമത്താൽ (13:5). [ലവണനിയമം = ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന കക്ഷികൾ ഉപ്പ് പങ്കിടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ലവണനിയമം എന്നു വിളിക്കുന്നത്: (സംഖ്യാ, 18:19). ചെയ്ത ഉടമ്പടിയുടെ നിശ്ചയദാഢ്യത്തെയും വിശ്വസ്തതയെയും ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ഉപ്പു പങ്കിടൽ. ദൈവം ദാവീദിനു രാജത്വം നൽകിയതും ലവണനിയമത്തിലൂടെയാണ്: 2ദിന, 13:5]

179. മനോബലമില്ലാതിരുന്ന യെഹൂദാ രാജാവാര്? 

◼️ രെഹബെയാം (13:7)

180. യൊരോബെയാം യിസ്രായേലിനു ദൈവമായിട്ടു ഉണ്ടാക്കിയതെന്താണ്?

◼️ പൊൻകാളക്കുട്ടികൾ (13:8)

181. ‘ഞങ്ങളുടെ ദൈവമോ യഹോവയാകുന്നു’ എന്നു വിളിച്ചുപറഞ്ഞ രാജാവ്?

◼️ അബീയാവ് (13:10)

182. ‘നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ യഹോവയോടു നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യരുതു; നിങ്ങൾ കൃതാർത്ഥരാകയില്ല’ ആര്?

◼️ യിസ്രായേല്യർ (13:12)

183. യെഹൂദാപുരുഷന്മാർ ആർത്തുവിളിച്ചപ്പോൾ ദൈവം തോല്ക്കുമാറാക്കിയത് ഏത് രാജാവിനെയാണ്?

◼️ യൊരോബെയാമിനെ (13:15)

184. അബീയാവുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ യിസ്രായേലിൻ്റെ എത്രലക്ഷം യോദ്ധാക്കൾ ഹതന്മാരായി വീണു?

◼️ അഞ്ചുലക്ഷം (13:17)

185. ദൈവമായ യഹോവയിൽ ആശ്രയിച്ചതു കൊണ്ടു ജയംപ്രാപിച്ച ജനത?

◼️ യെഹൂദ്യർ (13:18)

186. അബീയാവിന്റെ കാലത്തു മരിച്ച യിസ്രായേൽ രാജാവ്?

◼️ യൊരോബെയാം (13:20,21)

187. ഇരുപത്തിരണ്ടു പുത്രന്മാരെയും പതിനാറു പുത്രിമാരെയും ജനിപ്പിച്ച യെഹൂദാ രാജാവ്?

◼️ അബീയാവ് (13:21)

188. അബീയാവിന്റെ മറ്റുള്ള വൃത്താന്തങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പ്രവാചകൻ?

◼️ ഇദ്ദോപ്രവാചകൻ (13:22)

14-ാം അദ്ധ്യായം 

189. അബീയാവിനു പകരം രാജാവായ മകൻ ആരാണ്?

◼️ ആസാ (14:1)

190. വിഭക്ത യിസ്രായേലിൽ യെഹൂദയുടെ മൂന്നാമത്തെ രാജാവ്?

◼️ ആസാ (14:1)

191. ദൈവമായ യഹോവെക്കു പ്രസാദവും ഹിതവും ആയുള്ളതു ചെയ്ത രാജാവ്?

◼️ ആസാ (14:2)

192. യെഹൂദാ പട്ടണങ്ങളിൽനിന്നും ആന്യദേവന്മാരുടെ ബലിപീഠങ്ങളും പൂജാഗിരികളും നീക്കിക്കളഞ്ഞ രാജാവ്?

◼️ ആസാ (14:3,5)

193. ദൈവമായ യഹോവയെ അന്വേഷിപ്പാനും ന്യായപ്രാമണവും കല്പനയും ആചരിച്ചു നടപ്പാനും യെഹൂദയോടു കല്പിച്ച രാജാവ്?

◼️ ആസാ (14:4)

195. പത്തുലക്ഷം ആളും മുന്നൂറു രഥവുമായി യെഹൂദയ്ക്കു നേരെവന്ന കൂശ്യൻ ആരാണ്?

◼️ സേരഹ് (14:9). [കൂശ്യൻ = എത്യോപ്യൻ]

195. ‘യഹോവേ, നീ ഞങ്ങളുടെ ദൈവം; മർത്യൻ നിന്റെ നേരെ പ്രബലനാകരുതേ’ ഇതുപറഞ്ഞ രാജാവ്?

◼️ ആസാ (14:11)

196. യഹോവ ആസയുടെയും യെഹൂദ്യരുടെയും മുമ്പിൽ തോല്ക്കുമാറാക്കിയത് ആരെയാണ്?

◼️ കൂശ്യർ (14:12)

197. ആസയും അവനോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പടജ്ജനവും കൂശ്യരെ എവിടെവരെ പിൻതുടർന്നു?

◼️ ഗെരാർ വരെ (14:13)

15-ാം അദ്ധ്യായം

198. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവു വന്ന ഓദേദിൻ്റെ അപ്പനാരാണ്?

◼️ അസര്യാവ് (15:1)

199. ആസയെ എതിരേറ്റു ചെന്നു പ്രവചിച്ചതാരാണ്?

◼️ ഓദേദ് (15:2)

200. ‘നിങ്ങൾ യഹോവയോടുകൂടെ ഇരിക്കുന്നേടത്തോളം അവൻ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കും’ ഇതു ആരുടെ വാക്കുകൾ?

◼️ ഓദേദ് പ്രവാചകൻ്റെ (15:2)

201. ബഹുകാലമായി സത്യദൈവവും ഉപദേശിക്കുന്ന പുരോഹിതനും ന്യായപ്രമാണവും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് ആർക്കാണ്?

◼️ യിസ്രായേലിന് (15:3)

202. തങ്ങളുടെ ഞെരുക്കത്തിൽ ദൈവമായ യഹോവയിങ്കലേക്കു തിരിഞ്ഞു അവനെ കണ്ടെത്തിയതാരാണ്?

◼️ യിസ്രായേൽ (15:4)

203. ദൈവമായ യഹോവ ആസയോടു കൂടെയുണ്ടു എന്നു കണ്ടിട്ടു എവിടെനിന്നാണ് അനേകർ വന്നു അവനോടു ചേർന്നത്?

◼️ യിസ്രായേലിൽനിന്നു 15:9)

204. ആസയുടെ വാഴ്ചയുടെ എത്രാമാണ്ടിലാണ് യിസ്രായേല്യർ യെരൂശലേമിൽ വന്നുകൂടിതത്?

◼️ പതിനേഴാമാണ്ടിൽ (15:10)

205. തങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന കൊള്ളയിൽനിന്നു 700 കാളകളേയും 7,000 ആടിനേയും യാഗംകഴിച്ചതാരാണ്?

◼️ യിസ്രായേല്യർ (15:11)

206. അശേരക്കു മ്ലേച്ഛവിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നതുകൊണ്ടു അമ്മയെ രാജ്ഞിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നു നീക്കക്കളഞ്ഞ രാജാവ്?

◼️ ആസാ (15:16)

207. ആരുടെ ഹൃദയമാണ് അവന്റെ ജീവകാലമൊക്കെയും ഏകാഗ്രമായിരുന്നത്?

◼️ ആസയുടെ (15:17)

208. ആസയുടെ വാഴ്ചയുടെ എത്രാമാണ്ടുവരെയാണ് യുദ്ധം ഉണ്ടാകാതിരുന്നത്?

◼️ മുപ്പത്തഞ്ചാമാണ്ട് (15:19)

16-ാം അദ്ധ്യായം

209. ആസയുടെ വാഴ്ചയുടെ മുപ്പത്താറാം ആണ്ടിൽ യെഹൂദയ്ക്കു നേരെവന്നു അവരെ ഉപരോധിച്ച യിസ്രായേൽ രാജാവാവ്?

◼️ ബയെശാ (16:1)

210. ആസാ ആലയത്തിലെയും രാജധാനിയിലെയും പൊന്നും വെള്ളിയുമെടുത്ത് ഏത് രാജാവിനാണ് കൊടുത്തയച്ചത്?

◼️ അരാം രാജാവായ ബെൻ-ഹദദിനു (16:2)

211. ആസയുടെ വാക്കുകേട്ട് യിസ്രായേൽ പട്ടണങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കിയ രാജാവ്?

◼️ ബെൻ-ഹദദ് (16:4)

212. രാമയുടെ പണി നിർത്തിവെച്ച യിസ്രായേൽ രാജാവ്?

◼️ ബയെശാ (16:5)

213. ദർശകനായ ഹനാനി ആലോചന പറഞ്ഞ യെഹൂദാ രാജാവ്? 

◼️ ആസാ (16:7)

214. ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടവും ഊടാടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്താണ്?

◼️ യഹോവയുടെ കണ്ണ് (16:9)

215. ഉഗ്രകോപം നിമിത്തം ആസാ കാരാഗൃഹത്തിൽ ആക്കിയ ദർശകൻ?

◼️ഹനാനി 16:10)

216. കാലിൽ അതികഠിനമായ ദീനംപിടിച്ച രാജാവ്?

◼️ ആസാ 16:12)

217. ദീനത്തിൽ യഹോവയ്ക്കു പകരം വൈദ്യന്മാരെ അന്വേഷിച്ച രാജാവ്

◼️ ആസാ (16:12)

218. ആസാ എത്രവർഷം യെഹൂദാ ഭരിച്ചു?

◼️ 41 വർഷം (16:13)

219. ദാവീദിന്റെ നഗരത്തിൽ തനിക്കായിട്ടു സ്വന്ത കല്ലറ വെട്ടിച്ചിരുന്ന രാജാവ്? 

◼️ ആസാ (16:14)

17-ാം അദ്ധ്യായം

220. ആസയ്ക്കു പകരം രാജാവായ മകൻ?

◼️ യെഹോശാഫാത്ത് (17:1)

221. യെഹൂദയുടെ നാലാമത്തെ രാജാവ്?

◼️ യെഹോശാഫാത്ത് (17:1)

222. തന്റെ പിതാവായ ദാവീദിന്റെ ആദ്യത്തെ വഴികളിൽ നടക്കയും ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്ത രാജാവ്?

◼️ യെഹോശാഫാത്ത് (17:3,4))

223. യഹോവ രാജത്വം ഉറപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് ആർക്കാണ്?

◼️ യെഹോശാഫാത്തിനു (17:5)

224. യഹോവയുടെ വഴികളിൽ ധൈര്യപ്പെട്ടിട്ടു പൂജാഗിരികളെ നീക്കിക്കളഞ്ഞതാരാണ്?

◼️ യെഹോശാഫാത്ത് (17:6)

225. യഹോവയുടെ ന്യായപ്രമാണം ഉപദേശിപ്പാൻ പ്രഭുക്കന്മാരെ നിയമിച്ചത് ആരുടെ കാലത്താണ്?

◼️ യെഹോശാഫാത്തിൻ്റെ (17:7-9)

226. യെഹൂദെക്കു ചുറ്റുമുള്ള ദേശങ്ങളിന്മേൽ യഹോവയുടെ ഭീതി വീണിരുന്നതുകൊണ്ട് അവർ ആരോടണ് യുദ്ധം ചെയ്യാഞ്ഞത്?

◼️ യെഹോശാഫാത്തിനോടു (17:10)

227. ഏതൊക്കെ ജാതികളാണ് യെഹോശാഫാത്തിനു കപ്പം കൊണ്ടുവന്നത്?

◼️ ഫെലിസ്ത്യരും അരാബ്യരും ((17:11)

228. യെഹൂദയിൽ സംഭാരനഗരങ്ങളെ പണിത രാജാവ്?

◼️ യെഹോശാഫാത്ത് (17:12)

18-ാം അദ്ധ്യായം

229. യെഹോശാഫാത്ത് സംബന്ധം കൂടിയ യിസ്രായേൽ രാജാവ്?

◼️ ആഹാബ് (18:1)

230. ഗിലെയാദിലെ രാമോത്തിലേക്കു തന്നോടുകൂടെ ചെല്ലേണ്ടതിന്നു യെഹോശാഫാത്തിനെ വശീകരിച്ചത് ആരാണ്?

◼️ ആഹാബ് (18:2)

231. ‘ഞാനും നീയും എന്റെ ജനവും നിന്റെ ജനവും ഒരുപോലെയല്ലോ’ ഇതാരുടെ വാക്കുകൾ?

◼️ ആഹാബിൻ്റെ (18:3)

232. നാനൂറു പ്രവാചകന്മാരെ വരുത്തി ആലോചന ചോദിച്ച യിസ്രായേൽ രാജാവ്?

◼️ ആഹാബ് (18:5)

233. ‘നാം അരുളപ്പാടു ചോദിക്കേണ്ടതിന്നു ഇവിടെ യഹോവയുടെ പ്രവാചകനായിട്ടു ഇനി ആരും ഇല്ലയോ’ എന്നു ചോദിച്ചതാരാണ്?

◼️ യെഹോശാഫാത്ത് (18:6)

234. ‘അവൻ എന്നെക്കുറിച്ചു ഒരിക്കലും ഗുണമല്ല എല്ലായ്പോഴുംദോഷം തന്നേ പ്രവചിക്കുന്നതുകൊണ്ടു എനിക്കു അവനെ ഇഷ്ടമില്ല’ ആര്?

◼️ മീഖായാവ് (18:7)

235. മീഖായാവു ആരുടെ മകനാണ്?

◼️ യിമ്ലയുടെ (18:7)

236. ഇരിമ്പുകൊണ്ടു കൊമ്പുണ്ടാക്കിയ ആഹാബിൻ്റെ പ്രവാചകനാര്?

◼️ സിദെക്കീയാവ് (18:10)

237. ‘യഹോവയാണ, എന്റെ ദൈവം അരുളിച്ചെയ്യുന്നതു തന്നേ ഞാൻ പ്രസ്താവിക്കും’ ഇതാരുടെ വാക്കുകൾ?

◼️ മീഖായാവിൻ്റെ (18:13)

238. ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകളെപ്പോലെ യിസ്രായേലൊക്കെയും പർവ്വതങ്ങളിൽ ചിതറിയിരിക്കുന്നതു കണ്ട പ്രവാചകൻ?

◼️ മീഖായാവ് (18:16)

239. ‘ഇവൻ എന്നെക്കുറിച്ചു ദോഷമല്ലാതെ ഗുണം പ്രവചിക്കയില്ല’ എന്നു യെഹോശാഫാത്തിനോടു പറഞ്ഞതാരാണ്?

◼️ യിസ്രായേൽ രാജാവ് (ആഹാബ്) (18:17)

240. യഹോവ തന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതും സ്വർഗ്ഗത്തിലെ സൈന്യമെല്ലാം അവന്റെ വലത്തും ഇടത്തും നില്ക്കുന്നതും കണ്ട പ്രവാചകൻ?

◼️ മീഖായാവ് (18;18)

241. ‘ഗിലെയാദിലെ രാമോത്തിൽ പട്ടുപോകേണ്ടതിന്നു ആഹാബിനെ ആർ വശീകരിക്കും’ എന്നു ചോദിച്ചതാരാണ്?

◼️ യഹോവ (18:19)

242. ‘ഞാൻ ആഹാബിനെ വശീകരിക്കും’ എന്നു യഹോവയോടു പറഞ്ഞതാരാണ്?

◼️ ഒരു ആത്മാവ് (18:20)

243. ആഹാബിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരുടെ വായിൽ ഭോഷ്കിന്റെ ആത്മാവിനെ കൊടുത്തതാരാണ്?

◼️ യഹോവ (18:22)

244. മീഖായാവെ ചെകിട്ടത്തു അടിച്ച ആഹാബിൻ്റെ പ്രവാചകൻ?

◼️ കെനയനയുടെ മകനായ സിദെക്കീയാവ് (18:23)

245. ‘നിന്നോടു സംസാരിപ്പാൻ യഹോവയുടെ ആത്മാവു എന്നെ വിട്ടു ഏതു വഴിയായി കടന്നുവന്നു’ എന്നു ചോദിച്ചത് ആരാണ്?

◼️ സിദെക്കീയാവ് (18:23)

246. ‘നീ ഒളിക്കേണ്ടതിന്നു അറ തേടിനടക്കുന്ന ദിവസത്തിൽ നീ കാണും’ ഇതാരുടെ വാക്കുകൾ?

◼️ മീഖായാവ് (18:24)

247. ഞെരുക്കത്തിന്റെ അപ്പവും വെള്ളവും കൊണ്ടു പോഷിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ആർക്കാണ്?

◼️ മീഖായാവിന് (18:26)

248. ‘നീ സമാധാനത്തോടെ മടങ്ങിവരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യഹോവ ഞാൻ മുഖാന്തരം അരുളിച്ചെയ്തിട്ടില്ല’ എന്നു മീഖായാവ് പറഞ്ഞതാരോടാണ്?

◼️ ആഹാബിനോട് (18:27)

249. ഏതു രാജാവാണ് വേഷംമാറി പടയിൽ കടന്നത്?

◼️ യിസ്രായേൽ രാജാവ് (ആഹാബ്) (18:29)

250. ‘യിസ്രായേൽ രാജാവിനോടു മാത്രമല്ലാതെ ചെറിയവരോടോ വലിയവരോടോ യുദ്ധം ചെയ്യരുതു’ എന്നു കല്പിച്ചിരുന്നത് ആരാണ്?

◼️ അരാംരാജാവ് (18:30)

251. രാമോത്തിലെ യുദ്ധത്തിൽ കഠിനമായി മുറിവേറ്റ യെഹൂദാ രാജാവ്?

◼️ യെഹോശാഫാത്ത് (18:33)

252. സന്ധ്യവരെ അരാമ്യർക്കെതിരെ നിവിർന്നുനിന്നു യുദ്ധം ചെയ്യുകയും, സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്ന സമയത്തു മരിച്ചുപോകുകയും ചെയ്താരാണ്?

◼️ ആഹാബ് (18:34)

19-ാം അദ്ധ്യായം

253. ‘ദുഷ്ടന്നു സഹായം ചെയ്യുന്നതു വിഹിതമോ?’ എന്നു യെഹോശാഫാത്തിനോട് ചോദിച്ച ദർശകൻ?

◼️ യേഹൂ (19:2)

254. ‘അശേരാ പ്രതിഷ്ഠകളെ നീക്കിക്കളകയും ദൈവത്തെ അന്വേഷിപ്പാൻ മനസ്സുവെക്കയും ചെയ്തു’ എന്ന നന്മ ദൈവം കണ്ടതാരിലാണ്?

◼️ യെഹോശാഫാത്തിൽ (19:3)

255. ബേർ-ശേബമുതൽ എഫ്രയീം മലനാടുവരെ സഞ്ചരിച്ചു ജനത്തെ യഹോവയിങ്കലേക്കു തിരിച്ചു വരുത്തിയത് ആരാണ്?

◼️ യെഹോശാഫാത്ത് (19:4)

256. ‘നിങ്ങൾ മനുഷ്യർക്കല്ല, യഹോവെക്കു വേണ്ടിയത്രേ ന്യായപാലനം ചെയ്യുന്നതു’ ആരുടെ വാക്കുകൾ?

◼️ യെഹോശാഫാത്തിൻ്റെ (19:6)

257. ആരുടെ പക്കലാണ് അന്യായവും മുഖപക്ഷവും കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതും ഇല്ലാത്തത്?

◼️ യഹോവയുടെ (19:7)

258. യഹോവയുടെ എല്ലാകാര്യത്തിലും യെഹോശാഫാത്ത് തലവനാക്കിയ മഹാപുരോഹിതൻ?

◼️ അമര്യാവ് (19:11)

259. രാജാവിന്റെ എല്ലാകാര്യത്തിലും യെഹോശാഫാത്ത് തലവനാക്കിയത് ആരെയാണ്?

◼️ യിശ്മായേലിന്റെ മകൻ സെബദ്യാവ് (19:11)

20-ാം അദ്ധ്യായം

260. യഹോവയെ അന്വേഷിപ്പാൻ ഉപവാസം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ രാജാവ്?

◼️ യെഹോശാഫാത്ത് (20:3)

261. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹിതൻ എന്നു സാക്ഷ്യം പ്രാപിച്ചവൻ?

◼️ അബ്രാഹാം (20:7)

262. യഹോശാഫാത്ത് ആലയത്തിൽനിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ യഹോവയുടെ ആത്മാവ് ഏത് ലേവ്യൻ്റെ മേലാണ് വന്നത്?

◼️ യഹസീയേൽ (20:14)

263. ‘ഭയപ്പെടരുതു, ഭ്രമിക്കയും അരുതു; യുദ്ധം നിങ്ങളുടേതല്ല, ദൈവത്തിന്റെതത്രേ’ എന്നു പറഞ്ഞ ലേവ്യൻ?

◼️ യഹസീയേൽ (20:15)

264. ‘നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയിൽ വിശ്വസിപ്പിൻ; എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഉറെച്ചുനില്ക്കും; അവന്റെ പ്രവാചകന്മാരേയും വിശ്വസിപ്പിൻ; എന്നാൽ നിങ്ങൾ കൃതാർത്ഥരാകും’ ആരുടെ വാക്കുകൾ?

◼️ യെഹോശാഫാത്തിൻ്റെ (20;20)

265. യെഹൂദെക്കു വിരോധമായി വന്നവർക്കെതിരെ യഹോവ ആരെയാണ് വരുത്തിയത്?

◼️ പതിയിരിപ്പുകാരെ (20:22)

266. യെഹൂദ്യർ മരുഭൂമിയിലെ കാവൽ ഗോപുരത്തിന്നരികെ എത്തിയപ്പോൾ തങ്ങളുടെ ശത്രുകളെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടത്?

◼️ ശവങ്ങളായി കിടക്കുന്നത് (20:24)

267. യെഹോശാഫാത്തും പടജ്ജനവും ശത്രുക്കളുടെ സമ്പത്ത് എത്രദിവസം കൊള്ളയിട്ടു?

◼️ മൂന്നു ദിവസം (20:25)

268. ശത്രുക്കളുടെമേൽ ജയം നല്കിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് യഹോവയ്ക്കു സ്തോത്രം ചെയ്തതുകൊണ്ടു ആ സ്ഥലത്തിനു ലഭിച്ച പേർ?

◼️ ബെരാഖാ താഴ്വര (20:26)

269. യഹോവ യിസ്രായേലിന്റെ ശത്രുക്കളോടു യുദ്ധംചെയ്തത് ഏത് രാജാവിൻ്റെ കാലത്താണ്?

◼️ യെഹോശാഫാത്തിൻ്റെ (20:29)

270. യെഹോശാഫാത്ത് യെഹൂദയിൽ വാണുതുടങ്ങിയപ്പോൾ ഏത്ര വയസ്സാരിരുന്നു?

◼️ മുപ്പത്തഞ്ച് (20:31)

271. യെഹോശാഫാത്ത് എത്രവർഷം യെരൂശലേമിൽ വാണു?

◼️ ഇരുപത്തഞ്ചു (20;31)

272. യെഹോശാഫാത്തിൻ്റെ അമ്മയുടെ പേരെന്താണ്?

◼️ അസൂബാ (20:31)

273. തന്റെ അപ്പനായ ആസയുടെ വഴി വിട്ടുമാറാതെ യഹോവെക്കു പ്രസാദമായുള്ളതു ചെയ്തതാരാണ്?

◼️ യെഹോശാഫാത്ത് (20:32)

274. യെഹോശാഫാത്തിന്റെ മറ്റുള്ള വൃത്താന്തങ്ങൾ ആദ്യാവസാനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആരാണ്?

◼️ ഹനാനിയുടെ മകനായ യെഹൂ (20:34)

275. മഹാ ദുഷ്‌പ്രവൃത്തിക്കാരനായിരുന്ന ഏത് യിസ്രായേൽ രാജാവിനോടാണ് യെഹോശാഫാത്ത് സഖ്യത ചെയ്തത്?

◼️ അഹസ്യാവിനോട് (20:35)

276. എവിടെവെച്ചാണ് അഹസ്യാവും യെഹോശാഫാത്തും ചേർന്നു കപ്പലുണ്ടാക്കിയത്?

◼️ എസ്യോൻ-ഗേബെരിൽ (20:36)

277. മാരേശക്കാരനായ ആരായിരുന്നു യെഹോശാഫാത്തിന്നു വിരോധമായി പ്രവചിച്ചത്?

◼️ ദോദാവയുടെ മകൻ എലീയേസെർ (20:37)

278. ‘നീ അഹസ്യാവോടു സഖ്യത ചെയ്തതുകൊണ്ടു യഹോവ നിന്റെ പണികളെ ഉടെച്ചുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു’ ഇതാരുടെ വാക്കുകളാണ്?

◼️ എലീയേസറിൻ്റെ (20:37)

21-ാം അദ്ധ്യായം

279. യെഹോശാഫാത്തിനു പകരം രാജാവായ മകൻ?

◼️ യെഹോരാം

280. യെഹൂദയുടെ സിംഹാനത്തിലിരുന്ന അഞ്ചാമത്തെ രാജാവ്?

◼️ യെഹോരാം (21:1)

281. അസര്യാവു, യെഹീയേൽ, സെഖര്യാവു, അസര്യാവു, മീഖായേൽ, ശെഫത്യാവു എന്നിവർ ആരുടെ പുത്രന്മാരാണ്?

◼️ യെഹോശാഫാത്തിൻ്റെ (21:2)

282. ആദ്യജാതനായിരിക്കയാൽ രാജത്വം ലഭിച്ചവൻ?

◼️ യെഹോരാം (21:3)

283. രാജത്വം ഏറ്റശേഷം സ്വന്ത സഹോദരന്മാരെയെല്ലാം വാൾകൊണ്ടു കൊന്ന യെഹൂദാ രാജാവ്?

◼️ യെഹോരാം (21:4, 13)

284. യെഹോരാം എത്രാമത്ത വയസ്സിലാണ് വാഴ്ചതുടങ്ങിയത്?  

◼️ മുപ്പത്തിരണ്ടു വയസ്സ് (21:5, 20)

285. യെഹോരാം എത്ര സംവത്സരം യെഹൂദയുടെ രാജാവായിരുന്നു?

◼️ എട്ടു സംവത്സരം (21:5, 20)

286. യിസ്രായേൽ രാജാവായ ആഹാബിൻ്റെ മകളെ വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്ന യെഹൂദാ രാജാവ്?

◼️ യെഹോരാം (21:6)

287. ദാവീദിനോടു ചെയ്തിരുന്ന നിയമം നിമിത്തം ദാവീദു ഗൃഹത്തെ നശിപ്പിപ്പാൻ മനസ്സില്ലാതിരുന്നത് ആർക്കാണ്?

◼️ യഹോവയ്ക്ക് (21:7)

288. യെഹൂദയുടെ മേലധികാരത്തോടു മത്സരിച്ചു തങ്ങൾക്കു ഒരു രാജാവിനെ വാഴിച്ച ദേശം?

◼️ എദോം (21:8). [എദോം = ഏശാവിൻ്റെ സന്തതികൾ പാർത്തിരുന്ന ദേശം]

289. യെഹൂദാ പർവ്വതങ്ങളിൽ പൂജാഗിരികളെ ഉണ്ടാക്കി യെരൂശലേം നിവാസികളെ പരസംഗം ചെയ്യിച്ച രാജാവ്?

◼️ യെഹോരാം (21:11)

290. യെഹോരാമിൻ്റെ ദുഷ്ടതയ്ക്കെതിരായി എഴുത്തയച്ച പ്രവാചകൻ?

◼️ എലീയാ പ്രവാചകൻ (21:12)

291. ആഹാബ് ഗൃഹത്തിന്റെ പരസംഗംപോലെ യെഹൂദയെയും പരസംഗം ചെയ്യിച്ച രാജാവ്?

◼️ യെഹോരാം (21:13)

292. ‘യഹോവ നിന്റെ ജനത്തെയും,  മക്കളെയും, ഭാര്യമാരെയും, സകലവസ്തുവകകളെയും മഹാബാധകൊണ്ടു ബാധിക്കും’ എന്നു യെഹോരാമിനോട് അറിയിച്ചതാരാണ്?

◼️ എലീയാ പ്രവാചകൻ (21:14)

293. കുടലിൽ പൊറുക്കാത്ത വ്യാധിപിടിച്ചു മരിച്ച രാജാവ്?

◼️ യഹോരാം (21:18)

294. കുടൽ പുറത്തുചാടി മരിച്ച രാജാവ്?

◼️ യെഹോരാം (21:19)

295. പിതാക്കന്മാർക്കു കഴിച്ച ദഹനംപോലെ ദഹനം ലഭിക്കാഞ്ഞ രാജാവ്?

◼️ യെഹോരാം (21:19)

296. ആർക്കും ഇഷ്ടനാകാതെ കഴിഞ്ഞുപോയ രാജാവ്?

◼️ യെഹോരാം (21:20)

297. രാജാക്കന്മാരുടെ കല്ലറകളിൽ അടക്കം ലഭിക്കാതിരുന്ന ആദ്യത്തെ യെഹൂദാ രാജാവ്?

◼️ യെഹോരാം (21:20)

22-ാം അദ്ധ്യായം

298. യെഹോരാമിനു ശേഷം രാജാവായ ഇളയ മകൻ്റെ പേരെന്ത്?

◼️ അഹസ്യാവ് (22:1)

299. യെഹൂദായുടെ സിംഹാസനത്തിലിരുന്ന ആറാമത്തെ രാജാവ്?

◼️ അഹസ്യാവ് (22:1)

300. അഹസ്യാവിൻ്റെ മറ്റു പേരുകൾ?

◼️ യെഹോവാഹാസ് (2ദിന, 21:17), അസര്യാവ് (2ദിന, 22:6)

301. അഹസ്യാവ് വാഴ്ച തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഏത്ര വയസ്സായിരുന്നു?

◼️ നാല്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് (22:2)

302. അഹസ്യാവ് എത്രകാലം യെരൂശലേമിൽ വാണു?

◼️ ഒരു സംവത്സരം (22:2)

303. അഹസ്യാവിൻ്റെ അമ്മയുടെ പേരെന്ത്?

◼️ അഥല്യാ (22:2). [ഇവിടെ അഥല്യാ ‘ഒമ്രിയുടെ മകൾ’ എന്നാണ് കാണുന്നത്. ഒമ്രി യിസ്രായേൽ രാജാവായിരുന്ന ആഹാബിൻ്റെ അപ്പനാണ്; അഥല്യാ ആഹാബിൻ്റെ മകളും. ‘ഒമ്രിയുടെ പൗത്രി’ എന്നാണ് ശരിയായ പ്രയോഗം: 2രാജാ, 8:26]

304. ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിപ്പാൻ അമ്മ ആലോചന പറഞ്ഞുകൊടുത്തത് ആർക്ക്?

◼️ അഹസ്യാവിന് (22:3)

305. മകൻ്റെ നാശത്തിനായി ആലോചന കൊടുത്ത സ്ത്രീ?

◼️ അഥല്യാ (22:4)

306. ആഹാബിന്റെ മകനായ ഏത് യിസ്രായേൽ രാജാവാവിനോടു കൂടിയാണ് അഹസ്യാവ് യുദ്ധത്തിനു പോയത്?

◼️ യോരാമിനോടു കൂടെ (22:5)

307. ഏത് അരാം രാജാവാണ് യോരാമിനെ മുറിവേല്പിച്ചത്?

◼️ ഹസായേൽ (22:5)

308. രാമയിൽവെച്ചുള്ള യുദ്ധത്തിൽ മുറിവേറ്റ യോരാം എവിടേക്കാണ് പോയത്?

◼️ യിസ്രെയേലിലേക്ക് (22:6). [യിസ്രായേൽ രാജാവായിരുന്ന ആഹാബിന് യിസ്രെയേലിൽ ഒരു അരമന ഉണ്ടായിരുന്നു: (1രാജാ, 21:1). ആഹാബിൻ്റെ പുത്രനായ യോരാം അവിടെയാണ് പാർത്തിരുന്നത്: 2രാജാ, 8:29; 2ദിന, 22:6]

309. യോരാം ദീനമായി കിടക്കുകയാൽ അവനെ കാണാൻ ആരാണ് യിസ്രെയേലിൽ ചെന്നത്?

◼️ അസര്യാവ് (അഹസ്യാവ്) (22:6)

310. യോരാമിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നതു ദൈവഹിതത്താൽ നാശഹേതുവായി ഭവിച്ചത് ആർക്കാണ്?

◼️ അഹസ്യാവിനു (22:7)

311. ആഹാബ് ഗൃഹത്തെ നിർമ്മൂലനാശം വരുത്തുവാൻ യഹോവ അഭിഷേകം ചെയ്തതാരെ?

◼️ നിംശിയുടെ മകനായ യേഹൂ (22:7)

312. ആഹാബ് ഗൃഹത്തോടു ന്യായവിധി നടത്തുകയിൽ അഹസ്യാവിന്റെ സഹോദര പുത്രന്മാരെയും കൊന്നതാരാണ്?

◼️ യേഹൂ (22:8)

313. ഏത് യെഹൂദാ രാജാവിനെയാണ് യേഹൂവിൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൊന്നത്?

◼️ അഹസ്യാവിനെ (22:9)

314. പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ യഹോവയെ അന്വേഷിച്ച രാജാവ്?

◼️ യെഹോശാഫാത്ത് (22:9)

315. തന്റെ മകൻ മരിച്ചുപോയി എന്നു കണ്ടിട്ടു യെഹൂദാഗൃഹത്തിലെ രാജസന്തതികളെ നശിപ്പിച്ചതാരാണ്?

◼️ അഥല്യാ (22:10)

316. അഹസ്യാവിന്റെ മകനായ യോവാശിനെ മോഷ്ടിച്ചെടുത്തു ഒളിപ്പിച്ചത് ആരാണ്?

◼️ യെഹോശബത്ത് (22:11). 

317. യെഹോശബത്ത് ആരുടെ മകളാണ്?

◼️ യെഹോരാം രാജാവിന്റെ (22:11)

318. യെഹോശബത്തിൻ്റെ ഭർത്താവ് ആരായിരുന്നു?

◼️ പുരോഹിതനായ യെഹോയാദാ (22:11)

319. യോവാശിനെ എത്രവർഷം ദൈവാലയത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ചു?

◼️ ആറു സംവത്സരം (22:12)

320. അഹസ്യാവിനു ശേഷം യെഹൂദാ ഭരിച്ചത് ആരാണ്?

◼️ അഥല്യാ (22:12)

321. യെഹൂദായുടെ ഏഴാമത്തെ ഭരണാധികാരി?

◼️ അഥല്യാ (23:12)

322. യെഹൂദായുടെ സിംഹാസനത്തിലിരുന്ന ഏകസ്ത്രീ?

◼️ അഥല്യ (22:12)

323. അഥല്യാ യെഹൂദായിൽ ഏത്രവർഷം ഭരിച്ചു?

◼️ ആറു വർഷം (22:12)

23-ാം അദ്ധ്യായം

324. ഏഴാം സംവത്സരത്തിൽ ധൈര്യപ്പെട്ടു ശതാധിപന്മാരോടു സഖ്യത ചെയ്ത പുരോഹിതൻ?

◼️ യെഹോയാദാ (23:1)

325. ‘ദാവീദിന്റെ പുത്രന്മാരെക്കുറിച്ചു യഹോവ അരുളിച്ചെയ്തതുപോലെ രാജപുത്രൻ തന്നേ രാജാവാകേണം’ ഇതാരുടെ വാക്കുകൾ?

◼️ യെഹോയാദാ പരോഹിതൻ്റെ (23:3)

326. യെഹോയാദയും പുത്രന്മാരും അഭിഷേകം കഴിച്ചു രാജാവാക്കിയത് ആരെയാണ്?

◼️ യോവാശിനെ (23:11)

327. വസ്ത്രം കീറിക്കൊണ്ടു ‘ദ്രോഹം, ദ്രോഹം!’ എന്നു പറഞ്ഞതാരാണ്?

◼️ അഥല്യാ (23:13)

328. കുതിരവാതിലിന്റെ പ്രവേശനത്തിങ്കൽ വെച്ചു കൊന്നുകളഞ്ഞത് ആരെയാണ്?

◼️ അഥല്യായെ (23:15, 21)

329. ‘തങ്ങൾ യഹോവയുടെ ജനം ആയിരിക്കും’ എന്നു ഏതു രാജാവുമായിട്ടാണ് സർവ്വജനവും നിയമം ചെയ്തത്?

◾ യോവാശ് (23:16)

330. ബാലിന്റെ ഏതു പുരോഹിതനെയാണ് ബലിപീഠങ്ങളുടെ മുമ്പിൽവെച്ചു കൊന്നുകളഞ്ഞത്?

◼️ മത്ഥാനെ (23:17)

24-ാം അദ്ധ്യായം

331. യെഹൂദായിലെ എട്ടാമത്തെ രാജാവ്?

◼️ യോവാശ് (24:1)

332. യോവാശ് വാഴ്ച തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവന്നു എത്ര വയസ്സായിരുന്നു?

◼️ ഏഴ് വയസ്സ് (24:1)

333. യെഹൂദാ ഭരിച്ച ഏറ്റവും പ്രായംകുറഞ്ഞ രാജാവ്?

◼️ യോവാശ് (ഏഴ് വയസ്സ്) (24:1)

334. യോവാശ് എത്ര സംവത്സരം യെരൂശലേമിൽ വാണു?

◼️ നാല്പതു സംവത്സരം (24:1)

335. യോവാശിൻ്റെ അമ്മയുടെ പേരെന്ത്?

◼️ സിബ്യാ (24:1)

336. ആരുടെ ആയുഷ്കാലത്താണ് യോവാശ് യഹോവയ്ക്കു പ്രസാദമായുള്ള കാര്യങ്ങളെ ചെയ്തത്?

◼️ യെഹോയാദാ പുരോഹിതന്റെ (24:2)

337. യഹോവയുടെ ആലയത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റം തീർപ്പാൻ മനസ്സുവെച്ച രാജാവ്?

◼️ യോവാശ് (24:4)

338. ഏതു ദുഷ്ടസ്ത്രീയുടെ മക്കളാണ് യഹോവയുടെ ആലയത്തിലെ നിവേദിതങ്ങൾ ബാൽവിഗ്രഹങ്ങൾക്കു കൊടുത്തത്? 

◼️ അഥല്യാ (34:7)

339. ഏതു രാജാവിൻ്റെ കല്പനപ്രകാരമാണ് പെട്ടകം (കാണിക്കവഞ്ചി) ഉണ്ടാക്കി യഹോവയുടെ ആലയത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചത്?

◼️ യോവാശ് (24:8)

340. നൂറ്റിമുപ്പതു വയസ്സുള്ളവനായി മരിച്ചത് ആരാണ്?

◼️ യെഹോയാദാ (24:15)

341. രാജാക്കന്മാരുടെ കല്ലറകൾക്കിടയിൽ അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട പുരോഹിതൻ?

◼️ യഹോയാദാ (24:16)

342. യെഹൂദാ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ വാക്കുകേട്ട് യഹോവയുടെ ആലയം ഉപേക്ഷിച്ച രാജാവ്?

◼️ യോവാശ് (24:17,18)

343. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവു വന്ന യെഹോയാദാ പുരോഹിതന്റെ മകൻ ആരാണ്?

◼️ സെഖര്യാവ് (24:20)

344. ‘നിങ്ങൾക്കു ശുഭം വരുവാൻ കഴിയാതവണ്ണം നിങ്ങൾ യഹോവയുടെ കല്പനകളെ ലംഘിക്കുന്നതു എന്തു?’ ഇതാരുടെ വാക്കുകൾ?

◼️ സെഖര്യാവിൻ്റെ (24:20)

345. യോവാശിൻ്റെ കല്പനപ്രകാരം യഹോവയുടെ ആലയത്തിന്റെ പ്രാകാരത്തിൽവെച്ചു കല്ലെറിഞ്ഞത് ആരെയാണ്?

◼️ സെഖര്യാവിനെ (24:21)

346. യെഹോയാദാ തനിക്കു ചെയ്ത ദയ ഓർക്കാതെ അവന്റെ മകനെ കൊന്നുകളഞ്ഞ രാജാവ്?

◼️ യോവാശ് (24:22)

347. ‘യഹോവ നോക്കി ചോദിച്ചുകൊള്ളട്ടെ’ എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു മരിച്ച പ്രവാചകൻ?

◼️ സെഖര്യാവ് (24:22)

348. യെഹൂദയും യെരൂശലേമും കൊള്ളയടിച്ച ആരാമ്യസൈന്യം ഏതു രാജാവിനാണത് കൊടുത്തയച്ചത്?

◼️ ദമ്മേശെക് രാജാവിന് (24:23)

349. യഹോവ അവരുടെ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചിട്ട് യോവാശിനോടു ന്യായവിധി നടത്തിയ സൈന്യം?

◼️ ആരാമ്യസൈന്യം (24:24)

350. കിടക്കയിൽ സ്വന്തം ഭൃത്യന്മാരാൽ കൊല്ലപ്പെട്ട രാജാവ്?

◼️ യോവാശ് (24:25)

351. രാജാക്കന്മാരുടെ കല്ലറകളിൽ അടക്കപ്പെടാഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ രാജാവ്?

◼️ യോവാശ് (24:25)

352. യോവാശിൻ്റെ നേരെ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി അവനെ കൊന്നവർ ആരൊക്കെ?

◼️ സാബാദും, യെഹോസാബാദും (24:26)

353. യോവാശിനുശേഷം രാജാവായ മകൻ?

◼️ അമസ്യാവ് (24:27)

25-ാം അദ്ധ്യായം

354. യെഹൂദായുടെ ഒമ്പതാമത്തെ രാജാവ്?

◼️ അമസ്യാവ് (25:1)

355. അമസ്യാവ് വാഴ്ച തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവനെത്ര വയസ്സായിരുന്നു?

◼️ ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സ് (25:1)

356. അമസ്യാവ് യെരൂശലേമിൽ എത്രവർഷം വാണു?

◼️ ഇരുപത്തൊമ്പതു സംവത്സരം (25:1)

357. അമസ്യാവിൻ്റെ അമ്മയുടെ പേരെന്ത്?

◼️ യെഹോവദ്ദാൻ (25:1)

358. രാജത്വം ഉറെച്ചശേഷം തന്റെ അപ്പനെ കൊന്ന ഭൃത്യന്മാർക്കു മരണശിക്ഷ നടത്തിയതാര്?

◼️ അമസ്യാവ് (25:3)

359. ‘അപ്പന്മാർ പുത്രന്മാരുടെ നിമിത്തം മരിക്കരുതു; പുത്രന്മാർ അപ്പന്മാരുടെ നിമിത്തവും മരിക്കരുതു; ഓരോരുത്തൻ താന്താന്റെ സ്വന്തപാപം നിമിത്തമേ മരിക്കാവു’ എന്ന ന്യായപ്രമാണം അനുഷ്ഠിച്ച രാജാവ്?

◼️ അമസ്യാവ് (25:4). [ആവ, 24:16]

360. യിസ്രായേലിൽനിന്നും ഒരു ലക്ഷം പരാക്രമശാലികളെ കൂലിക്കു വാങ്ങിയ യെഹൂദാ രാജാവ്?

◼️ അമസ്യാവ് (25:6)

361. സഹായിപ്പാനും വീഴിപ്പാനും ശക്തിയുള്ളത് ആർക്കാണ്?

◼️ ദൈവത്തിന് (25:8)

362. ആരുടെ കോപമാണ് യെഹൂദെക്കു നേരെ ഏറ്റവും ജ്വലിച്ചത്?

◼️ എഫ്രയീം പടക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ (25:10)

363. അമസ്യാവ് എവിടെവെച്ചാണ് സേയീര്യരിൽ പതിനായിരംപേരെ നിഗ്രഹിച്ചത്? 

◼️ ഉപ്പുതാഴ്വരയിൽ (25:11)

364. ‘നീ വെറുതെ വെട്ടുകൊണ്ടു ചാകുന്നതു എന്തിന്നു’ ഇതാരുടെ വാക്കുകൾ?

◼️ അമസ്യാവിൻ്റെ (25:16)

365. ‘വരിക, നാം തമ്മിൽ ഒന്നു നോക്കുക’ എന്നു അമസ്യാവ് ഏത് യിസ്രായേൽ രാജാവിനോടാണ് പറഞ്ഞത്?

◼️ യോവാശിനോട് (25:17)

366. ലെബാനോനിലെ മുൾപടർപ്പു ദേവദാരുവിനോടു: ‘നിന്റെ മകളെ എന്റെ മകന്നു ഭാര്യയായി തരിക’ എന്നു പറയിച്ചു; ഒരു കാട്ടുമൃഗം മുൾപടർപ്പിനെ ചവിട്ടിക്കളഞ്ഞു. ഈ ഉപമ യോവാശ് ആരോടാണ് പറഞ്ഞത്?

◼️ അമസ്യാവിനോട് (25:18)

367. ‘വമ്പു പറവാൻ തക്കവണ്ണം നിന്റെ മനസ്സു നിഗളിച്ചിരിക്കുന്നു’ ആരുടെ?

◼️ അമസ്യാവിൻ്റെ (35:19)

368. യിസ്രായേൽ രാജാവായ യോവാശും യെഹൂദാ രാജാവായ അമസ്യാവും തമ്മിൽ നേരിട്ടത് എവിടെവെച്ച്?

◼️ ബേത്ത്-ശേമെശിൽ വെച്ചു (25:21)

369. യെരൂശലേമിന്റെ മതിൽ എഫ്രയീമിന്റെ പടിവാതിൽ മുതൽ കോൺപടിവാതിൽ വരെ നാനൂറുമുഴം ഇടിച്ചുകളഞ്ഞ രാജാവ്?

◼️ യോവാശ് (25:23)

370. ദൈവാലയത്തിൽ ആരുടെ പക്കൽ കണ്ട പൊന്നും വെള്ളിയുമാണ് യോവാശ് ശമര്യയിലേക്കു കൊണ്ടുപോയത്?

◼️ ഓബേദ്-എദോമിന്റെ (35:34). [യെഹൂദാ രാജാവായ ആമസ്യാവിൻ്റെ കാലത്ത് ദൈവാലയത്തിലെ പെൻവെള്ളി പാത്രങ്ങളുടെ സൂക്ഷിപ്പുകാരനായിരുന്നു ഓബേദ്-എദോം]

371. ലാഖീശിൽ വെച്ചു കൊല്ലപ്പെട്ട യെഹൂദാ രാജാവ്?

◼️ അമസ്യാവ് (25:25)

372. കുതിരപ്പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു യെഹൂദയുടെ മൂലനഗരത്തിൽ (ദാവീദിൻ്റെ നഗരം) അടക്കം ചെയ്തത് ആരെയാണ്? 

◼️ അമസ്യാവിനെ (25:28)

26-ാം അദ്ധ്യായം

373. അമസ്യാവിന്നു പകരം രാജാവായ മകൻ?

◼️ ഉസ്സീയാവ് ( 26:1)

374. യെഹൂദായുടെ പത്താമത്തെ രാജാവ്?

◼️ ഉസ്സീയാവ് ( 26:1)

375. ഏലോത്തിനെ പണിതതും അതിനെ യെഹൂദെക്കു വീണ്ടുകൊണ്ടതും ആരാണ്?

 ◼️ ഉസ്സീയാവ് ( 26:2)

376. ഉസ്സീയാവ് വാഴ്ചതുടങ്ങിയപ്പോൾ അവന്നു എത്ര വയസ്സായിരുന്നു?

◼️ പതിനാറ് (26:3)

377. ഉസ്സീയാവ് എത്ര സംവത്സരം യെരൂശലേമിൽ വാണു?

◼️ അമ്പത്തിരണ്ടു സംവത്സരം (26:3)

378. ഉസ്സീയാവിൻ്റെ അമ്മയുടെ പേരെന്താണ്?

◼️ യെഖൊല്യാ (26:3)

379. ദൈവഭയത്തിൽ ഉസ്സീയാവിനെ ഉപദേശിച്ചുവന്നതാരാണ്?

◾ സെഖര്യാവ് (26:5)

380. യഹോവയെ അന്വേഷിച്ച കാലത്തോളം ദൈവം ആർക്കാണ് അഭിവൃദ്ധി നല്കിയത്?

◼️ ഉസ്സീയാവിന് (26:5)

381. ഫെലിസ്ത്യർക്കും ഗൂർ-ബാലിൽ പാർത്ത അരാബ്യർക്കും മെയൂന്യർക്കും വിരോധമായി ഉസ്സീയാവിനെ സഹായിച്ചതാരാണ്?

◼️ ദൈവം (26:7)

382. അമ്മോന്യർ കാഴ്ചകൊണ്ടുവന്ന യെഹൂദാ രാജാവ്?

◼️ ഉസ്സീയാവ് (26:8)

383. അത്യന്തം പ്രബലനായി തീർന്നതുകൊണ്ടു ഉസ്സീയാവിന്റെ ശ്രുതി ഏതു ദേശംവരെ പരന്നു?

◼️ മിസ്രയീംവരെ (26:8)

384. കോൺവാതിലും താഴ്വരവാതിലും എവിടെയാണുള്ളത്?

◼️ യെരൂശലേമിൽ (26:9)

385. മരുഭൂമിയിൽ ഗോപുരങ്ങൾ പണിത രാജാവ്?

◼️ ഉസ്സീയാവ് (26:10)

386. കൃഷി പ്രിയനായിരുന്ന യെഹൂദാ രാജാവ്?

◼️ ഉസ്സീയാവ് (26:10)

387. യുദ്ധവീരന്മാരായ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് പിതൃഭവനത്തലവന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആരുടെ കാലത്താണ്?

◼️ ഉസ്സീയാവിൻ്റെ (26:12)

388. ബലവാനായപ്പോൾ സ്വന്തം നാശത്തിന്നായിട്ടു ഹൃദയം നിഗളിച്ച രാജാവ്?

◼️ ഉസ്സീയാവ് (26:16)

389. ധൈര്യശാലികളായി യഹോവയുടെ എത്ര പുരോഹിതന്മാരാണ് ധൂപം കാട്ടുന്നതിൽനിന്ന് ഉസ്സീയാവിനെ തടുത്തത്?

◼️ എൺപത് (26:17)

390. ദൈവാലയത്തിൽ ധൂപം കാട്ടുവാൻ വിഹിതമായിരിക്കുന്നത് ആർക്കാണ്?

◼️ പുരോഹിതന്മാർക്ക് (26:18)

391. ദൈവാലയത്തിൽ ധൂപം കാട്ടിയതിനാൽ കുഷ്ഠം പൊങ്ങിയ രാജാവ്?

◼️ ഉസ്സീയാവ് (26:19)

392. ജീവപര്യന്തം കുഷ്ടരോഗിയായി ജീവിച്ച രാജാവ്?

◼️ ഉസ്സീയാവ് (26:21)

393. ഉസ്സീയാവ് ഭ്രഷ്ടനായിരുന്നതിനാൽ ദേശത്തിലെ ജനത്തിന്നു ന്യായപാലനം ചെയ്തുവന്നത് ആരാണ്?

◼️ യോഥാം (26:21)

394. ഉസ്സീയാവിന്റെ മറ്റുള്ള വൃത്താന്തങ്ങൾ ആദ്യാവസാനം എഴുതിയിരിക്കുന്ന പ്രവാചകൻ?

◼️ യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ (26:22)

395. ഉസ്സീയാവിനു ശേഷം രാജാവായ മകൻ?

◼️ യോഥാം

27-ാം ആദ്ധ്യായം

396. യെഹൂദായുടെ പതിനൊന്നാമത്തെ രാജാവ്?

◼️ യോഥാം

397. യോഥാം വാഴ്ചതുടങ്ങിയപ്പോൾ അവനെത്ര വയസ്സായിരുന്നു?

◼️ ഇരുപത്തഞ്ച് (27:1,8)

398. യോഥാം എത്ര സംവത്സരം യെരൂശലേമിൽ വാണു?

◼️ പതിനാറു സംവത്സരം (27:1,8)

399. യോഥാമിൻ്റെ അമ്മയുടെ പേരെന്ത്?

◼️ യെരൂശാ (27:1)

400. യഹോവയ്ക്കു പ്രസാദമായുള്ളതു ചെയ്തെങ്കിലും അവൻ്റെ ആലയത്തിലേക്കു കടക്കാഞ്ഞ രാജാവ്?

◼️ യോഥാം (27:2)

401. വനങ്ങളിൽ കോട്ടകളും ഗോപുരങ്ങളും പണിത യെഹൂദാ രാജാവ്?

◼️ യോഥാം (27:4)

402. അമ്മോന്യരുടെ രാജാവിനെ ജയിക്കയാൽ മൂന്നാണ്ട് കപ്പം വാങ്ങിയതാരാണ്?

◼️ യോഥാം (27:5)

403. യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ ക്രമമായി നടന്നതുകൊണ്ടു ബലവാനായിത്തീർന്ന രാജാവ്?

◼️ യോഥാം (27:6)

404. യോഥാമിനു ശേഷം രാജാവായ മകൻ?

◼️ ആഹാസ് (27:9)

28-ാം അദ്ധ്യായം

405. യെഹൂദായുടെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ രാജാവ്?

◼️ ആഹാസ് (28:1)

406. ആഹാസ് വാഴ്ചതുടങ്ങിയപ്പോൾ അവനെത്ര വയസ്സായിരുന്നു?

◼️ ഇരുപതു വയസ്സ് (28:1)

407. യഹോവെക്കു പ്രസാദമായുള്ളതു ചെയ്യാഞ്ഞ യെഹൂദാ രാജാവ്?

◼️ ആഹാസ് (28:1)

408. യിസ്രായേൽ രാജാക്കന്മാരുടെ വഴികളിൽ നടന്നു ബാൽവിഗ്രഹങ്ങളെ വാർത്തുണ്ടാക്കിയ യെഹൂദാ രാജാവ്?

◼️ ആഹാസ് (28:2)

409. പുത്രന്മാരെ അഗ്നിപ്രവേശം ചെയ്യിച്ച ആദ്യത്തെ യെഹൂദാ രാജാവ്?

◼️ ആഹാസ് (28:3). [പുത്രന്മാരെ അഗ്നിപ്രവേശം ചെയ്യിച്ച രണ്ടാമത്തെ രാജാവ്: മനശ്ശെ]

410. പച്ചവൃക്ഷത്തിൻ കീഴിൽ ബലികഴിച്ചും ധൂപം കാട്ടിയും പോന്ന രാജാവ്?

◼️ ആഹാസ് (28:4)

411. അരാം രാജാവിന്റെ കയ്യിലും യിസ്രായേൽ രാജാവിന്റെ കയ്യിലും യഹോവ ഏല്പിച്ചുകൊടുത്ത രാജാവ്?

◼️ ആഹാസ് (28:5)

412. യെഹൂദയിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം പേരെ ഒരേദിവസം സംഹരിച്ച യിസ്രായേൽ രാജാവ്?

◼️ പേക്കഹ് (28:6)

413. ആഹാസിൻ്റെ മകനെയും രാജധാനി വിചാരകനെയും രാജാവിൻ്റെ രണ്ടാമനെയും കൊന്നുകളഞ്ഞ എഫ്രയീമ്യ വീരൻ?

◼️ സിക്രി (28:7)

414. യിസ്രായേല്യർ യെഹൂദായിൽ നിന്നു എത്രപേരെ ബദ്ധരാക്കി കൊണ്ടുപോയി?

◼️ രണ്ടുലക്ഷം പേരെ (28:8)

415. ‘നിങ്ങൾ അവരെ ആകാശപര്യന്തം എത്തുന്ന ക്രോധത്തോടെ സംഹരിച്ചിരിക്കുന്നു’ ഏതു പ്രവാചകൻ്റെ വാക്കുകളാണ്?

◼️ ഓദേദ് (28:9)

416. ‘നിങ്ങളുടെ പക്കലും നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയോടുള്ള അകൃത്യങ്ങൾ ഇല്ലയോ?’ പ്രവാചകൻ ആരോട് ചോദിച്ചതാണാത്?

◼️ യിസ്രായേല്യരോട് (28:10)

417. ‘ബദ്ധന്മാരെ വിട്ടയപ്പിൻ; അല്ലെങ്കിൽ യഹോവയുടെ ഉഗ്രകോപം നിങ്ങളുടെമേൽ ഇരിക്കും’ ആരാണ് പറഞ്ഞത്?

◼️ ഓദേദ് പ്രവാചകൻ (28:11)

418. ഈന്തപ്പട്ടണമേതാണ്?

◼️ യെരീഹോ (28:11)

419. ദൈവമായ യഹോവയെ കോപിപ്പിച്ചു ഒന്നാമത്തെ യെഹൂദാരാജാവ്?

◼️ ആഹാസ് (28:25). [ദൈവത്തെ കോപിപ്പിച്ച രണ്ടാമത്തെ രാജാവ്: മനശ്ശെ]

420.  തന്നെ സഹായിക്കേണ്ടതിന്നു അശ്ശൂർ രാജാക്കന്മാരുടെ അടുക്കൽ ആളയച്ച യെഹൂദാ രാജാവ്?

◼️ ആഹാസ് (28:16)

421. യഹോവയോടുള്ള ആരുടെ മഹാദ്രോഹം നിമിത്തമാണ് യഹോവ യെഹൂദയെ താഴ്ത്തിയത്?

◼️ ആഹാസിൻ്റെ (28:19)

422. ആഹാസിനെ സഹായിക്കാൻ വന്നിട്ട് അവനെ ബലപ്പെടുത്താതെ ഞെരുക്കിയ ആശ്ശൂർ രാജാവ്?

◼️ തിഗ്ലത്ത്-പിലേസെർ (28:20)

423. യെഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ നിന്നും രാജധാനിയിൽനിന്നും കവർന്നെടുത്തു അശ്ശൂർരാജാവിന്നു കൊടുത്ത രാജാവ്?

◼️ ആഹാസ് (28:21)

424. കഷ്ടകാലത്തുപോലും യഹോവയോട് അധികം ദോഷം ചെയ്ത രാജാവ്?

◼️ ആഹാസ് (28:22)

425. തന്നെ തോല്പിച്ച ദമ്മേശെക്കിലെ ദേവന്മാർക്കു ബലികഴിച്ച രാജാവ്?

◼️ ആഹാസ് (28:23)

426. യെരൂശലേമിന്റെ ഓരോ മൂലയിലും ബലിപീഠങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അന്യദേവന്മാർക്ക് ധൂപംകാട്ടിയ രാജാവ്?

◼️ ആഹാസ് (28:2425)

427. യിസ്രായേൽ രാജാക്കന്മാരുടെ കല്ലറകളിൽ അടക്കം കിട്ടാഞ്ഞ മൂന്നാമത്ത യെഹൂദാ രാജാവ്?

◼️ ആഹാസ് (28:27

428. ആഹാസിനു പകരം രാജാവായ മകൻ?

◼️ യെഹിസ്കീയാവ് (28:27)

29-ാം അദ്ധ്യായം

429. യഹൂദായുടെ പതിമൂന്നാമത്തെ രാജാവ്?

◼️ യെഹിസ്കീയാവ് (29:1)

430. യെഹിസ്കീയാവു വാഴ്ച തുടങ്ങിയപ്പോൾ എത്ര വയസ്സായിരുന്നു?

◼️ ഇരുപത്തഞ്ച് (29:1

431. യെഹിസ്കീയാവ് എത്ര സംവത്സരം യെരൂശലേമിൽ വാണു?

◼️ ഇരുപത്തൊമ്പത് (29:1)

432. യെഹിസ്കീയാവിൻ്റെ അമ്മയുടെ പേര്?

◼️ അബീയാ (29:1)

433. തന്റെ അപ്പനായ ദാവീദ് ചെയ്തതു പോലെ യഹോവയ്ക്കു പ്രസാദമായുള്ളതു ചെയ്ത രാജാവ്?

◼️ യെഹിസ്കീയാവ് (29:2)

434. ആഹാസ് അടച്ച ആലയത്തിന്റെ വാതിലുകൾ തുറന്നു അറ്റകുറ്റം തീർത്ത രാജാവ്?

◼️ യെഹിസ്കീയാവ് (29:3)

435. ‘ദൈവമായ യഹോവയുടെ ആലയത്തെയും ശുദ്ധീകരിച്ചു വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽനിന്നു മലിനത നീക്കിക്കളവിൻ’ ആരുടെ വാക്കുകൾ?

◼️ യെഹിസ്കീയാവിൻ്റെ (29:5)

436. യഹോവ നടുക്കത്തിന്നും അമ്പരപ്പിന്നും ഹാസ്യത്തിന്നും വിഷയമാക്കിത്തീർത്തത് ആരെയാണ്?

◼️ യെഹൂദയെ (29:8)

437. യഹോവയുടെ ഉഗ്രകോപം വിട്ടുമാറേണ്ടതിന്നു അവനോടു ഒരു നിയമം ചെയ്‍വാൻ താല്പര്യപ്പെട്ട രാജാവ്?

◼️ യെഹിസ്കീയാവ് (29:10)

438. ‘എന്റെ മക്കളേ, ഇപ്പോൾ ഉപേക്ഷ കാണിക്കരുതു’ ഏതു രാജാവിൻ്റെ വാക്കുകളാണ്?

◼️ യെഹിസ്കീയാവ് (29:11)

439. യെഹിസ്കീയാവിൻ്റെ കല്പന അനുസരിച്ചു യഹോവയുടെ ആലയത്തെ വെടിപ്പാക്കുവാൻ എഴുന്നേറ്റവർ ഏതു ഗോത്രജരാണ്?

◼️ ലേവ്യർ (29:14,15)

440. യഹോവയുടെ ആലയത്തിലെ മലിനതയൊക്കെയും ഏതു തോട്ടിലാണ് ഇട്ടുകളഞ്ഞത്?

◼️ കിദ്രോൻ തോട്ടിൽ (29:16)

441. യഹോവയുടെ ആലയം ലേവ്യർ എത്ര ദിവസംകൊണ്ട് വിശുദ്ധീകരിച്ചു?

◼️ പതിനാറു ദിവസം (29:17)

442. രാജത്വത്തിന്നും വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിന്നും യെഹൂദെക്കും വേണ്ടി യാഗം കഴിപ്പാൻ കല്പിച്ച രാജാവ്?

◼️ യെഹിസ്കീയാവ് (29:21)

443. ‘നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ യഹോവെക്കു നിങ്ങളെത്തന്നേ നിവേദിച്ചിരിക്കുന്നു’ എന്നു പറഞ്ഞതാരാണ്?

◼️ യെഹിസ്കീയാവ് (29:31)

444. കാര്യം ക്ഷണത്തിൽ നടക്കാനും സകലജനവും സന്തോഷിപ്പാനും കാരണമാരാണ്?

◼️ ദൈവം (29:36)

30-ാം അദ്ധ്യായം

445. ഏത് ഉത്സവം ആചരിക്കാനാണ് എല്ലാ യിസ്രായേലിന്റെയും യെഹൂദയുടെയും അടുക്കൽ യെഹിസ്കീയാവ് ആളയച്ചു പറയിച്ചത്?

◼️ പെസഹ (30:1)

446. എത്രാം മാസത്തിൽ പെസഹ ആചരിക്കാനാണ് രാജാവും പ്രഭുക്കന്മാരും സർവ്വസഭയും തീരുമാനിച്ചത്?

◼️ രണ്ടാം മാസം (30:1,2). [ഇതു രണ്ടാമത്തെ പെസഹയാണ്. ലേവ്യ നിയമപ്രകാരം അശുദ്ധിയുള്ളവർക്കും, ദൂരയാത്രയിൽ ആയതൂകൊണ്ട് പെസഹാ ആചരിക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോയവർക്കുമായി രണ്ടാം മാസം 14-ാം തീയതി രണ്ടാമത്തെ പെസഹ അഥവാ, ചെറുപെസഹാ ആചരിക്കാൻ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്: സംഖ്യാ, 9:9-12; 2ദിന, 30:15]

447. പുരോഹിതന്മാർ തങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിക്കാതെയും ജനം യെരൂശലേമിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടാതെയും ഇരുന്നതുകൊണ്ടു സമയത്തു ആചരിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞതെന്താണ്?

◼️ പെസഹ (30:3)

448. ‘ബഹുകാലമായിട്ടു അതു വിധിപോലെ ആചരിച്ചിരുന്നില്ല’ എന്ത്?

◼️ പെസഹ (30:5)

449. എഫ്രയീം, മനശ്ശെ, സെബൂലൂൻ ദേശക്കാർ ആരെയാണ് പരിഹസിച്ചു നിന്ദിച്ചുകളഞ്ഞത്?

◼️ ഓട്ടാളരെ (30:10). [ഓട്ടാളൻ: ഓട്ടക്കാരൻ എന്നർത്ഥം. പ്രാചീനകാലത്ത് എഴുത്തുകളും സന്ദേശങ്ങളും എത്തിച്ചിരുന്നത് ഓട്ടാളന്മാരായിരുന്നു]

451. യഹോവയുടെ കല്പന അനുസരിക്കാൻ അവർക്കു ഐകമത്യം നല്കുവാൻ എന്താണ് അവരിൽ വ്യാപരിച്ചത്?

◼️ ദൈവത്തിന്റെ കൈ (30:12)

452. ഏത് ഉത്സവം ആചരിപ്പാനാണ് ബഹുജനം ഏറ്റവും വലിയോരു സഭയായി യെരൂശലേമിൽ വന്നുകൂടിയത്?

◼️ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം (30:13). [പെസഹയും പുളിപ്പില്ലാത്തപ്പവും രണ്ടു വ്യത്യസ്ത പെരുന്നാളുകൾ ആണെങ്കിലും, പില്ക്കാലത്ത് ഇത് അഭിന്നമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു: ലൂക്കൊ, 22:1]

453. ആരുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടാണ് യഹോവ ജനത്തെ സൌഖ്യമാക്കിയത്?

◼️ യെഹിസ്കീയാവിന്റെ (30:20)

454. യഹോവയുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ സാമർത്ഥ്യം കാണിച്ച രാജാവ്?

◼️ യെഹിസ്കീയാവ് (30:22)

455. ശലോമോന്റെ കാലംമുതൽ യെരൂശലേമിൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത എന്താണ് യെഹിസ്കീയാവിൻ്റെ കാലത്തുണ്ടായത്?

◼️ മഹാസന്തോഷം (30:26)

456. ആരുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധനിവാസമായ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എത്തിയത്?

◼️ പുരോഹിതന്മാരുടെ (30:27)

31-ാം അദ്ധ്യായം

457. എല്ലാ യെഹൂദയിലും ബെന്യാമീനിലും എഫ്രയീമിലും മനശ്ശെയിലും ഉള്ള അശേരാപ്രതിഷ്ഠകളെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞത് ഏത് യഹൂദാ രാജാവിൻ്റെ കാലത്താണ്?

◼️ യെഹിസ്കീയാവിൻ്റെ (31:1)

458. ആരുടെ കാലത്താണ് യിസ്രായേല്യരും യെഹൂദ്യരും യഹോവയ്ക്കു ദശാംശം കൊണ്ടുവന്നു കൂമ്പാരമായി കൂട്ടിയത്?

◼️ യെഹിസ്കീയാവിൻ്റെ (31:6)

459. ‘യഹോവ തന്റെ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു; ശേഷിച്ചതാകുന്നു ഈ വലിയ കൂമ്പാരം’ ആരുടെ വാക്കുകൾ?

◼️ മഹാപുരോഹിതൻ അസര്യാവിൻ്റെ (31:10)

460. യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ അറകൾ ഒരുക്കിയ രാജാവ്?

◼️ യെഹിസ്കീയാവ് (31:11)

461. ആലയത്തിലെ അറകൾക്ക് മേൽവിചാരകൻ ആരായിരുന്നു?

◼️ കോനന്യാവ് (31:12)

462. യെഹിസ്കീയാവിൻ്റെ കാലത്ത് ദൈവാലയപ്രമാണി ആരായിരുന്നു?

◼️ അസര്യാവ് (31:13)

463. ദൈവത്തിനുള്ള ഔദാര്യ ദാനങ്ങൾക്കു മേൽവിചാരകൻ ആരായിരുന്നു?

◼️ യിമ്നയുടെ മകനായ കോരേ (31:14)

464. ദൈവമായ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നന്മയും ന്യായവും സത്യവും ആയുള്ളതു പ്രവർത്തിച്ചതാര്?

◼️ യെഹിസ്കീയാവ് (31:20)

465. ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കേണ്ടതിനു ആരംഭിച്ച സകലപ്രവൃത്തിയിലും പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചു കൃതാർത്ഥനായിരുന്ന രാജാവ്?

◼️ യെഹിസ്കീയാവ് (31:21)

32-ാം അദ്ധ്യായം

466. യെഹിസ്കീയാവിൻ്റെ കാലത്ത് ഏത് അശ്ശൂർ രാജാവാണ് യെഹൂദയിൽ കടന്നു ഉറപ്പുള്ള പട്ടണങ്ങളെ നിരോധിച്ചത്?

◼️ സൻഹേരീബ് (32:1)

467. അശ്ശൂർ രാജാവിൻ്റെ ഉപരോധത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഉറവുകളും തോടും അടെച്ചുകളഞ്ഞ രാജാവ്?

◼️ യെഹിസ്കീയാവ് (32:4)

468. അശ്ശൂരിൻ്റെ ആക്രമണം ചെറുക്കാൻ യെഹിസ്കീയാവ് ദാവീദിന്റെ നഗരത്തിലെ എന്തിൻ്റെ കേടാണ് പോക്കിയത്?

◼️ ‘മില്ലോ’വിന്റെ (32:5). [മില്ലോ: രണ്ടു ചുവരുകൾക്കിടയിൽ മണ്ണും കല്ലും നിച്ചുണ്ടാക്കിയ കൊത്തളം. ദാവീദാണ് മില്ലോ പണിതത്: (2ശമൂ, 5:7-9). ശലോമോൻ വീണ്ടും പണിതുറപ്പിച്ചു: (1രാജാ, 9:16,24; 11:27). യെഹിഹ്കീയാവ് കേടു പോക്കി]

469. ‘നിങ്ങൾ ഭ്രമിക്കരുതു; അവനോടുകൂടെയുള്ളതിലും വലിയൊരുവൻ നമ്മോടുകൂടെ ഉണ്ടു’ ആരുടെ വാക്കുകൾ?

◼️ യെഹിസ്കീയാവിൻ്റെ (32:7)

470. ‘നിങ്ങൾ യെരൂശലേമിൽ നിരോധം സഹിച്ചു പാർപ്പാൻ എന്തൊന്നിലാകുന്നു ആശ്രയിക്കുന്നതു?’ ഇത് ചോദിച്ചതാരാണ്?

◼️ അശ്ശൂർരാജാവായ സൻഹേരീബ് (32:10)

471. നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്നു നിങ്ങളെ എന്റെ കയ്യിൽനിന്നു വിടുവിപ്പാൻ കഴിയുമോ? എന്നു ചോദിച്ച രാജാവ്?

◼️ സൻഹേരിബ് (32:14)

472. യിസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ നിന്ദിപ്പാൻ എഴുത്തെഴുതി അയച്ച രാജാവ്?

◼️ അശ്ശൂർ രാജാവ് (32:17)

473. ആരൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴാണ്  യഹോവ തൻ്റെ ദൂതനെ അയച്ച് അശ്ശൂർ പാളയത്തിൽ സംഹാരം നടത്തിയത്?

◼️ യെഹിസ്കീയാവും യെശയ്യാവും (32:20,21). 

474. ഏത് രാജാവിനെയാണ് തൻ്റെ ദേവൻ്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽവെച്ച് സഹോദരന്മാർ വാൾകൊണ്ടു കൊന്നത്?

◼️ സൻഹേരീബ് (32:21)

475. സകലജാതികളുടെയും ദൃഷ്ടിയിൽ ഉന്നതനായിത്തീർന്ന യെഹൂദാ രാജാവ്?

◼️ യെഹിസ്കീയാവ് (32:23)

476. മരണകരമായ ദീനംപിടിച്ച രാജാവ്?

◼️ യെഹിസ്കീയാവ് (32:24)

477. തനിക്കു ലഭിച്ച ഉപകാരത്തിന്നു അടുത്തവണ്ണം നടക്കാതെ നിഗളിച്ചുപോയ രാജാവ്?

◼️ യെഹിസ്കീയാവ് (32:25)

478. ദൈവം അനവധി സമ്പത്തു കൊടുത്തിതുകൊണ്ടു പട്ടണങ്ങളെയും ആടുമാടുളെയും വളരെ സമ്പാദിച്ച രാജാവ്?

◼️ യെഹിസ്കീയാവ് (32:29)

479. ഗീഹോൻ വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്കു തടുത്ത രാജാവ്?

◼️ യെഹിസ്കീയാവ് (32:30)

480. ദൈവം പരീക്ഷിക്കേണ്ടതിനു വിട്ടുകൊടുത്ത രാജാവ്?

◼️ യെഹിസ്കീയാവ് (32:31)

481. കല്ലറകളിലേക്കുള്ള കയറ്റത്തിങ്കൽ അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട രാജാവ്?

◼️ യെഹിസ്കീയാവ് (32:33)

482. യെഹിസ്കീയാവിനു ശേഷം രാജാവായ മകൻ?

◼️ മനശ്ശെ (32:33)

33-ാം അദ്ധ്യായം

483. യെഹൂദയുടെ പതിനാലാമത്തെ രാജാവ്?

◼️ മനശ്ശെ (33:1)

484. മനശ്ശെ വാഴ്ച തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവനെത്ര വയസ്സായിരുന്നു?

◼️ പന്ത്രണ്ട് (33:1)

485. മനശ്ശെ എത്ര സംവത്സരം യെരൂശലേമിൽ വാണു?

◼️ അമ്പത്തഞ്ച് (33:1)

486. ഏറ്റവും അധികം കാലം യെഹൂദാ ഭരിച്ച രാജാവ്?

◼️ മനശ്ശെ (55 വർഷം) (33:1).

487. ജാതികളുടെ മ്ലേച്ഛതകളെപ്പോലെ യഹോവയ്ക്കു അനിഷ്ടമായത് ചെയ്ത യെഹൂദാ രാജാവ്?

◼️ മനശ്ശെ (33:2)

488. ആകാശത്തിലെ സർവ്വസൈന്യത്തെയും നമസ്കരിച്ചു സേവിച്ച രാജാവ്?

◼️ മനശ്ശെ (33:3)

489. യഹോവയുടെ ആലയത്തിലും ബലിപീഠങ്ങൾ പണിത രാജാവ്?

◼️ മനശ്ശെ (33:4)

490. യഹോവയുടെ ആലയത്തിന്റെ പ്രാകാരങ്ങളിൽ ആകാശ സൈന്യത്തിനു ബലിപീഠങ്ങൾ പണിത രാജാവ്?

◼️ മനശ്ശെ (33:5)

491. മനശ്ശെ തന്റെ പുത്രന്മാരെ ഏതു താഴ്വരയിലാണ് അഗ്നിപ്രവേശം ചെയ്യിച്ചത്?

◼️ ബെൻ-ഹിന്നോം (33:6)

492. പുത്രന്മാരെ അഗ്നിപ്രവേശം ചെയ്യിച്ച രണ്ടാമത്തെ രാജാവ്?

◼️ മനശ്ശെ (33:6). [പുത്രന്മാരെ അഗ്നിപ്രവേശം ചെയ്യിച്ച ഒന്നാത്തെ രാജാവ്: ആഹാസ്]

493. യഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായതു പലതും ചെയ്തു അവനെ കോപിപ്പിച്ച രണ്ടാമത്തെ രാജാവ്?

◼️ മനശ്ശെ (33:6). [യഹോവയെ കോപിപ്പിച്ച ഒന്നാമത്തെ രാജാവ്: ആഹാസ്] 

494. ജാതികൾ ചെയ്തതിലും അധികം വഷളത്വം പ്രവർത്തിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം യെഹൂദയെയും യെരൂശലേം നിവാസികളെയും തെറ്റുമാറാക്കിയ രാജാവ്?

◼️ മനശ്ശെ (33:9)

495. ദൈവം സംസാരിച്ചു എങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കാഞ്ഞ രാജാവും ജനവും?

◼️ മനശ്ശെയും യെഹൂദായും (33:10)

496. ഏതു രാജാവിനെയാണ് കൊളുത്തുകളാൽ പിടിച്ചു ചങ്ങലയിട്ടു ബാബേലിലേക്കു കൊണ്ടുപോയത്?

◼️ മനശ്ശെ (33:11)

497. കഷ്ടത്തിൽ ആയപ്പോൾ തന്റെ ദൈവമായ യഹോവയോടു അപേക്ഷിച്ച രാജാവ്?

◼️ മനശ്ശെ (33:12)

498. പ്രാർത്ഥന കൈക്കൊണ്ടും യാചന കേട്ടും ദൈവം രാജത്വത്തിലേക്കു തിരിച്ചു വരുത്തിയ രാജാവ്?

◼️ മനശ്ശെ (33:13)

499. യഹോവതന്നേ ദൈവം എന്നു ബോധ്യമായ യെഹൂദാ രാജാവ്?

◼️ മനശ്ശെ (33:13)

500. യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ നിന്നു അന്യദൈവങ്ങളെയും വിഗ്രഹത്തെയും ബലിപീഠങ്ങളെയും നീക്കി നഗരത്തിനു പുറത്തു എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞ രാജാവ്?

◼️ മനശ്ശെ (33:15)

501. സ്വന്തം അരമനയിൽ അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട രാജാവ്?

◼️ മനശ്ശെ (33:20)

502. മനശ്ശെക്കുശേഷം രാജാവായ മകൻ?

◼️ ആമോൻ (23:20)

503. യെഹൂദയുടെ പതിനഞ്ചാമത്തെ രാജാവ്?

◼️ ആമോൻ (23:21)

504. ആമോൻ വാഴ്ച തുടങ്ങിയപ്പോൾ എത്ര വയസ്സായീരുന്നൂ?

◼️ ഇരുപത്തിരണ്ട് (33:21)

505. ആമോൻ എത്ര സംവത്സരം യെരൂശലേമിൽ വാണു?

◼️ രണ്ടു സംവത്സരം (33:21)

506.  തൻ്റെ അപ്പനാപ്പോലെ യഹോവെക്കു അനിഷ്ടമായുള്ളതു ചെയ്ത രാജാവ്?

◼️ ആമോൻ (33:22)

507. അപ്പനുണ്ടാക്കിയ സകല വിഗ്രഹങ്ങൾക്കും ബലികഴിക്കയും അവയെ സേവിക്കുകയും ചെയ്ത രാജാവ്?

◼️ ആമോൻ (33:22)

508. അപ്പൻ യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ താഴ്ത്തിയതുപോലെ തന്നെത്താൻ താഴ്ത്താഞ്ഞ മകൻ?

◼️ ആമോൻ (33:23)

509. മേല്ക്കുമേൽ അകൃത്യം ചെയ്ത രാജാവ്? 

◼️ ആമോൻ (33:23)

510. ഭൃത്യന്മാർ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി അരമനയിൽവെച്ചു കൊന്നുകളഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ രാജാവ്?

◼️ ആമോൻ (33:24). [ഭൃത്യന്മാർ കൊന്ന ഒന്നാമത്തെ രാജാവ്: യോവാശ്]

511. ആമോൻ രാജാവിന്റെ നേരെ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കിയവരെ കൊന്നതാരാണ്?

◼️ യെഹൂദായിലെ ജനം (33:25)

512. ആമോനുശേഷം രാജാവായ മകൻ?

◼️ യോശീയാവ് (33:25)

34-ാം അദ്ധ്യായം

513. യോശീയാവു വാഴ്ച തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവനെത്ര വയസ്സായിരുന്നു?

◼️ എട്ട് വയസ്സ് (34:1)

514. യെഹൂദായുടെ പതിനാറാമത്തെ രാജാവ്?

◼️ യോശീയാവ് (34:1)

515. യോശീയാവ് എത്ര സംവത്സരം യെരൂശലേമിൽ വാണു? 

◼️ മുപ്പത്തൊന്നു സംവത്സരം (34:1)

516. പിതാവായ ദാവീദിന്റെ വഴികളിൽ വലത്തോട്ടോ ഇടത്തോട്ടോ മാറാതെ നടന്ന രാജാവ്?

◼️ യോശീയാവ് (34:2)

517. യൗവ്വനത്തിൽ തന്നെ ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചുതുടങ്ങിയ രാജാവ

◼️ യോശീയാവ് (34:3)

518. വിഗ്രഹങ്ങളെയും ബീംബങ്ങളെയും തകർത്തു പൊടിയാക്കി, അവയ്ക്കു ബലികഴിച്ചവരുടെ കല്ലറകളിന്മേൽ വിതറിയ രാജാവ്?

◼️ യോശീയാവ് (34:4)

519. യിസ്രായേൽ ദേശത്തു എല്ലായിടവും സകല സൂര്യസ്തംഭങ്ങളെയും വെട്ടിക്കളഞ്ഞ രാജാവ്?

◼️ യോശീയാവ് (34:7)

520. യോശീയാവിൻ്റെ വാഴ്ചയുടെ എത്രാമാണ്ടിലാണ് ദേശത്തെയും ആലയത്തെയും വെടിപ്പാക്കിയത്?

◼️ പതിനെട്ടാം ആണ്ടിൽ (348)

521. യഹോവ മോശെമുഖാന്തരം കൊടുത്ത ന്യായപ്രമാണപുസ്തകം കണ്ടെത്തിയ പുരോഹിതൻ?

◼️ ഹിൽക്കീയാ (34:14

522. യോശീയാവിനെ ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകം വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചത് ആരാണ്?

◼️ ശാഫാൻ (34:18)

523. ന്യായപ്രമാണത്തിലെ വാക്യങ്ങളെ കേട്ടിട്ടു വസ്ത്രം കീറിയ രാജാവ്?

◼️ യോശീയാവ് (34:19)

524. ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകത്തിലെ വാക്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു യഹോവയോടു അരുളപ്പാടു ചോദിപ്പാൻ കല്പിച്ച രാജാവ്?

◼️ യോശീയാവ് (34:21)

525. യോശീയാവ് പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് ഏത് പ്രവാചകിയുടെ അടുക്കൽ ചെന്നാണ് അരുളപ്പാട് ചോദിച്ചത്?

◼️ ശല്ലൂമിന്റെ ഭാര്യ ഹുൽദാ (34:22)

526. യിസ്രായേല്യരെല്ലാം തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ യഹോവയെ വിട്ടുമാറാഞ്ഞത് ആരുടെ കാലത്താണ്?

◼️ യോശീയാവിൻ്റെ (34:22)

35-ാം അദ്ധ്യായം

527. പെസഹ ആചരിച്ചു എന്നു രേഖപ്പേടുത്തിയിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ രാജാവ്?

◼️ യോശീയാവ് (35:1). [പെസഹ അറുത്ത ഒന്നാമത്തെയാൾ യെഹിസ്കീയാവ്: 30:15]

528. പെസഹ ക്യത്യസമയത്ത് (ഒന്നാം മാസം പതിനാലാം തിയ്യതി) ആചരിച്ച രാജാവ്?

◼️ യോശീയാവ് (35:1)

529. പെസഹ യാഗങ്ങൾക്കായിട്ടു മുപ്പതിനായിരം കുഞ്ഞാടിനെയും മൂവായിരം കാളയെയും ജനത്തിന്നു കൊടുത്ത രാജാവ്?

◼️ യോശീയാവ് (35:7)

530. ശമൂവേൽ പ്രവാചകന്റെ കാലംമുതൽ യിസ്രായേലിൽ ആചരിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു പെസഹ ആരുടെ കാലത്താണ് ആചരിച്ചത്? 

◼️ യോശീയാവിൻ്റെ (35:18)

531. യോശീയാവിന്റെ വാഴ്ചയുടെ എതാമാണ്ടിലായിരുന്നു പെസഹ ആചരിച്ചത്?

◼️ പതിനെട്ടാം ആണ്ടിൽ (35:19)

532. മിസ്രയീംരാജാവായ നെഖോ ഏതു ദേശം ആക്രമിക്കാനാണ് പോയത്?

◼️ കർക്കെമീശ് (35:20)

533. യോശീയാവ് ഏതു മിസ്രയീം രാജാവിനെതിരെയാണ് നേരെ പുറപ്പെട്ടത്?

◼️ നെഖോ (35:20)

534. ‘യെഹൂദാരാജാവേ, എനിക്കും നിനക്കും തമ്മിൽ എന്തു? ഞാൻ ഇന്നു നിന്റെ നേരെ അല്ല, എനിക്കു യുദ്ധമുള്ള ഗൃഹത്തിന്റെ നേരെയത്രേ പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു’ നെഖോ ആരോടാണിതു പറഞ്ഞതാ?

◼️ യോശീയാവിനോട് (35:21)

535. ‘ദൈവം എന്നോടു ബദ്ധപ്പെടുവാൻ കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു; എന്റെ പക്ഷത്തിലുള്ള ദൈവം നിന്നെ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിനു എന്നോടു ഇടപെടരുതു’ എന്നു പറഞ്ഞതാരാണ്?

◼️ മിസ്രയീംരാജാവായ നെഖോ (35:21)

536. നെഖോ പറഞ്ഞ ദൈവവചനങ്ങളെ കേൾക്കാതെ മെഗിദ്ദോ താഴ്വരയിൽ യുദ്ധം ചെയ്‍വാൻ ചെന്ന രാജാവ്?

◼️ യോശീയാവ് (35:22)

537. ‘എന്നെ കൊണ്ടുപോകുവിൻ; ഞാൻ കഠിനമായി മുറിവേറ്റിരിക്കുന്നു’ ഇതാരുടെ വാക്കുകൾ?

◼️ യോശീയാവിൻ്റെ (35:23)

538. കഠിനമായി മുറിവേറ്റിട്ടു ഭൃത്യന്മാർ രണ്ടാം രഥത്തിൽ ആക്കി യെരൂശലേമിൽ കൊണ്ടുവന്ന രാജാവ്?

◼️ യോശീയാവ് (35:24)

539. യോശീയാവിനെക്കുറിച്ചു വിലപിച്ച ഒരു പ്രവാചകൻ?

◼️ യിരെമ്യാവ് (35:25)

540. സംഗീതക്കാരും സംഗീതക്കാരത്തികളും ഇന്നുവരെ അവരുടെ വിലാപങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്ന രാജാവ്?

◼️ യോശീയാവ് (35:35)

36-ാം അദ്ധ്യായം

540. യോശീയാവിനു ശേഷം രാജാവായ മകൻ?

◼️ യെഹോവാഹാസ് (36:1)

541. യെഹൂദായുടെ പതിനേഴാമത്തെ രാജാവ്?

◼️ യെഹോവാഹാസ് (36:1)

542. യെഹോവാഹാസ് വാഴ്ചതുടങ്ങിയപ്പോൾ അവനെ ത്രവയസ്സായിരുന്നു?

◼️ ഇരുപത്തിമൂന്നു (36:2)

543. യെഹോവാഹാസ് എത്രകാലം യെരൂശലേമിൽ വാണു?

◼️ മൂന്നു മാസം (36:2)

544. യെഹൂദായിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞകാലം ഭരിച്ച രാജാവ്?

◼️ യെഹോവാഹാസ് (മൂന്നു മാസം) (36:2)

545. മിസ്രയീം രാജാവ് ഏത് യെഹൂദാ രാജാവിനെയാണ് പിഴുക്കി (സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കി) ദേശത്തിന്നു നൂറു താലന്ത് വെള്ളിയും ഒരു താലന്ത് പൊന്നും പിഴ കല്പിച്ചത്?

◼️ യെഹോവാഹാസിനെ (36:3)

546. മിസ്രയീം രാജാവ് യെഹൂദെക്കും യെരൂശലേമിന്നും രാജാവാക്കിയ യെഹോവാഹാസിൻ്റെ സഹോദരൻ?

◼️ എല്യാക്കീം (36:4)

547. മിസ്രയീം രാജാവ് എല്യാക്കീമിനു കൊടുത്ത പുതിയ പേരെന്താണ്?

◼️ യെഹോയാക്കീം (36:4)

548. യെഹൂദയുടെ പതിനെട്ടാമത്തെ രാജാവ്?

◼️ യെഹോയാക്കീം (36:4)

549. ഏതു യെഹൂദാ രാജാവിനെയാണ് നെഖോ പിടിച്ചു മിസ്രയീമിലേക്കു കൊണ്ടുപോയത്?

◼️ യെഹോവാഹാസിനെ (36:4)

550. യെഹോയാക്കീം വാഴ്ച തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവനെത്ര വയസ്സായിരുന്നു?

◼️ ഇരുപത്തഞ്ച് (36:5)

551. യെഹോയാക്കീം ഏത്ര സംവത്സരം യെരൂശലേമിൽ വാണു?

◼️ ഏഴു സംവത്സരം (36:5)

552. ബാബേൽ രാജാവായ നെബൂഖദ്നേസർ ചങ്ങലയിട്ടു ബാബേലിലേക്കു കൊണ്ടുപോയ രാജാവ്?

◼️ യെഹോയാക്കീം (36:6)

553. യഹോവയുടെ ആലയത്തിലെ ഉപകരണങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി ബാബേലിൽ തന്റെ ദേവന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച രാജാവ്?

◼️ നെബൂഖദ്നേസർ (36:7)

554. യെഹോയാക്കീമിനു ശേഷം രാജാവായ മകൻ?

◼️ യെഹോയാഖീൻ (36:8)

555. യെഹോയാഖീൻ വാഴ്ച തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവനെത്ര വയസ്സായിരുന്നു?

◼️ എട്ട് വയസ്സ് (36:9). [എട്ടുവയസ്സിൽ വാഴ്ച ആരംഭിച്ച ആദ്യത്തെ രാജാവ് യോശീയാവ്; 34:1]

556. യെഹൂദായുടെ പത്തൊൻപതാമത്തെ രാജാവ്?

◼️ യെഹോയാഖീൻ (36:9)

557. യെഹോയാഖീൻ എത്രകാലം യെരൂശലേമിൽ വാണു?

◼️ മൂന്നു മാസവും പത്തു ദിവസവും (36:9)

558. യെഹോയാഖീനെ നെബൂഖദ്നേസർ ബാബേലിലേക്കു വിളിപ്പിച്ചിട്ട് പകരം രാജാവാക്കിയതാരെ?

◼️ സിദെക്കീയാവിനെ (36:10). [സിദെക്കീയാവ് യെഹോയാഖീൻ്റെ സഹോദരനെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് പരിഭാഷാ പ്രശ്നമാണ്. സിദെക്കീയാവ് യോശീയാവ് രാജാവിൻ്റെ മകനും യെഹോവാഹാസിൻ്റെയും യെഹൊയാക്കീമിൻ്റെയും സഹോദരനും, യെഹോയാഖീൻ്റെ ചിറ്റപ്പനുമാണ്: (1ദിന, 3:15). മത്ഥന്യാവെന്ന പേരു മാറ്റിയാണ് സിദെക്കീയാവ് എന്നാക്കിയത്: 2രാജാ, 24:17]

559. സിദെക്കീയാവു വാഴ്ച തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവനെത്ര വയസ്സായിരുന്നു?

◼️ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് (36:11)

560. യെഹൂദയുടെ ഇരുപതാമത്തെയും അവസാനത്തെയും രാജാവ്?

◼️ സിദെക്കീയാവ് (36:11)

561. സിദെക്കീയാവു എത്ര സംവത്സരം യെരൂശലേമിൽ വാണു?

◼️ പതിനൊന്ന് സംവത്സരം (36:11)

562. യഹോവയുടെ വചനം പ്രസ്താവിച്ച യിരെമ്യാ പ്രവാചകന്റെ മുമ്പിൽ തന്നെത്താൻ താഴ്ത്താഞ്ഞ രാജാവ്?

◼️ സിദെക്കീയാവ് (36:12)

563. സിദെക്കീയാവിനെക്കൊണ്ടു ദൈവനാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യിച്ചിരുന്ന രാജാവാരാണ്?

◼️ നെബൂഖദ്നേസർ (36:13)

564. ദൈവമായ യഹോവയിങ്കലേക്കു തിരിയാതവണ്ണം തന്റെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കിയ രാജാവ്?

◼️ സിദെക്കീയാവ് (36:13)

565. യെരൂശലേമിൽ യഹോവ വിശുദ്ധീകരിച്ച അവന്റെ ആലയത്തെ അശുദ്ധമാക്കിയത് ആരുടെ കാലത്താണ്?

◼️ സിദെക്കീയാവിൻ്റെ (36:14)

566. ആരാണ് തന്റെ ജനത്തോടും തന്റെ നിവാസത്തോടും സഹതാപം തോന്നീട്ടു ദൂതന്മാരെ അയച്ചത്?

◼️ യഹോവ (36:15)

567. ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം ഉജ്ജ്വലിക്കുവോളം അവന്റെ പ്രവാചകന്മാരെ നിന്ദിച്ചുകളഞ്ഞത് ആരുടെ കാലത്താണ്?

◼️ സിദെക്കീയാവിൻ്റെ (36:16)

568. ദൈവം യെഹൂദയിലെ യൗവനക്കാരനെയോ കന്യകയെയോ വൃദ്ധനെയോ കിഴവനെയോ ആദരിക്കാതെ അവരെയൊക്കെയും ആരുടെ കയ്യിലാണ് ഏല്പിച്ചുകൊടുത്തത്?

◼️ കൽദയരുടെ രാജാവിന് (36:17). [ബാബേൽ രാജാവ്- നെബൂഖദ്നേസർ]

570. യെരൂശലേമിന്റെ മതിൽ ഇടിച്ചു, ദൈവാലയവും അരമനകളും തീക്കിരയാക്കിയത് ആരാണ്?

◼️ കൽദയർ (36:19)

571. വാളിനാൽ വീഴാതെ ശേഷിച്ചവരെ എവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയത്?

◼️ ബാബേലിലേക്കു (36:20)

572. ഏത് രാജ്യത്തിനു ആധിപത്യം സിദ്ധിക്കുംവരെ യെഹൂദന്മാർ ബാബേലിൽ അടിമകളായിരുന്നു?

◼️ പാർസി രാജ്യത്തിനു (36:20)

573. യെഹൂദന്മാർ എത്ര സംവത്സരം ബാബേലിൽ അടിമയായിരിക്കുമെന്നാണ് ദൈവം യിരെമ്യാവ് മുഖാന്തരം പ്രവചിച്ചിരുന്നത്?

◼️ എഴുപത് സംവത്സരം (36:21)

574. യഹോവ മനസ്സുണർത്തിയ ജാതീയ രാജാവ്?

◼️ പാർസിരാജാവായ കോരെശ് (36:22)

575. ‘സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവമായ യഹോവ യെരൂശലേമിൽ അവന്നു ഒരു ആലയം പണിവാൻ എന്നോടു കല്പിച്ചുമിരിക്കുന്നു’ ആരുടെ വാക്കുകളാണ്?

◼️ കോരെശിൻ്റെ (36:23) 🙏

2ദിനവൃത്താന്തത്തിൽ പറയപ്പെട്ടിരികുന്ന വ്യക്തികൾ

അത്ഥായി

അഥല്യാ

അദ്നാ

അദായാവ്

അദോനീയാവ്

അബീയാ

അബീയാവ്

അബീഹയീൽ

അബ്ദി

അബ്ദോൻ

അബ്ശാലോം

അബ്രാഹാം

അമര്യാവ്

അമസ്യാവ്

അമാസാ

അമാസായി

അസര്യാവ്

അസല്യാവ്

അസസ്യാവ്

അസായാവ്

അസായേൽ

അസാഹേൽ

അഹീക്കാം

അസൂബാ

അസ്രീക്കാം

അഹര്യാവ്

അഹസ്യാവ് 

അഹീയാവ്

ആമോൻ

ആമോസ്

ആസാ

ആസാഫ്

ആഹാബ്

ആഹാസ്

ഇദ്ദോ

ഉസ്സീയാവ്

ഉസ്സീയേൽ

ഊരി

ഊരീയേൽ

ഏഫ്രയീം

എലീയാബ്

എലീയേൽ

എലീയേസെർ

എലീശാഫാത്ത്

എലീശാമാ

എലീസാ

എല്യാക്കീം

എല്യാദാ

എൽക്കാന

ഏദെൻ

ഏലീയാ

ഒമ്രി

ഒർന്നാൻ

ഓദേദ്

ഓബദ്യാവ്

ഓബേദ്

ഓബേദ്-എദോം

കീശ്

കെനയന

കോനന്യാവ്

കോരേ

ഗാദ്

തിൽഗത്ത്-പിൽനേസെർ

തൊക്ഹത്ത്

തോബീയാവ്

തോബ്-അദോനീയാവ്

ദാവീദ്

ദോദാവാ

നയമാ

നഹത്ത്

നാഥാൻ

നിംശി

നെഖോ

നെഥനയേൽ

നെഥന്യാവ്

നെബാത്ത്

നെബൂഖദ്നേസർ

പെക്കഹ്

ബെനായാവ്

ബെന്യാമീൻ

ബെൻ-ഹദദ്

ബെൻ-ഹയീൽ

ബെയെശാ

ബെസലേൽ

ബേരെഖ്യാവ്

മത്ഥന്യാവ്

മത്ഥാൻ

മനശ്ശെ

മയഖ

മയശേയാ

മഹത്ത്

മഹലാത്ത്

മിന്യാമീൻ

മീഖാ

മീഖായാ

മീഖായാവ്

മീഖായേൽ

മെശില്ലേമോത്ത്

മെശുല്ലാം

മോശെ

യഹത്ത്

യഹസീയേൽ

യാക്കോബ്

യിമ്ന

യിമ്ല

യിരെമ്യാവ്

യിശ്മായേൽ

യിശ്ശായി

യിസ്മഖ്യാവ്

യിസ്ഹാക്ക്

യെഖൊല്യാ

യെദൂഥൂൻ

യെയൂശ്

യെരീമോത്ത്

യെരൂശാ

യെയീയേൽ

യെയൂവേൽ

യെശയ്യാവ്

യെഹല്ലെലേൽ

യെഹിസ്കീയാവ്

യെഹീയേൽ

യെഹൂദാ

യെഹൂവേൽ

യെഹോനാഥാൻ

യെഹോരാം

യെഹോയാക്കീം

യെഹോയാഖീൻ

യെഹോയാദാ

യെഹോവദ്ദാൻ

യെഹോവാഹാസ്

യെഹോശബത്ത്

യെഹോശാഫാത്ത്

യെഹോസാബാദ് 

യെഹോഹാനാൻ

യേശുവ

യേഹൂ

യോഥാം

യോരാം

യൊരോബെയാം

യോവാശ്

യോവാഹ്

യോവേൽ

യോശീയാവ്

യോസാബാദ്

യോഹാനാൻ

രെമല്രാവ്

രെഹബെയാം

ശമൂവേൽ

ശലോമോൻ

ശല്ലൂം

ശാഫാൻ

ശിമെയാത്ത്

ശിമെയി

ശിമെയ്യാവ്

ശിമെയോൻ

ശിമ്രീത്ത്

ശിൽഹി

ശീശക്ക്

ശെഫത്യാവ്

ശെബാ

ശെഖന്യാവ്

ശെമയ്യാവ്

ശെമര്യാവ്

ശെമീരാമോത്ത്

ശെലോമീത്ത്

സൻഹേരിബ്

സാദോക്ക്

സാബാദ്

സാഹം

സിക്രി

സിദെക്കീയാവ്

സിബ്യാ

സിമ്മ

സിമ്രി

സീസ

സെഖര്യാവ്

സെബദ്യാവ്

സേരഹ്

ഹദ്ലായി

ഹദോരാം

ഹനന്യാവ്

ഹനാനി

ഹസബ്യാവ്

ഹസായേൽ

ഹസ്ര

ഹിൽക്കീയാവ്

ഹുൽദാ

ഹൂരാം

ഹൂരാം-ആബി

ഹൂര്

ഹേമാൻ

സ്ഥലങ്ങൾ

അദുല്ലാം

അദോരയീം

അയ്യാലോൻ

അരാം

അരാബ്യ

അശ്ശൂർ

അസ്തോദ്

അസേക്കാ

ആബേൽ-മയീം

ആശേർ

ഈയോൻ

എദോം

എഫ്രയീം

എഫ്രോൻ

എസ്യോൻ-ഗേബെർ

ഏതാം

ഏൻ-ഗെദി

ഏലോത്ത്

ഓഫീർ

ഓഫേൽ

കക്കെമീശ്

കർമ്മേൽ

കിര്യത്ത്-യെയാരീം

കോരെശ്

ഗത്ത്

ഗിംസോ

ഗിബെയോൻ

ഗിലെയാദ്

ഗൂർ-ബാൽ

ഗെദേരോത്ത്

ഗെരാർ

ഗേബ

തദ്മോർ

തർശീശ്

തിമ്ന

തെക്കോവ

ദമ്മേശെക്ക്

ദാൻ

പാർസി

ഫെലിസ്ത്യദേശം

ഫ്രാത്ത്

ബാബേൽ

ബാലാത്ത്

ബെന്യാമീൻ

ബെൻ-ഹിന്നോം

ബെരാഖ

ബേത്ത്ലേഹേം

ബേത്ത്-ശേമെശ്

ബേത്ത്-സൂർ

ബേത്ത്-ഹോരോൻ

ബേർ-ശേബ

ബേഥേൽ

മനശ്ശെ

മാരേശാ

മിസ്പ

മിസ്രയീം

മെഗിദ്ദോ

യബ്നെ

യാഫോവ്

യിസ്സാഖാർ

യിസ്രായേൽ

യിസ്രെയേൽ

യെരീഹോവ്

യെരൂവേൽ

യെരൂശലേം

യെശാന

യെഹൂദ്യ

യോർദ്ദാൻ

രാമ

രാമോത്ത്

ലാഖീശ്

ലിബ്ന

ലെബാനോൻ

ശമര്യ

ശെഖേം

സീഫ്

സീസ്

സീയോൻ

സൂക്കോത്ത്

സെഫാഥാ

സെബൂലൂൻ

സെമരായീം

സെരേദാഥെ

സേയീർ

സോഖോ

സോരാ

സോർ

ഹസസോൻ-താമാർ

ഹാമാത്ത്

ഹാമാത്ത്-സോബ

ഹെബ്രോൻ

ഹോരേബ്

🙏🙏🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published.