ഫിനെഹാസ്

ഫീനെഹാസ് (Phinehas)

പേരിനർത്ഥം – പിച്ചളയുടെ വായ

ഇതൊരു മിസയീമ്യനാമമാണ്. അഹരോന്റെ പുത്രനായ എലെയാസാരിനു പൂതിയാലിന്റെ പുത്രിയിൽ ജനിച്ച പുത്രൻ. (പുറ, 6:25). പിതാവിനു ശേഷം ഇയാൾ മഹാപുരോഹിതനായി. യിസ്രായേല്യർ യോർദാനു കിഴക്കുള്ള ശിത്തീമിൽ താമസിക്കുന്ന കാലത്തു മോവാബ്യ സ്ത്രീകളുമായി പരസംഗം ചെയ്യുകയും അന്യദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തു. യഹോവയുടെ കോപം യിസ്രായേലിന്റെ മേൽ ജ്വലിച്ചു. ദോഷം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ കൊല്ലുവാൻ യഹോവ കല്പിച്ചു. ഒരു യിസ്രായേല്യൻ ഒരു മിദ്യാന്യസ്ത്രീയെ കൂടാരത്തിലേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരുന്നതു ഫീനെഹാസ് കണ്ടു. ഒരു കുന്തം എടുത്തു യിസ്രായേലിന്റെ അന്തഃപുരത്തിലേക്കു ചെന്നു ഫീനെഹാസ് ഇരുവരെയും കുത്തിക്കൊന്നു. ബാധ യിസ്രായേൽ മക്കളെ വിട്ടുപോയി, തൽഫലമായി ഫീനെഹാസിനു നിത്യപൗരോഹിത്യം ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. (സംഖ്യാ, 25:1-15). മിദ്യാന്യരെ നശിപ്പിക്കുവാൻ പോയ സൈന്യത്തോടൊപ്പം പുരോഹിതൻ എന്ന നിലയിൽ ഫീനെഹാസും പോയി. (സംഖ്യാ, 31:6). യോർദ്ദാന്റെ കിഴക്കെക്കരയിൽ പാർത്തിരുന്ന രൂബേന്യരും ഗാദ്യരും മനശ്ശെയുടെ പാതിഗോത്രവും സ്വന്തമായി ഒരു യാഗപീഠം പണിതു. ഈ യാഗപീഠം സംബന്ധിച്ചുണ്ടായ തർക്കത്തിൽ മാദ്ധ്യസ്ഥം വഹിച്ചത് ഫീനെഹാസ് ആയിരുന്നു. (യോശു, 22:13-32). ദേശം വിഭാഗിച്ചപ്പോൾ എഫ്രയീം മലയിൽ ഒരു കുന്നു ഫീനെഹാസിനു അവകാശമായി കൊടുത്തു. പിതാവായ എലെയാസരിനെ ഈ കുന്നിൽ അടക്കി. (യോശു, 24:33). ഫീനെഹാസ് കോരഹ്യരുടെ അധിപനായിരുന്നു. (1ദിന, 9:20). എലെയാസരിനു ശേഷം മഹാപുരോഹിതനായി. ബെന്യാമീന്യരുടെ യുദ്ധകാലത്ത് ദൈവഹിതം അറിയിച്ചത് ഫീനെഹാസ് ആയിരുന്നു. (ന്യായാ, 20:28). ഫീനെഹാസിന്റെ ശവകുടീരം നാബ്ലസിനു ആറു കിലോമീറ്റർ തെക്കുകിഴക്കുളള അവെർത്തായിൽ ഉണ്ട്.

ഫീനെഹാസ്

മഹാപുരോഹിതനായ ഏലിയുടെ രണ്ടുപുത്രന്മാരിൽ ഇളയവൻ. (1ശമൂ, 1:3; 2:34; 4:4,11, 17, 19; 14:3). അവർ നീചന്മാരും യഹോവയെ വെറുത്തവരും യാഗത്തെ ആദരിക്കാത്തവരും ആയിരുന്നു. (1ശമൂ, 2:12-17). ഫെലിസ്ത്യരുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ സഹോദരനോടൊപ്പം ഫീനെഹാസും കൊല്ലപ്പെടുകയും യഹോവയുടെ പെട്ടകം പിടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. (1ശമൂ, 4:11, 19). ഇയാളുടെ ഒരു പൗത്രൻ ശൗലിന്റെ ഭരണകാലത്തു പുരോഹിതനായിരുന്നു. (1ശമൂ, 14:3).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *