ബിൽദാദ്

ബിൽദാദ് (Bildad)

പേരിനർത്ഥം – ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്നേഹം

ഇയ്യോബിന്റെ കഷ്ടതയിൽ അവനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വന്ന മൂന്നു സ്നേഹിതന്മാരിൽ രണ്ടാമൻ ശൂഹ്യനായ ബിൽദാദ് ആണ്. (ഇയ്യോ, 2:11). അബ്രാഹാമിനു കെതുറയിൽ ജനിച്ച ശൂവഹിന്റെ (ഉല്പ, 25:2) വംശത്തിലുള്ളവനായിരിക്കണം ബിൽദാദ്. ഒരറബിഗോത്രത്തിന്റെ തലവനായിരുന്നു ശൂവഹ്. ബിൽദാദ് ഒരു പാരമ്പര്യവാദി ആയിരുന്നു. (ഇയ്യോ, 8:8-10). ഇയാൾ മൂന്നു പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തി. ഒന്നാമത്തെ പ്രഭാഷണത്തിൽ (8 അ) ഇയ്യോബിന്റെ മക്കളുടെ മരണം അവരുടെ അതിക്രമം കൊണ്ടാണെന്നു പറഞ്ഞു. രണ്ടാം പ്രഭാഷണത്തിൽ (18 അ) ദുഷ്ടന്മാർക്കു വരുന്ന താൽക്കാലിക ദോഷങ്ങളെയും ഇയ്യോബിന്റെ തിന്മകളെയും വിശദമാക്കി. മൂന്നാം പ്രഭാഷണത്തിൽ ഇയ്യോബിന്റെ വാദമുഖങ്ങൾക്കു മറുപടി പറയാൻ കഴിവില്ലാതെ ദൈവമഹത്വത്തിലും മനുഷ്യന്റെ ഏതുമില്ലായ്മയിലും പിടിച്ചു നിന്നു. ഒടുവിൽ ഇയ്യോബ് ബിൽദാദിനു വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചു. (42:9).

Leave a Reply

Your email address will not be published.