ബാശാൻ

ബാശാൻ (Bashan)

പേരിനർത്ഥം — ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ സമതലം

ട്രാൻസ് യോർദ്ദാന്റെ ഉത്തരഭാഗത്തുള്ള വിശാലമായ ഭൂപ്രദേശമാണ് ബാശാൻ. ഗിലെയാദിനു വടക്കു കിടക്കുന്ന ബാശാൻ കിഴക്കു ജബൽ ഹൗറാൻ (Jebel Hauran) മലമ്പ്രദേശത്താലും പടിഞ്ഞാറു ഗലീലാക്കടലിന്റെ കിഴക്കുകിടക്കുന്ന കുന്നുകളാലും ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. (ആവ, 3:3-14; യോശു, 12:4,5). ബാശാന്റെ അധികഭാഗവും ശരാശരി 610 മീറ്റവ പൊക്കമുള്ള പീഠഭൂമിയാണ്. പൊതുവെ ഭൂമി നിരന്നതാണ്; ഇടയ്ക്കിടെ ചില കുന്നുകൾ ഉണ്ട്. ജലവും ഹെർമ്മോൻ പർവ്വതത്തിൽ നിന്നു ഉരുകി ഒഴുകുന്ന മഞ്ഞും ബാശാനെ ഉത്തമമായ കൃഷിഭൂമിയാക്കി മാറ്റി. തെക്കുവടക്കു 80 കി.മീറ്റർ നീളവും 32 കി.മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഈ പ്രദേശം ഒരു ധാന്യകലവറയും മേച്ചിൽപ്പുറവുമാണ്. കന്നുകാലികളും ആടുകളും ധാരാളമായി വളർത്തപ്പെടുന്നു. ബാശാൻകൂറ്റന്മാരും, കാളകളും ആട്ടുകൊറ്റന്മാരും കവിതയ്ക്കു വിഷയമാണ്. (ആവ, 32:14; യെഹെ, 39:18; സങ്കീ, 22:12). അവ സമ്പത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ശക്തിയുടെയും പ്രതീകങ്ങളാണ്. ആഡംബര പ്രിയകളും ഉല്ലാസമോഹികളുമായ ശമര്യയിലെ സ്ത്രീകളെ ആമോസ് പ്രവാചകൻ വിളിക്കുന്നതു് ബാശാന്യപശുക്കളെ എന്നാണ്. (ആമോ, 4:1). ഉഗ്രന്മാരും ഗർവ്വികളുമായ മനുഷ്യർ ബാശാനിലെ കരുവേലകങ്ങളാണ്. (യെശ, 2:13). സോരിന്റെ അഹങ്കാരത്തെക്കുറിച്ചു “ബാശാനിലെ കരുവേലകങ്ങൾ കൊണ്ടു അവർ നിന്റെ തണ്ടുകളെ ഉണ്ടാക്കി” (27:6) എന്നു യെഹെസ്ക്കേൽ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു. ദാനെക്കുറിച്ചു മോശെ പറഞ്ഞത്: “ദാൻ ബാലസിംഹം ആകുന്നു; അവൻ ബാശാനിൽ നിന്നു ചാടുന്നു” (ആവ, 33:22) എന്നത്രേ. 

ഉല്പത്തി 14:5-ൽ ആണ് ബാശാനെ കുറിച്ചുള്ള ആദ്യപരാമർശം. അബ്രാഹാമിന്റെ കാലത്ത് ബാശാൻ രെഫായികൾ കൈവശപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അവരുടെ അവസാനത്തെ രാജാവായിരുന്ന ഓഗിനെ എദ്രെയിൽ വച്ച് യിസ്രായേല്യർ വധിച്ചു ദേശം കൈവശമാക്കി. (സംഖ്യാ, 21:33-35; ആവ, 3:1-3, 11; യോശു, 13:12). യോശുവ മനശ്ശെയുടെ പാതി ഗോത്രത്തിനു ബാശാൻ മുഴുവനും അവകാശമായി കൊടുത്തു. (ആവ, 3:13). ബാശാനിലെ പ്രധാന പട്ടണങ്ങൾ: 1. അസ്താരോത്ത്: ഓഗിന്റെ പട്ടണം പിന്നീടു ലേവ്യപട്ടണമായി മാറി. (ആവ, 1:4; യോശു, 9:10). 2. എദ്രെയ് (Edrei): യിസ്രായേൽ മക്കൾ ഓഗിനെ കൊന്നത് ഈ പട്ടണത്തിൽ വച്ചാണ്. (ആവ, 1:4). 3. ഗോലാൻ: യോർദ്ദാനു കിഴക്കുള്ള മൂന്നു സങ്കേതനഗരങ്ങളിൽ ഒന്ന്. (ആവ, 4:41-43). 4. സൽക്കാ: (യോശു, 12:5). അർമോബിൽ മാത്രം അറുപതു പട്ടണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. (ആവ, 3:3-5). 

ശലോമോന്റെ പ്രന്തണ്ടു ഭക്ഷ്യജില്ലകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ബാശാനിലെ അർഗ്ഗോബ്. (1രാജാ, 4:13). അരാമ്യ യുദ്ധങ്ങളിൽ ബാശാൻ യിസ്രായേലിനു നഷ്ടപ്പെട്ടു. (1രാജാ, 22:4, 2രാജാ, 8:28; 10:32, 35). യൊരോബെയാം രണ്ടാമന്റെ കാലത്ത് ബാശാൻ വീണ്ടെടുത്തു. (2രാജാ, 14:25). യിസ്രായേൽ രാജാവായ പേക്കഹിന്റെ കാലത്ത് അശ്ശൂർ രാജാവായ തിഗ്ലത്ത്-പിലേസർ മൂന്നാമൻ ബാശാൻ കീഴടക്കി. (2രാജാ, 15:29). പ്രവാസാനന്തരകാലത്ത് ബാശാൻ ഗ്രീക്കുകാർക്കു വിധേയമായി. തുടർന്നു റോമിന്റെ അധീനത്തിൽ വരികയും മഹാനായ ഹെരോദാവിന്റെ രാജ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഹെരോദാവിനുശേഷം പുത്രനായ ഫിലിപ്പ് ബാശാന്റെ അധിപനായി.

One thought on “ബാശാൻ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *