ശൂശന്ന

ശൂശന്ന (Susanna)

യേശുവിനെയും ശിഷ്യന്മാരെയും തന്റെ വസ്തുവകകൾ കൊണ്ട് ശുശ്രൂഷിച്ച സ്ത്രീകളിൽ ഒരുവൾ. (ലൂക്കോ, 8:3). 

Leave a Reply

Your email address will not be published.