ഹോർ പർവ്വതം

ഹോർ പർവ്വതം (Mountain of Hor) 

പേരിനർത്ഥം – പർവ്വതം

ഏദോമിന്റെ അതിർത്തിയിൽ പടിഞ്ഞാറായി കിടക്കുന്നു. ആധുനികനാമം ‘ജെബൽ നെബി ഹാറൂൺ.’ ഉയരം 1460 മീറ്റർ. കാദേശിൽ നിന്നു പുറപ്പെട്ട യിസായേല്യർ ഹോർ പർവ്വതത്തിൽ എത്തി. ഹോർ പർവ്വതം കയറുമ്പോൾ അഹരോൻ മരിച്ചു. അഹരോനെ അവിടെ അടക്കി: (സംഖ്യാ, 20:22-29; 33:37-41; ആവ, 32:50). എ.ഡി. 70-ൽ തീത്തൂസ് ചക്രവർത്തി യെരുശലേം നശിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഓടിപ്പോയി ഒളിച്ചത് ഹോർ പർവ്വത്രപ്രദേശത്തുള്ള പെട്രായിൽ ആയിരുന്നുവെന്ന് ജൊസീഫസ് പറയുന്നു. 

മറ്റൊരു കൊടുമുടിക്കും ഹോർ എന്നു പേരുണ്ട്. (സംഖ്യാ, 34:8). ഇതു യിസ്രായേലിന്റെ അവകാശത്തിന്റെ വടക്കെ അതിരിലുള്ള കൊടുമുടിയാണ്. “വടക്കോ മഹാസമുദ്രംതുടങ്ങി ഹോർപർവ്വതം നിങ്ങളുടെ അതിരാക്കേണം. ഹോർപർവ്വതംമുതൽ ഹമാത്ത്‌വരെ അതിരാക്കേണം. സെദാദിൽ ആ അതിർ അവസാനിക്കേണം.” സംഖ്യാ, 34:7,8). ലെബാനോൻ പർവ്വതനിരയിലെ ഒരു പ്രധാനകൊടുമുടി ആയിരിക്കണം ഇത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *