ബൊവനേർഗ്ഗെസ്

ബൊവനേർഗ്ഗെസ് (Boanerges)

പേരിനർത്ഥം – ഇടിമക്കൾ

സെബെദിയുടെ മക്കളായ യാക്കോബ്, യോഹന്നാൻ എന്നിവർക്കു യേശു നല്കിയ അപരനാമം. (മർക്കൊ, 3:17). അവരുടെ പ്രഭാഷണപാടവം കൊണ്ട് ഈ പേർ ലഭിച്ചുവെന്ന് വിശുദ്ധ ജെറോം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദ്രുതഗതിയോ കോപസ്വഭാവമോ നിമിത്തം ഈ പേർ ലഭിച്ചതായി കരുതുന്നവരുമുണ്ട്. (ലൂക്കൊ, 9:52-56). മർക്കൊസ് മാത്രമേ ഈ പേർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുളളൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.