യോഥാം

യോഥാം (Jotham)

പേരിനർത്ഥം — യഹോവ നേരുള്ളവൻ

ഉസ്സീയാ രാജാവിനു സാദോക്കിന്റെ പുത്രിയായ യെരൂശായിൽ ജനിച്ച പുത്രൻ; യെഹൂദയിലെ പതിനൊന്നാമത്തെ രാജാവ്. ഭരണകാലം ബി.സി. 750-732. പിതാവായ ഉസ്സീയാവു കുഷ്ഠരോഗിയായി തീർന്നതിനാൽ യോഥാം രാജപ്രതിനിധിയായി ഭരിച്ചു. രാജാവായപ്പോൾ യോഥാമിനു 25 വയസ്സായിരുന്നു. (2രാജാ, 15:5,32,33; 2ദിന, 27:1). ദൈവാലയത്തിന്റെ മേലത്തെ പടിവാതിൽ പണിയുകയും പട്ടണമതിൽ നന്നാക്കുകയും പുതിയ പട്ടണങ്ങൾ മതിൽ കെട്ടി സൂക്ഷിക്കുകയും വനങ്ങളിൽ കോട്ടകളും ഗോപുരങ്ങളും പണിയുകയും ചെയ്തു. അമ്മോന്യരെ കീഴടക്കി (2ദിന, 27:3-6) അവരിൽ നിന്നു കപ്പം ഈടാക്കി. യോഥാം മരിച്ചപ്പോൾ യെഹൂദാ രാജാക്കന്മാരുടെ ശ്മശാനത്തിൽ അവനെ അടക്കി. (2രാജാ, 15:38; 2ദിന, 27:8,9). അവൻ്റെ മകനായ ആഹാസ് അവനു പകരം രാജാവായി. (2ദിന, 27:9).

യോഥാം (Jotham)

ഗിദെയോന്റെ പുത്രന്മാരിൽ ഏറ്റവും ഇളയവൻ. ഗിദെയോൻ മരിച്ചപ്പോൾ തനിക്കു ഒരു വെപ്പാട്ടിയിൽ ജനിച്ച പുത്രനായ അബീമേലെക്ക് ഗിദെയോന്റെ 70 മക്കളെയും വധിച്ചു. ഗിദെയോന്റെ ഇളയപുത്രനായ യോഥാം മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടു. അബീമേലെക്ക് ജനത്തെ കൂട്ടി രാജാവായ സന്ദർഭത്തിൽ യോഥാം ഗെരിസീം മലമുകളിൽ നിന്നു വൃക്ഷങ്ങളുടെ രാജാവിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു അബീമേലെക്കിൽ നിന്നുണ്ടാകാവുന്ന നാശത്തെക്കുറിച്ചു ജനത്തെ അറിയിച്ചു. എങ്കിലും അവർ അംഗീകരിച്ചില്ല. യോഥാമിന്റെ ശാപം മൂന്നുവർഷം കഴിഞ്ഞു ഫലിച്ചു. (ന്യായാ, 9:57). യോഥാം അവിടെ നിന്നും ഓടിപ്പോയി ബേരിയിൽ താമസിച്ചു. (ന്യായാ, 9:1-21). ബൈബിളിലെ ആദ്യ ഉപമ യോഥാമിന്റേതാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.