സിദ്ധത

സിദ്ധത (experience)

നിരന്തരമായ പരിശീലനത്തിലൂടെ പക്വത വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനെ കുറിക്കുന്ന പദമാണ് ഡൊകിമീ.അഭ്യാസസിദ്ധി എന്നു ഒറ്റവാക്കിൽ പറയാം. NIV-യിൽ character (സ്വഭാവഗുണം) എന്നാണ് തർജ്ജമ. കഷ്ടതയിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന സഹിഷ്ണുതയാലാണ് വിശ്വാസി പക്വത പ്രാപിക്കുന്നത്. “അതു തന്നേ അല്ല, കഷ്ടത സഹിഷ്ണതയെയും സഹിഷ്ണത സിദ്ധതയെയും സിദ്ധത പ്രത്യാശയെയും ഉളവാക്കുന്നു എന്നു അറിഞ്ഞു നാം കഷ്ടങ്ങളിലും പ്രശംസിക്കുന്നു.” (റോമർ 5:3). “ഈ സഹായത്താൽ തെളിയുന്ന സിദ്ധത ഹേതുവായി ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച അനുസരണംനിമിത്തവും അവരോടും എല്ലാവരോടും നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന കൂട്ടായ്മയുടെ ഔദാര്യം നിമിത്തവും അവർ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തും.” (2കൊരി, 9:13). “അവനോ മകൻ അപ്പന്നു ചെയ്യുന്നതുപോലെ എന്നോടുകൂടെ സുവിശേഷഘോഷണത്തിൽ സേവചെയ്തു എന്നുള്ള അവന്റെ സിദ്ധത നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ.” (ഫിലി, 2:22).

Leave a Reply

Your email address will not be published.