ബർത്തൊലൊമായി

ബർത്തൊലൊമായി (Bartholomew)

യേശു തിരഞ്ഞെടുത്ത പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവൻ: “പന്ത്രണ്ടു അപ്പൊസ്തലന്മാരുടെ പേരാവിതു: ബർത്തൊലൊമായി.” (മത്താ, 10:2,3; മർക്കൊ, 3:18; ലൂക്കൊ, 6:14; പ്രവൃ, 1:13).

പേരിനർത്ഥം — തൊലൊമായിയുടെ മകൻ

യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പന്ത്രണ്ടു ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാൾ. (മത്താ, 10:3, മർക്കോ, 3:18, ലൂക്കൊ, 6:14, പ്രവൃ, 1:13). യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള (145-51, 21:2) നഥനയേലും ബർത്തൊലൊമായിയും ഒരാൾ തന്നെയാണ്. യോഹന്നാൻ മാത്രമാണ് നഥനയേൽ എന്ന പേരു പറയുന്നത്; എന്നാൽ ബർത്തൊലൊമായിയെ കുറിച്ച് മിണ്ടുന്നില്ല. മത്തായി, മർക്കൊസ്, ലൂക്കൊസ് എന്നീ സുവിശേഷങ്ങളിൽ അതേ സ്ഥാനത്ത് ബർത്തൊലൈാമായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല, നഥനയേൽ എന്ന പേർ അവയിൽ കാണുന്നുമില്ല. കൂടാതെ, ബർത്തൊലൊമായി എന്നത് ഒരു പേരല്ല; പിതാവിന്റെ പേരിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുളള അപരനാമമാണ് ബർത്തൊലൊമായി. സ്വന്തം പേർ നഥനയേൽ എന്നാണ്. അപ്പൊസ്തലന്മാരുടെ നാലു പട്ടികകളിലും ഫിലിപ്പൊസ്, ബർത്താലാമായി എന്നീ പേരുകൾ ഒരുമിച്ചാണ് കാണുന്നത്. അതുപോലെ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷത്തിൽ ഫിലിപ്പൊസിനെയും നഥനയേലിനെയും ഒരുമിച്ചാണു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇക്കാരണങ്ങളാൽ ബർത്താലാമായിയും നഥനയേലും ഒരാൾ തന്നെയാണെന്ന് സ്പഷ്ടമാണ്. ഫിലിപ്പോസാണ് നഥനയേലിനെ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നത്. “നഥനയേൽ തന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നതു യേശു കണ്ടു: “ഇതാ, സാക്ഷാൽ യിസ്രായേല്യൻ; ഇവനിൽ കപടം ഇല്ല” എന്നു അവനെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞു. നഥനയേൽ അവനോടു: എന്നെ എവിടെവെച്ചു അറിയും എന്നു ചോദിച്ചതിന്നു: “ഫിലിപ്പോസ് നിന്നെ വിളിക്കുംമുമ്പെ നീ അത്തിയുടെ കീഴിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടു” എന്നു യേശു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. നഥനയേൽ അവനോടു: റബ്ബീ, നീ ദൈവപുത്രൻ, നീ യിസ്രായേലിന്റെ രാജാവു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.” (യോഹ, 1:47-49).

ബർത്തൊലൊമായി ഫിലിപ്പോസിനോടു കൂടെ ഫ്രുഗ്യയിലും ഹെയ്റാപൊലിസിലും സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു എന്നും, ഫിലിപ്പോസ് അവിടെ രക്തസാക്ഷിയായി മരിച്ചു എന്നും, ബർത്തൊലൊമായി അവിടെനിന്നും അർമീനിയായിൽ പോയി സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ച് ഒരു സഭ സ്ഥാപിച്ചുവെന്നും ഒരു പാരമ്പര്യമുണ്ട്. അർമീനിയായിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അതു വിശ്വസിക്കയും ചെയ്യുന്നു. മറ്റൊരു പാരമ്പര്യം; ബർത്തൊലൊമായി ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചു സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു. അക്ഷമരായ വിഗ്രഹാരാധികൾ ബർത്തൊലൊമായിയെ ഉപദ്രവിച്ചതിനു ശേഷം ക്രൂശിച്ചു എന്ന് ഒരിടത്തു കാണുമ്പോൾ, ജീവനോടെ തൊലിയുരിച്ച ശേഷം തല വെട്ടിക്കളഞ്ഞു എന്ന് മറ്റൊരിടത്തും കാണുന്നു.

One thought on “ബർത്തൊലൊമായി”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *