ദാവീദിൻ്റെ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ

ദാവീദിൻ്റെ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ

ദാവീദ് രചിച്ച എഴുപത്തേഴ് സങ്കീർത്തനങ്ങളുണ്ട്. എഴുപത്തഞ്ചു സങ്കീർത്തനങ്ങൾക്കു ദാവീദിന്റെ സങ്കീർത്തനം എന്ന മേലെഴുത്തുണ്ട്. (3–9; 11–32; 34–41; 51–65; 68–70; 86; 101; 103; 108–110; 122; 124; 131; 133; 138–145). കൂടാതെ 2-ാം സങ്കീർത്തനവും ദാവീദ് രചിച്ചതാണെന്നു പ്രവൃത്തി 4:25,26-ൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ 72-ാം സങ്കീർത്തനം ദാവീദിന്റേതാണെന്ന് പ്രസ്തുത സങ്കീർത്തനം 20-ാം വാക്യത്തിൽ നിന്നു മനസ്സിലാക്കാം. ഇതിൽ പതിമൂന്നെണ്ണം തന്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽനിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞവയാണ്. ദൈവത്തിലുള്ള ദാവീദിന്റെ അചഞ്ചലവും അഗാധവുമായ വിശ്വാസത്തിന്റെ ദീപസ്തംഭങ്ങളാണ് ഈ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ. 

ദാവീദിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ‘സംഭവം — സങ്കീർത്തനം — വേദഭാഗം’ എന്നിങ്ങനെ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു: 

1. ദാവീദിനെ കൊല്ലേണ്ടതിനു ശൗൽ അയച്ച ആളുകൾ വീടു കാത്തിരുന്ന കാലത്ത് ചമച്ചത് — 59 — (1ശമൂ, 19).

2. ദാവീദ് അബീമേലെക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽവെച്ച് ബുദ്ധിഭ്രമം നടിക്കുകയും, അവിടെനിന്ന് അവനെ ആട്ടിക്കളയുകയും ചെയ്തിട്ട് അവൻ പോകുമ്പോൾ പാടിയത് — 34 — (1ശമൂ, 21).

3. ഫെലിസ്ത്യർ ദാവീദിനെ ഗത്തിൽവെച്ച് പിടിച്ചപ്പോൾ ചമച്ചത് — 56 — (1ശമൂ, 21).

4. ദാവീദ് അദുല്ലാം ഗുഹയിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ കഴിച്ച പ്രാർത്ഥന — 142 — (1ശമൂ, 22).

5. എദോമ്യനായ ദോവേദ് ചെന്ന് ശൗലിനോട്: ദാവീദ് അഹീമേലെക്കിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു എന്നറിയിച്ചപ്പോൾ ചമച്ചത് — 52 — (1ശമൂ, 22).

6. സീഫ്യർ ചെന്ന് ശൗലിനോട്: ദാവീദ് ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ ചമച്ചത് — 54 — (1ശമൂ, 23).

7. ദാവീദ് ശൗലിൻ്റെ മുമ്പിൽനിന്ന് ഗുഹയിലേക്ക് ഓടിപ്പോയ കാലത്ത് ചമച്ചത് — 57 — (1ശമൂ, 24).

8. ദാവീദ് യെഹൂദാ മരുഭൂമിയിൽ ഇരിക്കും കാലത്ത് ചമച്ചത് — 63 — (1ശമൂ, 24).

9. യോവാബ് മെസൊപ്പൊത്താമ്യയിലെ അരാമ്യരോടും സോബയിലെ അരാമ്യരോടും യുദ്ധംചെയ്തു മടങ്ങി വന്നശേഷം ഉപ്പുതാഴ്വരയിൽ പന്തീരായിരം എദോമ്യരെ സംഹരിച്ചുകളഞ്ഞ സമയത്തു ചമച്ചത് — 60 — (2ശമൂ, 10).

10. ദാവീദ് ബത്ത്ശേബയുടെ അടുക്കൽ ചെന്നശേഷം നാഥാൻ പ്രവാചകൻ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോൾ ചമച്ചത് — 51 — (2ശമൂ, 12).

11. ദാവീദ് തൻ്റെ മകനായ അബ്ശാലോമിൻ്റെ മുമ്പിൽനിന്ന് ഓടിപ്പോയപ്പോൾ പാടിയത് — 3 — (2ശമൂ, 15).

12. ബെന്യാമിനായ ശിമെയിയുടെ ശാപവാക്കുകൾ നിമിത്തം ദാവീദ് യഹോവയ്ക്ക് പാടിയത് — 7 — (2ശമൂ, 16).

13. യഹോവ ദാവീദിനെ സകല ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിൽനിന്നും ശൗലിൻ്റെ കയ്യിൽനിന്നും വിടുവിച്ച കാലത്ത് അവൻ യഹോവയ്ക്ക് പാടിയത് — 18 — (2ശമൂ, 22).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *