ഓബദ്യാവ്

ഓബദ്യാവ് (Obadiah)

പേരിനർത്ഥം — യഹോവയുടെ ദാസൻ 

പഴയനിയമത്തിലെ ഓബദ്യാ പ്രവചനത്തിന്റെ കർത്താവ്. ഓബദ്യാവിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായ ഒരറിവുമില്ല. യെരുശലേം പതനത്തിനു ശേഷം (ബി.സി. 587) ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നു കരുതപ്പെടുന്നു. ഈ പ്രവാചകനും ആഹാബ് രാജാവിന്റെ കാര്യവിചാരകനായ ഓബദ്യാവും ഒരാളാണെന്നു ബാബിലോണിയൻ തലമൂദിൽ കാണുന്നു. എന്നാൽ ഈ ധാരണ ശരിയായിരിക്കാനിടയില്ല. ഏലീയാവിനെ പിടിക്കുവാൻ അഹസ്യാവു അയച്ച മൂന്നാമത്തെ സൈന്യാധിപനെ (2രാജാ, 1:13-15) പ്രവാചകനായി കരുതുന്നവരുണ്ട്. തലമുദിന്റെ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് യെഹൂദ മതാനുസാരിയായിത്തീർന്ന ഏദോമ്യനാണ് പ്രവാചകൻ. ഏദോമിനെതിരെ ഇത്രയും ശക്തമായി സംസാരിക്കുന്ന പ്രവാചകൻ ഏദോമ്യനായിരിക്കുക സ്വാഭാവികമല്ല. (നോക്കുക; ‘ബൈബിൾ സർവ്വേ’യിൽ ‘ഓബദ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം’).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *