മത്തായി

മത്തായി (Matthew)

യേശു തിരഞ്ഞെടുത്ത പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവൻ: പന്ത്രണ്ടു അപ്പൊസ്തലന്മാരുടെ പേരാവിതു: ചുങ്കക്കാരൻ മത്തായി.” (മത്താ, 10:2,3; മർക്കൊ, 3:18; ലൂക്കൊ, 6:15; പ്രവൃ, 1:13).

പേരിനർത്ഥം — യഹോവയുടെ ദാനം

മത്ഥഥ്യാവ് എന്ന പേരിന്റെ സംഗൃഹീതരൂപമാണ് മത്തായി. യേശുവിന്റെ പന്ത്രണ്ടു ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാൾ. അല്ഫായിയുടെ മകനായ ലേവിയാണ് മത്തായി എന്നു അറിയപ്പെട്ടത്. (മർക്കൊ, 2:14; ലൂക്കൊ, 5:27-29; മത്താ, 10:3, മർക്കൊ, 3:18 ; ലൂക്കോ, 6:15, പ്രവൃ, 1:13). കഫർന്നഹൂമിൽ പാർത്തിരുന്ന മത്തായി ഒരു ചുങ്കക്കാരനായിരുന്നു . അക്കാലത്ത് ഗെന്നേസരത്ത് തടാകത്തിനു ചുറ്റും ധാരാളം ആൾപാർപ്പുണ്ടായിരുന്നു. സമുദ്രഗതാഗതവും വാണിജ്യവും കൊണ്ടു ആ പ്രദേശം സമ്പന്നമായിരുന്നു. റോമാ സർക്കാർ അവിടെ ഒരു ചുങ്കസ്ഥലം ഏർപ്പെടുത്തി, ചുങ്കം പിരിവുകാരനായി മത്തായിയെ നിയോഗിച്ചു. ചുങ്കസ്ഥലത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് യേശു അവനെ വിളിച്ചത്. ഉടൻതന്നെ മത്തായി എഴുന്നേറ്റു യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചു. (മത്താ, 9:9, മർക്കൊ, 2:14, ലൂക്കൊ, 5:27-28). തുടർന്ന് മത്തായി വീട്ടിൽ യേശുവിനു വിരുന്നു നല്കി. (ലൂക്കൊ, 5:29, മത്താ, 9:10, മർക്കൊ, 2:15). അനേകം ചുങ്കക്കാരും പാപികളും ഈ വിരുന്നിൽ പങ്കുകൊണ്ടു. (മത്താ, 9:10). അതിനുശേഷം മത്തായിയെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം ഒരിടത്തു മാത്രമേയുള്ളു. യേശുവിന്റെ സ്വർഗ്ഗാരോഹണത്തിനുശേഷം മാളികമുറിയിൽ കാത്തിരുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ മത്തായി ഉണ്ടായിരുന്നു. (പ്രവൃ, 1:13). പുതിയനിയമത്തിലെ ആദ്യത്തെ പുസ്തകം മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷമാണ്. ചുങ്കക്കാരനായിരുന്ന മത്തായി യേശുവിന്റെ ശിഷ്യനായിത്തീരുന്നത്, രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവകൃപയുടെ ഉത്തമ ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ക്രൈസ്തവസഭയുടെ അതിശ്രഷ്ഠമായ സമ്പത്താണെന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല.

മത്തായിയുടെ ജീവിതാവസാനത്തെപ്പറ്റി ബൈബിളിലില്ല. എത്യോപ്യയിൽ വെച്ച് വാൾകൊണ്ടു വെട്ടി, രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിച്ചു എന്നൊരു ചരിത്രമുണ്ട്. കൂടാതെ പല ഐതിഹ്യങ്ങൾ ഉണ്ട്; പേർഷ്യ, പാർഥിയ, മക്കെദോന്യ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെയും സവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു എന്നു പറയുന്നു. ‘അന്തയാസിന്റെയും മത്തായിയുടെയും പ്രവ്യത്തികൾ’ എന്ന കൃതിയിൽ (Acts Andrew and Mathew) വിശ്വസനീയമെന്നു പറയാൻ പാടില്ലാത്ത ഐതിങ്ങൾ ഉണ്ട്. മത്തായി ഏതോ ഒരു ദേശത്ത് നരഭോജികളുടെ ഇടയിൽ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചുപോലും! അവിടെ അദ്ദേഹം അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു. അതിൽ അസൂയപൂണ്ട് രാജാവ് അവനെ തടവിലക്കി. അതേത്തുടർന്ന് കൊട്ടാരത്തിൽ അഗ്നിജ്വാല കാണപ്പെട്ടുവെന്നും, ഒടുവിൽ തീ തുപ്പുന്ന നാഗമായി രാജാവിനെ ആക്രമിച്ചു എന്നും പറയപ്പെപ്പെടുന്നു. തൽഫലമായി രാജാവ് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ഒരു ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതനായിത്തീർന്നു എന്നും പറയുന്നു. മത്തായി അധികം താമസിയാതെ മരിച്ചു എന്നും രണ്ടു മാലാഖമാർ അപ്പൊസ്തലൻ്റെ ആത്മാവിനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആനയിച്ചു എന്നുമാണ് ആ കഥ. അതല്ല മത്തായിക്കു സ്വാഭാവിക മരണമാണുണ്ടായതെന്നാണ് മറ്റൊരു കഥ.

One thought on “മത്തായി”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *