ഹെരോദ്യ

ഹെരോദ്യ (Herodias)

ഹെരോദാവിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗരുപം. മഹാനായ ഹെരോദാവിനു മറിയമ്ന എന്ന ഭാര്യയിൽ ജനിച്ച ഹെരോദാ ഫിലിപ്പോസ് ഒന്നാമന്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു ഹെരോദ്യ. തന്റെ അർദ്ധ സഹോദരനായ ഫിലിപ്പോസിൻ്റെ ഭാര്യയെ ഇടപ്രഭുവായ ഹെരോദാ അന്തിപ്പാസ് വിവാഹം കഴിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ ബന്ധത്തെ എതിർത്തതു കൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ തടവിലാക്കിയത്. “എന്നാൽ ഇടപ്രഭുവായ ഹെരോദാവു സഹോദരന്റെ ഭാര്യ ഹെരോദ്യനിമിത്തവും ഹെരോദാവു ചെയ്ത സകലദോഷങ്ങൾ നിമിത്തവും യോഹന്നാൻ അവനെ ആക്ഷേപിക്കയാൽ അതെല്ലാം ചെയ്തതു കൂടാതെ അവനെ തടവിൽ ആക്കുകയും ചെയ്തു.” (ലൂക്കോ, 3:19-20). സഹോദരന്റെ ഭാര്യയെ പരിഗ്രഹിക്കുന്നത് നിനക്ക് വിഹിതമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ കാരണത്താൽ, ഹെരോദ്യ യോഹന്നാന്റെ പകവെച്ചു കൊല്ലുവാൻ ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. (മർക്കൊ, 6:18-19). അങ്ങനെ ഹെരോദാവിൻ്റെ ജനനദിവസം ആയപ്പോൾ ഒരവസരം വന്നു. ഹെരോദ്യയുടെ ആദ്യവിവാഹത്തിലുള്ള മകൾ ശലോമി ഹെരോദാവിൻ്റെയും വിരുന്നുകാരുടെയും മുമ്പിൽ നൃത്തം ചെയ്തു. അതിൽ സന്തുഷ്ടനായ ഹെരോദാവു അവൾക്കോരു വരം അനുവദിച്ചു. അമ്മയായ ഹെരോദ്യയുടെ ഉപദേശപ്രകാരം യോഹന്നാന്റെ തല അവൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അന്തിപ്പാസ് ഉടനെ ആളയച്ച് യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ വധിച്ചു തല ശലോമിക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തു. (മത്താ, 14:6-12, മർക്കൊ, 6:17-29).

ആകെ സൂചനകൾ (6) — മത്താ, 14:3, 14:6, മർക്കൊ, 6:17, 6:19, 6:22, ലൂക്കോ, 3:19.

Leave a Reply

Your email address will not be published.