ബാലാക്

ബാലാക് (Balak)

പേരിനർത്ഥം – ശൂന്യമാക്കുന്നവൻ

സിപ്പോരിന്റെ മകൻ; മോവാബ്യ രാജാവ്. (സംഖ്യാ, 22:2-4). യിസ്രായേല്യ സൈന്യത്തിന്റെ വരവുകണ്ടു ഭയന്ന് അവരെ ശപിക്കുവാനായി ബാലാക് ബിലെയാമിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി. യിസ്രായേലിനെ ശപിക്കുന്നതിനു പകരം ബിലെയാം അനുഗ്രഹിച്ചു. തന്റെ പദ്ധതി പരാജയപ്പെട്ടതു നിമിത്തം വിഗ്രഹാർപ്പിതം തിന്നേണ്ടതിന്നും ദുർന്നടപ്പു ആചരിക്കേണ്ടതിനും ബാലാക് യിസ്രായേലിനെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചു. ബിലെയാം നല്കിയ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് ബാലാക് പ്രവർത്തിച്ചത്. (സംഖ്യാ, 25:1-3; വെളി, 2:14).

Leave a Reply

Your email address will not be published.