ബെസലേൽ

ബെസലേൽ (Bezaleel)

പേരിനർത്ഥം – ദൈവത്തിന്റെ തണലിൽ

യെഹൂദാഗോത്രത്തിൽ ഊരിയുടെ മകനായ ബസലേലിനെ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ പണിക്കായി യഹോവ പേർചൊല്ലി വിളിച്ചു. ചിത്രപ്പണികൾ ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യമായ ജ്ഞാനവും ബുദ്ധിയും സാമർത്ഥ്യവും അവനു ദൈവം പ്രത്യേക ദാനമായി നല്കി. സമാഗമനകൂടാരവും ഉപകരണങ്ങളും ബെസലേലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കി. (പുറ, 31:2-11; 35:30-35; 1ദിന, 2:20; 2ദിന, 1:5).

Leave a Reply

Your email address will not be published.